Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
การจัดการ1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2012 เวลา 10:01 น.
บัญชีรายชื่อความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
ลำดับที่ บัญชีรายชื่อ แหล่งความรู้
1 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของกรมชลประทาน  
2 ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา  
3 ประเด็นงานวิจัยตามเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์กรมฯ   
4 กระบวนงานวิจัย และคู่มือกระบวนงาน  
5 ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองชลศาสตร์ของปากแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง -รายงานการศึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงปากแม่น้ำโก
ลกการศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของปากแม่น้ำและ
บริเวณชายฝั่ง (ปี 2536)
- รายงานการศึกษาการป้องกันชายฝั่งไทยในโครงการ
ปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก (ปี 2537)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
- ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
6  ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเวลามาถึงของน้ำ - รายงานการศึกษาเวลามาถึงของน้ำ (ปี 2536)
- ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
7 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งน้ำ  - รายงานการศึกษาการส่งน้ำแบบไม่สม่ำเสมอ
( UNSTEADY FLOW ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปี 2537)
- ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
 ความรู้เกี่ยวกับฝายสันกว้างรูปตัววี - รายงานการศึกษาฝายสันกว้างรูปตัววี (ปี 2539)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
9  ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองทางกายภาพของทางระบายน้ำล้น  - รายงานการศึกษาทดลองแบบจำลองทางชลศาสตร์ของ
อาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อย (ปี
2541)
- รายงานการศึกษาทดลองแบบจำลองทางชลศาสตร์ของ
อาคารระบายน้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน และท่อระบาย
น้ำ ของเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก (ปี 2549)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
10 ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองทางกายภาพของอาคารสลายพลังงาน  -รายงานการศึกษาอาคารสลายพลังงานของทางระบาย
น้ำล้น รางเทหรืออาคารน้ำตก (ปี 2542)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
11  ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองทางกายภาพของประตูบังคับน้ำแบบพับเก็บได้ -รายงานการศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ประตูบังคับน้ำ
แบบพับเก็บได้ (ปี 2546)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
12 ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองทางกายภาพของประตูระบายน้ำ  -รายงานการศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ประตูระบายน้ำ
คลองลัดโพธิ์โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัด
สมุทรปราการกรณีศึกษาแนวทางการควบคุมประตู
ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ (ปี 2547)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
13  ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณการไหลของน้ำ  - รายงานวิธีการทางคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณการไกลของ
น้ำแบบไม่คงที่ในทางน้ำเปิด (ปี 2547)
- การศึกษาการคำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในแบบ
ไม่คงที่ในโปรแกรม HEC-RAS และการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์คำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในทางน้ำ
เปิด (ปี 2551)
- วชิร สามวัง
14  ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม HEC-RAS - รายงานการศึกษาการคำนวณการไหลของน้ำแบบไม่
คงที่ในแบบไม่คงที่ในโปรแกรม HEC-RAS และการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่
ในทางน้ำเปิด (ปี 2551)
- รายงานการประยุกต์ใช้ HEC-RAS ในการประมาณค่า
การกัดเซาะที่สะพาน (ปี 2552)
- รายงานการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง
ท่าตะเภาภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา
จังหวัดชุมพร (ปี 2552)
- วชิร สามวัง
- ดุษฎี พรพระแก้ว
- ดร.อรรถนันท์ เล็กอุทัย
- ศรชัย จริยานุพงศ์
15

 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำอาคารวัดปริมาณน้ำ

 Vidhaya pitot tube

- รายงานโครงการจัดทำอาคารวัดปริมาณน้ำ Vidhaya
pitot tube
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง 
16 ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบประตูระบายน้ำ - รายงานการศึกษาการสอบเทียบประตูระบายน้ำคลอง
ลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ (2550)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
17  ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองชลศาสตร์ของฝาย  - รายงานการศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ฝายหนองสลีก
กรณีศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณ
ด้านท้ายฝาย จ.ลำพูน (2548)
- รายงานการศึกษาฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดและการ
จัดการตะกอนในลำน้ำเชิงเขา กรณีศึกษาลุ่มน้ำบาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2548)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
18 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประตูควบคุมน้ำแบบปรับบานอัตโนมัติ  - รายงานโครงการจัดทำประตูควบคุมน้ำแบบปรับบาน
อัตโนมัติด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส (ปี 2552)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
19

