//
ป้ายโฆษณา

ค้นหาในคลังความรู้

ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้102
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้186
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1136
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2156
mod_vvisit_counterเดือนนี้6990
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5590
mod_vvisit_counterAll days709928

เรามี: 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 3.239.33.139
 , 
Today: ก.พ. 26, 2021

กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Home หลักฐาน km

หลักฐานการประเมินการจัดการความรู้ 2558

เกี่ยวกับคลังความรู้ - รายงานการประชุม

ข้อมูลโดยรวมของกองพัสดุ

หมวดที่ 1 ผู้นำองค์กร


arrow บทความ "ความสุข" หัใจแห่งความสำเร็จของ KM
arrow คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการขยายผลและต่อยอดนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2558
arrow สนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
arrow ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
arrow สรุปรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2558
arrow แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.เชียงราย
arrow แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนสัญญาพัสดุ
arrow แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุ
arrow แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มวิชาการพัสดุ
arrow แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ
arrow  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนบริหารสินทรัพย์
arrow แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
arrow แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มควบคุมพัสดุ
arrow แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มจัดหาพัสดุ

arrowสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือจัดการความรู้มาใช้ในหน่วยงาน

arrow ตัวอย่างการตอบหลักฐานทาง line พัสดุ
arrowแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ พ.ศ.2558
arrow คำถามผ่านทาง facebook
arrowสรุปบทเรียนเพื่อจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2558
arrow รายชื่อรับทราบคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558
arrow ระบบติดตามการบริหารสัญญา

arrowสื่อสารทิศทางขององค์การเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติพร้อมรายชื่อรับทราบ

arrow ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง(องค์ความรู้ที่ 1)
arrow ข้อมูลดิบจากแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
arrow เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากผู้บริหาร
arrow ขออนุมัติในหลักการแผนการจัดทำบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างให้เป็นสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
arrow  ส่งเจ้าหน้าที่ ดวงพร สินธุฉาย เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านพัสดุ
arrow  ส่งเจ้าพน้าที่ คุณอธิวัฒน์  โยอาศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านพัสดุ
arrow  ส่งเจ้าหน้าที่ คุณนวพร  คร้ามอ่วม เป็นวิทยากรให้เความรู้ด้านพัสดุ
arrow  ผอ.พด.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านพัสดุ
arrow  ส่งเจ้าหน้าที่กองพัสดุเป็นวิทยากรบรรยา
arrow ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังจากประชุมของทุกกลุ่ม/ฝ่าย
arrow  ขั้นตอนการประมวลและกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องก่อนำเขึ้นเว็บซต์
arrow กิจกรรม 5 ส
arrow กิจกรรมพี่สอนน้อง ส่วนบริหารสินทรัพย์
arrow ประชุมชี้แจงการทำงานของฝ่ายบริหารทั่วไป

arrowประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านพัสดุ

arrowนุมัติตัดชุดฟอร์มเพื่อสะท้องถึงภาพลักษณ์ขององค์กร

arrowคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 arrowคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด(ยกเว้นกรุงเทพ)เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน

arrowให้มีการสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบ Wifi เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
arrowให้มีการจัดตั้งชมรมพัสดุชลประทานเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือโดยใช้หลักการและวิธีการที่ถูกต้องตามวิธีการบริหารพัสดุภาครัฐ
arrowขออนุมัติในหลัการจ้างทำระบบฐานข้อมูลการบริหารสัญญา
arrowคุ่มือการใช้งานระบบฐานข้อมุลและติดตามการบริหารสัญญา
arrowระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
arrowขออนุมัติในหลักการจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
arrowกิจกรรมBest Practicsศุนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
arrowให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยกำหนดให้มีแบบสอบถามประจำเดือน
arrow_rtlจัดซื้อ external Harddisk เพื่อเก็บสำรองข้อมูลเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
arrowโครงการศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้
arrowKM Team site visit กลุ่ม/ฝ่าย
arrowจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่กองพัสดุ
ผอ.กพ.บรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้อำนวยการโครงการประจำปี 2557 
arrowสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือจัดการความรู้มาใช้ในหน่วยงาน
arrowช่องทางการติดต่อกับผู้บริหาร
arrowเป็นประธานคณะทำงานส่งเสริมการขยายผลและต่อยอดนวัตกรรม
arrowระบบติดตามการบริหารสัญญา

arrowสนับสนุน.ในการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการทำงาน  ม่านห้องSupply Innovation Center  ม่านห้องประชุม ม่านห้องฝ่ายบริหารทั่วไป  ปรับปรุงห้องน้ำ  เครื่องแสกนเนอร์
arrowบทความ 110  ชลประทานกับงานพัสดุ โดย ผู้อำนวยการพัสดุ
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์
arrowประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามคำรับรองปี พ.ศ.2556 เพื่อจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557
 arrowคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557
arrowแผนการจัดการความรู้ปี พ.ศ. 2557
arrowรับทราบแผนการจัดการความรู้ ปี 2557
arrowรายงานแผนการจัดการความรู้ผ่านการประชุมผู้บริหารประจำเดือน

