//
ป้ายโฆษณา

ค้นหาในคลังความรู้

ออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้105
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้186
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1139
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2156
mod_vvisit_counterเดือนนี้6993
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5590
mod_vvisit_counterAll days709931

เรามี: 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 3.239.33.139
 , 
Today: ก.พ. 26, 2021

กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Home สรุปบทเรียน

สรุปรายงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

arrow หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2561 และกฎหมายลำดับรอง

          arrow พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2561

          arrow ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

arrow เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560

arrow หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 21

arrow หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 19

         arrow นางสาวธนิดา  หอมสุด

         arrow นางสาวศรีสุดา  วงษ์โคตร

arrow หลักสูตรวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ประจำปี พ.ศ.2560

สรุปรายงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559
arrowหลักสูตร KM The Trainer รุ่นที่ 4
arrowหลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 5 
arrowหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
arrowการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก
arrowหลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 5
arrowหลักสูตร: การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 13
arrowหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 14
                arrow นางสาวรัตนาภรณ์  อินเพ็ชร  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                arrow รายงาน เรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี
                arrow โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมชลประทาน
                arrow การบริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                arrow สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการข้าราชการ
                arrow ความรู้เรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข)
 ถอดความรู้จากผู้เกษียณ/การสอนงาน ประจำปี พ.ศ.2559
arrow การรับส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย นางดารุณี ด้วงช้าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4
arrow การขึ้นทะเบียนบริจาคและออกใบรับสิ่งของ (พด.44) โดย นางบุญสม พุ่มดอกไม้ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3
arrow การโอนครุภัณฑ์ต่างสำนัก/กอง โดย นางสุมณฑา  อาวรณ์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4 หน
arrow การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS TERMINAL โดย นางขนิษฐา  ฮินท่าไม้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส3
สรุปรับฟังการถ่ายทอดจากผู้เข้าร่วมอบรม
arrow หลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4 
arrow หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย
arrow หลักสูตรการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ

ถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณประจำปี 2558

ถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณประจำปี 2557

1.นางไพเราะ  บุญมา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

2. นางวราภรณ์  คงศิริ    เจ้าพนักงานพัสดชำนาญงาน

3. นางสุดธิดา  ดีสวัสดิ์ พนักงานพัสดุ ส4/หน.

4. นางสุณี  ภูววิทิต พนักงานพัสดุ ส 4/หน.

5. นางสาวกาญจนา  คล้ายแก้ว พนักงานพัสดุ ส 4/หน.

สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย

กลุ่มสัญญาพัสดุ

arrowวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 เรื่อง ทบทวนผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2558
arrow วันที่ 13 ตุลาคม 2557  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานธุรการ 
arrow วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
arrowวิธีการแก้ปัญหาเอกสารที่นำเสนอผอ.กพ.ไม่สามารถค้นหาได้(กรณีไม่มีเลขทะเบียน)

สรุปบทเรียนโดยผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ ดังนี้

arrow หลักสูตร "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ"

arrow หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 2558

                         arrow_rtl นายอภิชา  แพงชาลี  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

arrow หลักสูตรมาตรฐานปฏิบัติงานด้านพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 2 

arrowหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน (เพิ่มเติม)

arrowบรรยายพิเศษ เรื่องบริหารแบบหลากหลาย เติมหัวใจให้องค์กร
arrowโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำราคามาตรฐานครุภัณฑ์

arrowหลักสูตรบุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย

arrowหลักสูตร การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน
arrowหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง
arrowหลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน
arrowการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐาน
arrowหลักสูตร "การเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
arrowวิธีการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม illustrator
arrowเรื่อง การเกษตรไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
arrowรายงานสรปการเข้าประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2555
arrowวิธีตัดภาพด้วยโปรแกรม photoshop
arrowสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ"
arrowโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
arrowโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต้นแบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3
arrowหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
arrow หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 2557
                     arrow_rtl นางสาวขวัญภิรมย์  บรรจงปรุ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
                     arrow_rtl นางสาวสุภัสรา   ปิงอินถา        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สรุปบทเรียนจากผู้โอน/ย้า
สรุปโดย นางบุบผา  ชุนเชิด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ
สรุปโดย นายสมบัติ  บุญแย้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช3

 

 

 

      

 
free pokerfree poker

nice yetkili servis,nice bariyer ,mantar bariyer,epoksi ,l koltuk takımı,mantar bariyer,bft türkiye,bahçe kapısı motoru,nice türkiye,evden eve nakliyat,gebze evden eve nakliyat,nice türkiye,kepenk tamiri,Dış cephe mantolama,epoksi zemin kaplama,
escort ankara,bursa travesti,sex izle,ataşehir escort,kadıköy escort,beşiktaş escort,ankara escort,ankara escort,ankara escort,beylikdüzü escort,şirinevler escort,bakırköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,