เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)

สำนักวิจัยและพัฒนา

หมวด การนำองค์กร

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

.CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน

ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร

..๑ ช่องทางการสื่อสาร

..๒ ความถี่ของการสื่อสาร

..๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

) มีการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฯและสำนัก

 

) เผยแพร่ทาง website สำนักฯ

 

 

๓) การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนัก

 

) เผยแพร่ในรายงานประจำปี ๒๕๕๘

 

) ถ่ายทอดความรู้ในการประชุมสำนักฯ

 

.) คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักฯ

๑.๒) สารจาก CKO สำนัก

 

 

 

.) ภาพหน้า website สำนักฯ

.๒) ภาพ CKO มอบนโยบาย

 

๓.๑) ภาพป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักฯ

.๒) ภาพ CKO มอบนโยบาย

.) ภาพรายงานประจำปี

 

.) รายงานการประชุมสำนักฯ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

.CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการ

ความรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่

บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร

..๑ ช่องทางการสื่อสาร

..๒ ความถี่ของการสื่อสาร

..๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

) CKO ถ่ายทอดการจัดการความรู้ไว้ใน website คลังความรู้ของสำนักฯ

 

๒) ถ่ายทอดผ่านห้อง KM

 

) CKO สื่อสารในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

) แจ้งในที่ประชุมสำนัก CKO เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

.) ภาพ website คลังความรู้สำนักฯ

 

 

๒.๑) ภาพห้องเรียนรู้ของสำนักฯ

 

.) ภาพกิจกรรมการประชุมมอบนโยบายการจัดการความรู้

๓.๒) ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้

 

.) รายงานการประชุมสำนักฯ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

 

. CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

..๑ ช่องทางการสื่อสาร

..๒ ความถี่ของการสื่อสาร

..๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) CKO จัดทำแผนการจัดการความรู้

 

) CKO แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ครอบคลุมบุคคลากรที่กระจายทั้งสำนักฯ

 

) เผยแพร่ผ่าน website คลังความรู้สำนักฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) สนับสนุนสถานที่ในการจัดการความรู้

 

) CKO เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้

 

) CKO ตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ที่ครอบคลุมหน่วยงานภายใน

) CKO จัดห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

 

) CKO จัดพื้นที่บอร์ดสำหรับเผยแพร่ข้อมูลและปิดประกาศ

 

.) แผนการจัดการความรู้สำนักฯ

 

.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๙

 

 

.) ภาพ website คลังความรู้สำนัก

 

 

 

 

.CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.) รูปห้องสำหรับจัดความรู้ของสำนักฯ

 

.) ภาพกิจกรรมการประชุมมอบนโยบายการจัดการความรู้

.) ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้

 

.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้สำนักฯ

 

.) ภาพห้องสมุดของสำนักฯ

 

.) ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในสำนักฯ

. CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่

ดีในประเด็นต่อไปนี้

๑.๕.๑ การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้

๑.๕.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง

 

 

 

 

) CKO เป็นประธาน เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมรับฟังในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

 

) CKO ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้

 

) CKO ร่วมดูงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน

 

 

) CKO เป็นประธานการอบรมการออกแบบระบบเครื่องสูบน้ำ

 

) CKO ร่วมดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่างและอ่างเก็บน้ำห้วยโทก

 

 

๖) CKO ร่วมดูงานสถานีสูบน้ำและระบบชลประทานโครงการโขง ชี มูล

 

๗) CKO ถ่ายทอดความรู้เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัย โดยกล่าวในที่ประชุมสำนักฯ

 

๑.๑) กิจกรรมการประชุมมอบนโยบายการจัดการความรู้

๑.๒) กิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้

๑.๓) กิจกรรมอบรมการปลูกหญ้าแฝก

๑.๔) กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรมชลประทาน

๑.๕) กิจกรรม KM Buddy

๑.๖) กิจกรรมการประชุมร่วมไทย-มาเลเซีย

 

.) แผนการจัดการความรู้สำนัก

 

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน

 

 

.) กิจกรรมเป็นประธานการอบรมการออกแบบระบบเครื่องสูบน้ำ

 

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่างและอ่างเก็บน้ำห้วยโทก

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานสถานีสูบน้ำและระบบชลประทานโครงการโขง ชี มูล

.) รายงานการประชุมสำนักฯ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

. CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่

บุคลากร/ทีมงานที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม

หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หรือไม่

 

 

 

 

 

) CKO พิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 

) แจ้งเวียนผู้ที่ได้รับผลประเมินดีเด่น ดีมาก ให้บุคลากรในสำนักฯ รับทราบ

 