 หมวดที่ 3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

arrow แต่งตั้งคณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน
arrowขั้นตอนการทำงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากกลับจากการเข้าร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรม     ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังจากประชุมของทุกกลุ่ม/ฝ่าย
 
arrowพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่คณะทำงานด้านต่าง ๆ 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือน กรกฏาคม 2557
arrowฝ่ายบริหารทั่วไป   กลุ่มจัดหาพัสดุ   กลุ่มสัญญาพัสดุ  กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ กลุ่มควบคุมพัสดุ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจประจำเดือน สิงหาคม 2557
arrowตอบคำถามทาง line กองพัสดุ
arrowตอบคำถามที่ส่งผ่าน Facebook คลังความรู้ กองพัสดุ
arrowแบบสอบถามความต้องการสับเปลี่ยนงานเนื่องจากการจัดโครงสร้างภายในของกรมชลประทาน
arrowเข้าร่วมฝึกอบรมกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
arrowรายชื่อรับทราบผลการการพิจารณาคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (RID INNOVATION 2013)
arrowายชื่อรับทราบแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
arrowกำหนดให้ผู้เกษียณอายุราชการถ่ายโอนความรู้
arrowจัดทำผังโครงสร้างองค์การเพื่อประโยขน์ในการติดต่อประสานงาน
arrowตอบคำถามผ่านทาง facebook คลังความรู้ กองพัสดุ ชลประทาน ประจำเดือนกันยายน 2557
arrowให้สำนัก/กองตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลครุภัณฑ์ของกรมชลประทาน
arrow ถาม-ตอบปัญหาและติดตามงานผ่านเว๊บไซต์กองพัสดุ
arrow ให้บริการเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
arrow แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำชมเชยของพัสดุ
arrowคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน
arrow CoPs กองพัสดุ
arrowสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจัดทำบญชีสินทรัพย์
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
1. ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์สามารถติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน3.ระบบติดตามงานสัญญา

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ส่งข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายประจำปี 2557
 
       arrow วันที่ 27-31 มกราคม 2557 หลักสูตรมาตรฐานปฏิบัติด้านพัสดุเบื้องต้น  
       arrow วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 หลักสูตรการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2557
 
     arrowส่งข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.และการบริหารพัสดุภาครัฐ"
arrowโครงการเดือนพิเศษ วันพิเศษและคนพิเศษของเรา 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
           arrow รายงานประเมินผลโครงการอบรมสัมมนา     arrow รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา   arrowสรุปความพึงพอใจภาคกิจกรรม
arrowกิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
arrowสรุปกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
arrowจัดกิจกรรมเสวนา "เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด้านพัสดุและบริหารงานบุคคลจากปัจจุบันที่เป็นอยู่สู่อนาคต"
arrowการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานและผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากร
arrowสรุปผลประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมเสวนา "เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด้านพัสดุและบริหารงานบุคคลจากปัจจุบันที่เป็นอยู่สู่อนาคต"
arrowประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

arrowจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุ บัญชีพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ 

arrowข้อสอบการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

arrowโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์และการรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ผ่าน web Online

arrow รายชื่อผู้ใช้บริการห้อง Supply Innovation Center
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ
1. คณะทำงานจัดวางระบบสินทรัพย์       คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556  คณะทำงานควบคุมผลผลิต  คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียนตามคำสั่งกรม

ผลการประเมินการจัดการความรู้ (KMA 2013)

หมวดที่ 1      หมวดที่ 2     หมวดที่ 3     หมวดที่ 4     หมวดที่ 5   หมวดที่ 6

 

 

 

 

 
free pokerfree poker

nice yetkili servis,nice bariyer ,mantar bariyer,epoksi ,l koltuk takımı,mantar bariyer,bft türkiye,bahçe kapısı motoru,nice türkiye,evden eve nakliyat,gebze evden eve nakliyat,nice türkiye,kepenk tamiri,Dış cephe mantolama,epoksi zemin kaplama,
escort ankara,bursa travesti,sex izle,ataşehir escort,kadıköy escort,beşiktaş escort,ankara escort,ankara escort,ankara escort,beylikdüzü escort,şirinevler escort,bakırköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,