การใช้บริการอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง จะต้องจัดหาตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุหรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)ให้ความเห็นว่า ผู้ให้บริการในปัจจุบันนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่รัฐวิสาหกิจ มีบริษัทเอกชนที่สามารถให้บริการได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ส่วนราชการดำเนินการจัดหาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี

 

อ้างอิง  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว275  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:42 น. )