 

 

.) หนังสือแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน

 

.) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่นและ ดีมาก

. CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

เทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

) ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการTask Force Meeting "the 12th INWEPF Steering Meeting and Symposium"

 

 

 

) ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานการสำรวจธรณีวิทยาฐานรากและลาดไหล่เขา

 

) ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

) ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

) ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

 

) การส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ NRMS ใน ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙" ครั้งที่ ๔ (ภาคกลาง)

 

) ส่งบุคคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Crawford Fund Masterclass Program

 

) ส่งบุคคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง

 

) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Integrated Approaches for Small Scale Water Resource Management

 

๑๐) ส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง

 

๑๑) ส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว (รุ่นที่ ๑)

 

๑๒) ส่งบุคลากรเข้ารับฟังบรรยายทางวิชาการเรื่องออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ (เพิ่มความจุอ่าง) โดยใช้บานเหล็กพับได้ระบบถุงลมยกบาน

 

๑๓) ส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเชิงวิชาการ

เรื่องการศึกษาออกแบบอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบแม่งัด-แม่กวงและเรื่องความปลอดภัยในการขุดเจาะอุโมงค์

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการTask Force Meeting "the 12th INWEPF Steering Meeting and Symposium"

 

 

 

 

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานการสำรวจธรณีวิทยาฐานรากและลาดไหล่เขา

 

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

 

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

 

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ NRMS ใน ๔ ภูมิภาคประจำปี ๒๕๕๙" ครั้งที่ ๔ (ภาคกลาง)

 

 

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Crawford Fund Masterclass Program

 

.) รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบโครงสร้าง

 

.) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Integrated Approaches for Small Scale Water Resource Management

 

 

๑๐.) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง

 

๑๑.) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว (รุ่นที่ ๑)

 

 

๑๒.๑) รายชื่อผู้เข้ารับฟังบรรยายทางวิชาการเรื่องออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ (เพิ่มความจุอ่าง) โดยใช้บานเหล็กพับได้ระบบถุงลมยกบาน

 

๑๓.๑) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงวิชาการ

เรื่องการศึกษาออกแบบอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบแม่งัด-แม่กวงและเรื่องความปลอดภัยในการขุดเจาะอุโมงค์

 

.CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการ

จัดการความรู้ ( KM Tools เช่น CoPs, Story Telling,

K-Forum, K-Asset, Best Practice, Peer Assist,

Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กอง

อย่างไร

 

 

 

 

) พัฒนา website คลังความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญ จัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 

) การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

) การสอนงาน

 

 

) Best Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

) Peer Assist

 

 

 

 

) ถอดความรู้

.) ภาพคลังความรู้สำนักฯ

 

 

 

๒.๑) หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนัก

.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนัก

.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบเทียบเครื่องมือ

 

.) ภาพการสอนงานข้าราชการบรรจุใหม่

 

 

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่างและอ่างเก็บน้ำห้วยโทก

 

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานสถานีสูบน้ำและระบบชลประทานโครงการโขง ชี มูล

.) กิจกรรม KM Buddy

.) การเตรียมความพร้อมกิจกรรม KM Buddy

๕.๓) ประชุม KM Buddy

 

.) เอกสารถอดความรู้เรื่อง ผักตบชวาในระบบชลประทานและการควบคุมกำจัด

 

.CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการ

ดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อ

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ

การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อ

ปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

) มีการสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานประจำปี

 

 

 

 

 

) หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อปรับปรุงการทำงาน

.) ผล ARR ๒๕๕๙ สำนักฯ

.) ผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

.) ผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

.) ผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

 

.) รายงานการประชุม ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

.๑๐ CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

) จัดทำ website รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบ แบบ Online

 

 

 

 

) จัดทำ website นำเสนอข้อมูลมาตรฐานการทดสอบ

 

) ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักกับผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

) จัดอบรมเจ้าหน้าที่โดยออกพื้นที่

 

 

 

 

) มีเว็บบอร์ดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นอีกช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิจัย

 

) ใช้แบบสอบถามในการรับทราบข้อมูลจากผู้รับการบริการ

 

.) รูปหน้า website รายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ-ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ

.) รูปหน้า website รายงานผลการทดสอบ-ส่วนวิทยาศาสตร์

 

.) รูปหน้า website

 

 

.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๓.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๓.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๓.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

.) การปลูกหญ้าแฝก

.) วัชพืชในระบบชลประทานและการควบคุม

๔.๓) การสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

 

