แผนการจัดการความรู้สำนักวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ.2560
1
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 2560
download
2
แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)
download
การวิเคราะห์กระบวนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1 ฝ่ายบริหารทั่วไป download
2 ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม download
3 ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ download
4 ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม download
5 สถาบันพัฒนาการชลประทาน download