แผนผังเว็บ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 21:34 น.
องค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นที่ได้จากการจัดการความรู้
 
1.คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2.ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. ผลงานวิจัย ผลการศึกษา/วิทยานิพนธ์
3.2 ผลงานวิจัย ผลการศึกษา/วิทยานิพนธ์ของหน่วยงานภายนอก
4. บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
5. ผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
6. ความรู้ที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ที่ผ่านมา
6.1 ปี 2552
6.2 ปี 2553
7. สรุปบทเรียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. สรุปผลการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
 
9. องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ เรื่องเล่า ชุมชนนักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
9.2 เรื่องเล่า
9.3 ชุมชนนักปฏิบัติ        
    
10. สื่อการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง
11. นวัตกรรมของสำนักวิจัยและพัฒนา
11.2 โปรแกรม Triaxial Compression Test (เอกฉันท์ ลุณาวรรณ)

การประเมินการจัดการความรู้ป

บทคัดย่อผลงานวิจัย

สรุปบทเรียนสำนักวิจัยและพัฒนา

 องค์ความรู้จากการสัมนา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:30 น.