.) รูปเว็บบอร์ดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ ใน website สำนักฯ

 

.) แบบสอบถามของห้องปฏิบัติการเคมี

.) แบบสอบถามของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

.) แบบสอบถามของสำนักฯ

.๑๑ CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร

.๑๑.๑ วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม

.๑๑.๒ ความถี่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม

 

 

 

 

) CKO ติดตามจากประธานทีมงานจัดการความรู้ หรือทีมงานการจัดการความรู้ในที่ประชุมสำนัก (ทุกเดือน)

 

) CKO ติดตามจากการลงนามในแผนจัดการความรู้ตามที่ประธานทีมงานเสนอ

 

) ติดตามจาก website คลังความรู้ของสำนักฯ

 

) ติดตามจากรายงานการจัดการความรู้

 

 

 

.) รายงานการประชุมประจำเดือน

 

 

 

.) แผนการจัดการความรู้

 

 

.) รูป website คลังความรู้สำนัก

 

 

.) รายงานประจำรอบ ๖ เดือน (มี.)

.) รายงานประจำรอบ ๙ เดือน (มิ.)

.) รายงานประจำรอบ ๑๒ เดือน (..)

 

 

 

หมวด การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

๒.๑ สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร

 

 

 

 

๑) นำผลจากการสรุปบทเรียนผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการโดยจัดตั้งคณะทำงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้แก่ การปรับปรุงเว็บไซต์ การจัดทำกระบวนงานฐานข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) สรุป AAR ของสำนัก ปี ๒๕๕๘

๑.๒) สรุปผลการปฏิบัติงาน วิจัยฯวิศวกรรม

๑.๓) สรุปผลการปฏิบัติงาน วิทยาศาสตร์

๑.๔) สรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

๒.๒ สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ (ตามแบบฟอร์ม ๑ และ ๒ ที่แนบ)

 

 

 

 

๑) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมกำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี (ตามแบบฟอร์ม ๑ และ ๒ ที่แนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) แผนปฏิบัติการ KM ๒๐๑๔

๑.๒) แผนปฏิบัติการ KM ๒๐๑๕

๑.๓) แผนปฏิบัติการ KM ๒๐๑๖

 

 

๒.๓ สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร

 

 

 

 

๑) พิจารณาจากคำรับรองของสำนัก

 

๒) พิจารณาจากกระบวนงานหลักของสำนัก ประกอบด้วย กระบวนงานด้านวิจัย ด้านทดสอบ และการถ่ายทอดความรู้

 

๓) การบ่งชี้ความรู้จากทีมงานจัดการความรู้

 

 

จากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากชื่อของสำนักวิจัยและพัฒนา ที่บ่งบอกถึงการวิจัยเป็นหลัก จึงทำเกิดองค์ความรู้

องค์ความรู้ที่ ๑ การพัฒนากระบวนงานทดสอบวัสดุให้มีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้ที่ ๒ แนวทางการอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) คำรับรองปฏิบัติราชการ

 

๒.๑) กระบวนงานหลักของสำนัก

 

 

 

๓.๑) ตารางบ่งชี้ความรู้จากทีมงานจัดการความรู้

 

 

๒.๔ สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร

 

 

 

 

๑) ถ่ายทอดแผน KM ผ่านทางทีมงานจัดการความรู้ ที่ได้แต่งตั้งครอบคลุมทุกหน่วยงาน รวมถึงครอบคลุมผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๙

๑.๒) แผน KM ปี ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕ สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ ๑)

 

 

 

 

 

๑) มีการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน

 

 

๒) การสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดโดยพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาและผลสัมฤทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) รายงานผลรอบ ๖ เดือน

๑.๒) รายงานผลรอบ ๙ เดือน

๑.๓) รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

 

๒.๑) ผลการเปรียบเทียบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

หมวด การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

๓.๑ สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

 

 

 

 

 

๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของสำนัก

 

๒) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจห้องปฏิบัติการเคมี

 

๓) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

 

๔) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับบริการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕) ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย

 

 

 

๑.๑) แบบสอบถามของสำนัก

 

 

๒.๑) แบบสอบถามห้องปฏิบัติการเคมี

 

 

๓.๑) แบบสอบถามของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 

๔.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๔.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๔.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๔.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

๔.๕) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

๕.๑) งานเกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า

 

๓.๒ สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

๑) รับฟังข้อร้องเรียนผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) รับฟังข้อคิดเห็นผ่านเวทีจัดแสดงผลงานวิจัย

 