ความรู้เกี่ยวกับจัดทำประตูอัดน้ำกลางคลอง

แบบปรับบานอัตโนมัติ RADA Gate

- รายงานโครงการจัดทำประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับ
บานอัตโนมัติ RADA Gate (ปี 2552)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
20  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์คาบการเกิดซ้ำ  - รายงานโครงการศึกษาและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์คาบการเกิดซ้ำ (ปี 2552)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
- ดร.อรรถนันท์ เล็กอุทัย
21 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำพลังน้ำ  - รายงานโครงการจัดทำเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานจากน้ำ
(ปี 2552)
22  ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องวัดความเร็วน้ำพร้อมเรือสำรวจน้ำ  - รายงานโครงการจัดทำเครื่องวัดความเร็วน้ำพร้อมเรือ
สำรวจน้ำ (ปี 2552)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
23

ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างระดับน้ำและปริมาณน้ำด้วยวิธีดัชนีความเร็ว

รายงานการสร้างเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ระดับน้ำและปริมาณน้ำด้วยวิธีดัชนีความเร็ว (ปี 2553)
- สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
24  ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองชลศาสตร์ของฝายหยัก  - รายการการศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของฝายหยัก
สำหรับการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ (ปี 2553)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
25 ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ - คู่มือการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
26 ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบรางวัดน้ำแบบไม่มีคอ  - คู่มือการสอบเทียบรางวัดน้ำแบบไม่มีคอ (Cut-throat
Flume)
- กัญญา อินทร์เกลี้ยง
27  ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SWAT - รายงานการศึกษาการพยากรณ์น้ำท่าของลุ่มน้ำบาง
สะพานด้วยแบบจำลอง SWAT (ปี 2553)
- วชิร สามวัง
28 ความรู้เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกต่อสภาพฝน  - รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกต่อสภาพฝนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
- วชิร สามวัง
- สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
29 ความรู้เกี่ยวกับอาคารชลศาสตร์ - หนังสือวิศวกรรมชลศาสตร์
- หนังสือ Design of small Dam
30 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมชลศาสตร์  - หนังสือวิศวกรรมชลศาสตร์
31 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมชลประทาน  - หนังสือหลักการชลประทาน
- หนังสือการจัดการในลุ่มน้ำของประเทศไทย
32  ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีต  - รายงานความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดคอนกรีตและอายุ
คอนกรีต (ปี 2531)
- รายงานความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดคอนกรีต แท่ง
ลูกบาศก์ (Cube) และแท่งทรงกระบอก (Cylinder) (ปี
2531)
- รายงานการพัฒนาโปรแกรมแปลงค่ากำลังอัดคอนกรีต
ระหว่างcubeและ cylinder (ปี 2531)
- รายงานคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอยสภาพสด (ปี
2541)
- สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
33

ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทดสอบ

กำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม

 - รายงานการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบกำลัง
รับแรงเฉือนของดินในสนาม เพื่อประเมินค่าความสามารถ
ในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน สำหรับงานก่อสร้าง
อาคารชลประทาน (ปี 2549)
- สุภฤกษ์ เหรียญบุบผา
34  ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตบดอัด  - หนังสือคอนกรีตบดอัด จัดพิมพ์โดยสมาคมศิษย์
เก่า วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมป์
- สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
35

 คู่มือมาตรฐานวัสดุวิศวกรรม(คอนกรีตและดิน)

การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน

จากกลุ่มททดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ
36

คู่มือมาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรม

สำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาค ของกรมชลประทาน

 จากกลุ่มททดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ
37

CD รวบรวมองค์ความรู้มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม(คอนกรีตและดิน)

 การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน และ มาตรฐานการทดสอบ

วัสดุด้านวิศวกรรม สำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาค

ของกรมชลประทาน

 จากกลุ่มททดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ
38  คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป
39  คู่มือปฏิบัติงานการรับ– ส่ง หนังสือราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  40 คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  41 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อและจัดจ้างทุกวิธี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  42 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อและจัดจ้างโดยวิธีตกลงราค ฝ่ายบริหารทั่วไป
43  ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
44  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฝ่ายบริหารทั่วไป
45

 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่

มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะระดับ 8 ลงมา(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว

 10 ลงวันที่ 15กันยายน 2548)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
46

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ

พ.ศ. 2554 - 2556 (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่

นร 1012/ ว 38 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
47 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฝ่ายบริหารทั่วไป
48

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ

การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ฝ่ายบริหารทั่วไป
49  ความหมายของอักษรย่อในสลิปเงินเดือน ฝ่ายบริหารทั่วไป
50

 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทั่วไป
51

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.35/2552 ลงวันที่

14 มกราคม 2552เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ

ปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
52

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.713/2553 ลงวันที่

15 ตุลาคม 2553เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการ

และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
53

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 568/2546 ลงวันที่

28 พฤศจิกายน2553 เรื่อง การบริหารงาน

ด้านพัสดุของกรมชลประทาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
54

การปรับปรุงการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว

 33 ลงวันที่18 มกราคม 2553)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
55 -คู่มือการปฏิบัติงานเคมี กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
56 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย กลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย
57  คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำ  กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
58 คู่มือการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม  กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
  59 คู่มือการใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างปลอดภัย  กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
60 คู่มือการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ชลประทาน กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
61

