พนักงานราชการ สามารถเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงานได้หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12(2) เห็นควรอนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง หรือควบคุมงานได้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงานแล้วแต่กรณี

 

อ้างอิง  หนังสือ กค(กวพ)0421.3/ว341 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:02 น. )