๓) รับฟังข้อร้องเรียนผ่านทางแบบสอบถาม

 

๔) ร้องเรียนผ่านทาง Web board

 

๕) ร้องเรียนผ่านทางตู้รับคำร้องเรียน

 

๖) ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์

 

๗) ร้องเรียนผ่านทางเจ้าหน้าที่โดยตรง

 

 

 

๑.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๑.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๑.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๑.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

๑.๕) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

 

๒.๑) งานเกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า

 

 

๓.๑) แบบสอบถามห้องปฏิบัติการเคมี

๓.๒) แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม

 

๔.๑) รูป Web board

 

๕.๑) รูปตู้รับคำร้องเรียน

๓.๓ สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร

 

 

 

 

๑) จัดทำแบบรายงานผลออนไลน์เพื่อให้ได้ผลที่รวดเร็ว และเป็นฐานข้อมูลเมื่อผู้ใช้บริการจะขอผลการทดสอบที่เคยส่งมา

 

 

๒) ส่งผลทดสอบโดยใช้ระบบ EMS

 

๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักและเจ้าของพื้นที่ และจะดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) หน้าเว็บแสดงผลทดสอบออนไลน์ของส่วนทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

๑.๒) หน้าเว็บแสดงผลทดสอบออนไลน์ของสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 

๒.๑) รูปการส่ง EMS

 

๓.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๓.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๓.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๓.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

๓.๕) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

๓.๔ สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ ๓.๑ -๓.๓) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

 

 

 

 

 

๑) การแจ้งผลการทดสอบออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการได้ทราบผลการทดสอบเร็วขึ้น และมีความถูกต้องมากกว่าการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์

 

 

 

 

 

๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและเจ้าของพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเจ้าของพื้นที่ และสร้างความคุ้นเคยในการที่จะทำงานร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) การแจ้งผลทดสอบออนไลน์ของส่วนทดสอบวัสดุและวิเคราะห์คุณภาพ

๑.๒) การแจ้งผลทดสอบออนไลน์ของสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

๒.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๒.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๒.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๒.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

๒.๕) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

 

 

 

 

 

 

 

๓.๕ สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

๑) ประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินความพึงพอใจของสำนัก

 

 

๒) ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามของโครงการฝึกอบรม

 

 

 

 

๓) ประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินของวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) แบบประเมินความพึงพอใจของสำนัก

๑.๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของสำนัก

 

๒.๑) แบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรม

๒.๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม

 

 

๓.๑) แบบประเมินความพึงพอใจด้านวิทยาศาสตร์

๓.๒) ผลการประเมินความพึงพอใจด้านวิทยาศาสตร์

๓.๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร

 

 

 

 

 

๑) สามารถดูผลการทดสอบวัสดุวิศวกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนทดสอบ

 

๒) สามารถดูผลการทดสอบคุณภาพน้ำผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

 

๓) รับทราบจากหนังสือแจ้งเวียนหลักสูตรการอบรม

 

๔) เข้าดูงานวิจัยได้จากเว็บไซต์ของสำนักในส่วนของฐานข้อมูลงานวิจัยสำนัก

 

๕) เข้าดึงเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ห้องสมุดสำนัก

 

๖) ทางโทรศัพท์

 

๗) ทางโทรสาร

 

๘) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

๑.๑) รูปหน้าเว็บไซต์ของส่วนทดสอบ

 

 

๒.๑) รูปหน้าเว็บไซต์ของส่วนวิทยาศาสตร์

 

 

 

๓.๑) บันทึกแจ้งหลักสูตรการอบรม

 

 

๔.๑) หน้าเว็บไซต์สำนัก

๔.๒) หน้าเว็บคลังความรู้ของสำนัก

 

.๑) รูปห้องสมุดสำนัก

หมวด การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

.๑ สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร

 

 

 

 

 

) ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามงานที่สั่งการ/มอบหมาย

 

) ติดตามงานการรับวัสดุทดสอบโดยความล่าช้าและผลการทดสอบผ่านทางโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นด้วย Microsoft Access

 

) ติดตามผลการทดสอบผ่านทาง website

 

 

 

) ติดตามความก้าวหน้ารายจ่ายและการดำเนินงานของโครงการวิจัยโดยใช้แบบติดตามของสำนัก ยศ.วพ.๐๐๔

 

) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยจากโปรแกรมติดตามงานแบบออนไลน์ ของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

 

.) รูปหน้า website ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

.) รูปตัวอย่างโปรแกรม

 

 

 

 

