Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ข้อมูลทางสถิติเพื่อประเมินหาค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) สมบูรณ์ เจิมไทย 4255
82 โครงการจัดทำอาคารวัดปริมาณน้ำ Vidhaya pitot tube กัญญา อินทร์เกลี้ยง 442
83 วัสดุคลุมดินชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการใช้น้ำของพืช จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 3284
84 ปัญหาการระบาดของวัชพืชน้ำในเขตชลประทานและการจัดการ สุนันทา เพ็ญสุต 510
85 การศึกษาวิจัยผลผลิตขั้นปฐมภูมิของแหล่งน้ำและระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก สุนันทา เพ็ญสุต 827
86 การติดตามสภาวะยูโทรฟิเคชันในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ศิริพร บุญดาว 752
87 การควบคุมกำจัดไมยราบยักษ์ในอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จ.เลย อุไร เพ่งพิศ 2428
88 ศักยภาพของสารกำจัดสาหร่ายต่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุไร เพ่งพิศ 325
89 การจัดการผักตบชวา (Eichhornia crassipes)ในอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว อำเภอเมือง จังหวัดเลย อำพร คล้ายแก้ว 599
90 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์วัชพืชที่แพร่ระบาดรุนแรง ในพื้นที่ชลประทานและแนวทางควบคุม นิศานาถ ละอองพันธ์ 498
91 การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน จังหวัดชลบุรี ศิริพร บุญดาว 1281
92 การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของวิธีการควบคุมกำจัดวัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน อำพร คล้ายแก้ว 242
93 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2002เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์งานทดสอบของกลุ่มงานคอนกรีตและวัสดุ ธวัชชัย คุณประคัลภ์ 597
94 การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังและความซึมน้ำของแอสฟัลต์ผสมผงยาง วิโรจน์ พิทักษ์ทรายทอง 356
95 การใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่จุดอิ่มตัวด้วยน้ำประมาณค่าความชื้นที่สนามและเนื้อดินในเขตพื้นที่ชลประทาน จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 292
96 การเจริญเติบโต การแพร่กระจายและแนวทางการควบคุมดีปลีน้ำในคลองส่งน้ำชลประทาน อุไร เพ่งพิศ 453
97 การควบคุมกำจัดธูปฤาษี (Typha sp.) ในพื้นที่ชลประทาน ?อำพร คล้ายแก้ว 6948
98 การศึกษาเพื่อใช้คอนกรีตที่รื้อจากอาคารเป็นมวลรวมหยาบทดแทนหินย่อย กฤษฏา พิทักษ์ธรรม 294
99 ผลของแสงที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของสันตะวาใบพาย อุไร เพ่งพิศ 215
100 ข้อมูลสถิติผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ของโครงการก่อสร้างกรมชลประทาน เศกสรรค์ ชูทับทิม 314
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 5 จาก 14