หากราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคาปัจจุบัน มีราคาสูงกว่าเงินงบประมาณที่มีอยุ่ ส่วนราชการต้องทำอย่างไร

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ส่วนราชการพิจารณาได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1.ขอทำความตกลงไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอเพิ่มวงเงิน หรือ

2.หากไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนราชการอาจปรับลดรายการตามความจำเป็นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยุ่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อประโยชน์ใช้สอยตามแผนงาน/โครงการ


คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:29 น. )