.) รูปหน้า website รายงานผลออนไลน์ของส่วนทดสอบฯ

.) รูปหน้า website รายงานผลออนไลน์ของส่วนวิทยาศาสตร์

 

.) รายงานประจำเดือนโครงการวิจัย แบบ ยศ.วพ.๐๐๔

 

 

.) รูปหน้า website โปรแกรมการติดตามงานวิจัยแบบออนไลน์

 

 

.๒ สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซด์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร

 

 

 

 

) มีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำภารกิจหลักของสำนักเข้าสู่ website คลังความรู้ของสำนักอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ ได้แก่ นวัตกรรมของสำนัก ความรู้ด้านงานวิจัย ความรู้ด้านการทดสอบเป็นต้น

 

) มีการ Update ข้อมูลใน website ของแต่ละหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.) มีกระบวนงานจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ของสำนักใน website และคลังความรู้

 

 

 

 

๑.๑) รูปหน้า web คลังความรู้

 

 

 

 

 

 

.) website สำนักฯ

.) website ของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

.) website ของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

.) website ของส่วนทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

.) website ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

.) website ของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

.) กระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

.๓ สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

) แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้

 

) มีกระบวนงานขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

.) คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้

 

.) กระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่

 

 

.๔ สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง ( โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ ๓) หรือไม่

 

 

 

 

 

) มีการพัฒนาการปรับปรุง website คลังความรู้ตามแบบฟอร์มที่๓ (ข้อ๑๒)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.) รูป website คลังความรู้สำนักฯ

.๕ สำนัก/กอง รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร

 

 

 

 

 

๑) ถ่ายทอดความรู้ในการประชุมสำนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ถอดความรู้ข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญ

 

) ให้นักวิทยาศาสตร์จัดทำคู่มือสำหรับการทดสอบที่ตนมีความถนัด เพื่อรวมเป็นเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน

 

) ให้ทีมงานของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมถอดความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัยและทดสอบด้านชลศาสตร์

 

) ถอดความรู้โดยจัดทำเป็นคู่มือต่างๆในคลังความรู้

 

 

.) รายงานการประชุมสำนักฯ เม.ย. ๒๕๕๙ (เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นบส.)

๑.๒) รายงานการประชุมสำนักฯ เม.ย. ๒๕๕๙ (เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาการปลูกฝังค่านิยม)

๑.๓) รายงานการประชุมสำนักฯ มิ.ย. ๒๕๕๙ (เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นบต.)

๑.๔) รายงานการประชุมสำนักฯ ก.ค. ๒๕๕๙ (เรื่อง การสร้างความเข้าใจเรื่อง Thailand ๔.๐)

 

.) เอกสารถอดความรู้เรื่อง ผักตบชวาในระบบชลประทานและการควบคุมกำจัด

 

.) คู่มือปฏิบัติงานเคมี

 

 

 

.) คู่มือปฏิบัติงานส่วนวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

.) รูปคู่มือในคลังความรู้

 

 

.๖ สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

) ได้จากกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ของสำนักลงพื้นที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ได้จากกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ของสำนักไปจัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๑.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๑.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๑.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

๑.๕) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

 

๒.๑) งานเกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า

 

 

 

.๗ สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร

 

 

 

 

 

 

) มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนัก

 

 

) มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกสำนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) จัดกิจกรรม Best Practice

 

 

 

 

 

 

.) กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรมชลประทาน

๑.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนัก

 

.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๒.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๒.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๒.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

๒.๕) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy

 

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่างและอ่างเก็บน้ำห้วยโทก

.) กิจกรรมเข้าร่วมดูงานสถานีสูบน้ำและ

ระบบชลประทานโครงการโขง ชี มูล

 

.๘ สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่ ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี, ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM)

 

 

 

 

 

) มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยเลือกองค์ความรู้จำนวน 2 องค์ความรู้ และกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรม

 

) มีการรายงานผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 

.) แผนจัดการความรู้ปี ๒๕๕๙

 

 

 

.) รายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน

.) รายงานความก้าวหน้ารอบ ๙ เดือน

.) รายงานความก้าวหน้ารอบ ๑๒ เดือน

4.9 สำนัก/กอง มีการออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีกลยุทธ์ สอดคล้องกับบริบทองค์กร และมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากหน่วยงานอื่น และเกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการความรู้หรือไม่

 

 

 

 

 

 

) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของเขื่อนราษีไศล

๑.๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำ โครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

๑.๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะกล้าและติดตามการปลูกหญ้าแฝก

