เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  (KMA 2014)

สำนักวิจัยและพัฒนา 

     
  หมวด 1 การนำองค์กร  
  หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์   
  หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้  
  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