๑.๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

๑.๕) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

 

 

 

หมวด การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

5.1 ทีมงานจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีองค์ประกอบตามข้อกำหนดและมีการดำเนินการกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 

 

 

 

 

๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดการความรู้สำนักฯ

 

) มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ต่อเนื่องทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) คำสั่งคณะทำงาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙

 

.) แผนจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗

.) แผนจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๘

.) แผนจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร

 

 

 

 

 

๑) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ผ่านทาง Line

 

๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ผ่านหนังสือเวียน

 

๓) จัดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่าสนใจ

 

 

๔) จัดกิจกรรมในห้อง KM สำนักฯ ซึ่งมีบรรยากาศสบายๆ

 

 

๑.๑) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM

 

 

๒.๑) รูปประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM

 

 

๓.๑) หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนัก

๓.๒) หัวข้อกิจกรรม KM Buddy

๔.๑) รูปห้อง KM สำนักฯ

5.3 บุคลากรของสำนัก/กองได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการความรู้ที่กรมจัดดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 

๑) ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้

 

 

1.๑) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM in Practice

1.๒) งานวิชาการเรื่อง วิกฤตน้ำกับความปลอดภัยเขื่อน

1.๓) การฝึกอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ

1.๔) การฝึกอบรม Train the Trainer

1.๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy

 

๕.๔ สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

 

 

 

 

๑) มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมจากปกติโดย ผอ.ส่วน/สถาบัน/ฝ่าย เสนอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) ประกาศกรมชลประทาน การพิจารณาเงินเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 สำนัก/กอง ส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงานหรือไม่

 

 

 

 

 

 

๑) ถอดความรู้ข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญ

 

๒) ติดตามความก้าวหน้ารายจ่ายและการดำเนินงานของโครงการวิจัยโดยใช้แบบติดตามของสำนัก ยศ.วพ.๐๐๔

 

๓) สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักฯเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานต่างจังหวัด

 

 

๔) จัดทำรายงานองค์ความรู้ที่ได้ตามแผนการจัดการความรู้ ได้แก่

องค์ความรู้ที่ ๑ การพัฒนากระบวนงานทดสอบวัสดุให้มีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้ที่ ๒ แนวทางการอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑) เอกสารถอดความรู้เรื่อง ผักตบชวาในระบบชลทานและการควบคุมกำจัด

 

๒.๑) รายงานประจำเดือนโครงการวิจัย แบบ ยศ.วพ.๐๐๔

 

 

๓.๑) การปลูกหญ้าแฝก

.) วัชพืชในระบบชลประทานและการควบคุม

๓.๓) การสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ

 

๔.๑) องค์ความรู้ที่ ๑ การพัฒนากระบวนงานทดสอบวัสดุให้มีประสิทธิภาพ

๔.๒) องค์ความรู้ที่ ๒ แนวทางการอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

๕.๖ สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน

 

 

 

 

) ถอดความรู้ข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญ

 

) ให้นักวิทยาศาสตร์จัดทำคู่มือสำหรับการทดสอบที่ตนมีความถนัด เพื่อรวมเป็นเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน

 

) ให้ทีมงานของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมถอดความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัยและทดสอบด้านชลศาสตร์

 

 

 

 

.) เอกสารถอดความรู้เรื่อง ผักตบชวาในระบบชลประทาน และการควบคุมกำจัด

 

.) คู่มือปฏิบัติงานเคมี

 

 

 

.) คู่มือปฏิบัติงานส่วนวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

5.7 การจัดการความรู้ภายในสำนัก/กอง ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการทำงานและส่งผลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หมวด การจัดการกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

.๑ สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

 

๑) จัดตั้งทีมงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำกระบวนงานหลักของสำนัก ได้แก่ ด้านวิจัยวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

 

 

๑.๑) กระบวนงานด้านวิจัยฯ วิศวกรรม

๑.๒) กระบวนงานด้านวิทยาศาสตร์

๑.๓) กระบวนงานด้านทดสอบวัสดุ

 

 

 

.๒ สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่นๆ อย่างไร

 

 

 

 

๑) จัดกิจกรรมร่วมกับ KM Buddy สำนักเครื่องจักรกล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน

 

๒) จัดทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

 

๑.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy

 

 

๒.๑) ภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

 

 

 

 

.๓ สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร

 

 

 

 

 

๑) จัดตั้งทีมงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำกระบวนงานการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

๑.๑) คู่มือกระบวนงานการปฏิบัติงานสนับสนุน