 คู่มือการทำ Lime Treatment และ Alum

 Treatment สำหรับปัญหาดินกระจายตัว

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
  52

คู่มือการลดความขุ่นของแหล่งน้ำที่เกิดจาก

ตะกอนดินเหนียวกระจายตัว

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

  53

 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินทางด้านกายภาพและเคมี

 คู่มือวิเคราะห์ดินทางด้านกายภาพและเคมีของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์ นางสาวผจงจิตต์  ศรีสุข

  54

ความรู้เกี่ยวกับการลดความขุ่นและแหล่งน้ำที่เกิดจากตะกอนดินเหนียวกระจายตัว

 คู่มือการลดความขุ่นและแหล่งน้ำที่เกิดจากตะกอนดินเหนียวกระจายตัวของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

  55

 ความรู้เกี่ยวกับ Lime Treatment สำหรับแก้ปัญหาดินกระจายตัวในการก่อสร้างเขื่อนดิน และ Alum Treatment สำหรับป้องกันหรือซ่อมคลองส่งน้ำที่มีปัญหาดินกระจายตัว

 คู่มือการทำ Lime Treatment สำหรับแก้ปัญหาดินกระจายตัวในการก่อสร้างเขื่อนดิน และ Alum Treatment สำหรับป้องกันหรือซ่อมคลองส่งน้ำที่มีปัญหาดินกระจายตัว กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

  56

 ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขดินกระจายตัวด้วยวิธี Lime Treatment

 VDO  "การแก้ไขดินกระจายตัวด้วยวิธี Lime Treatment" ของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์

  57

 ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธุ์ดินและน้ำในโครงการชลประทาน (จำนวน 33 โครงการชลประทาน)

 ความสัมพันธุ์ดินและน้ำในโครงการชลประทาน (จำนวน 33 โครงการชลประทาน) ของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์

  58

 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์

  59

 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ dispersive soils (ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การจัดการ/แก้ไขปัญหา การทำ lime treatment Alum treatment) และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 dispersive soils (ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การจัดการ/แก้ไขปัญหา การทำ lime treatment Alum treatment) และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์  นางสาวประภาพรรณ ซื่อสัตย์

  60

 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณสมบัติของดิน (ทางกายภาพ, ทางเคมี)

 วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณสมบัติของดิน (ทางกายภาพ, ทางเคมี) ของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์  นางสาวประภาพรรณ ซื่อสัตย์

  61

 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา/เขียนเว็บไซต์

 การพัฒนา/เขียนเว็บไซต์ ของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์ นางสาวประภาพรรณ ซื่อสัตย์  นายสมบูรณ์ มั่นความดี

  62

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล

 การจัดทำฐานข้อมูล ของกลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์ นางสาวประภาพรรณ ซื่อสัตย์ นางสาว ผจงจิตต์  ศรีสุข นายสมบูรณ์ มั่นความดี

  63

 ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินกระจายตัวด้วยปูนไลม์ เพื่อนำมาใช้ก่อสร้างเขื่อนดิน (Lime Treatment of Dam Construced with Dispersive Soil)

 

กลุ่มงานดินวิทยาศาสตร์

  64

 ความรู้เกี่ยวกับการการอ่านรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินด้านวิทยาศาสตร์

 กลุ่มงานดินด้านวิทยาศาสตร์

  65

 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบ/วิเคราะห์ดิน

 เอกสารและ file ข้อมูลของกลุ่มงานดินด้านวิทยาศาสตร์

  66

 ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ของสถาบันชลประทาน

  67

 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพโครงการชลประทานแบบเร่งด่วน

 คู่มือการประเมินสภาพโครงการชลประทานแบบเร่งด่วนของสถาบันชลประทาน

  68

 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเพื่องานชลประทาน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ของ นายธเนศ  อักษร

  69

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559

 เอกสารสิ่งพิมพ์และ file ข้อมูล ของสถาบันชลประทาน

  70

 ความรู้เกี่ยวกับวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ของสถาบันชลประทาน

  71

 ยุทธศาสตร์งานวิจัย

 เอกสารสิ่งพิมพ์ของกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย

  72

 ฐานข้อมูลงานวิจัย

 เอกสารสิ่งพิมพ์และ file ข้อมูล ของกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย

  73

 กระบวนงานวิจัย

 เอกสารสิ่งพิมพ์และ file ข้อมูล ของกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย

  74

 ความรู้ในการใช้โปรแกรม AutoCad ในการออกแบบงานเขื่อน ถนน ฝาย

 นายมงกุฎ  สิทธิโกศล เอกสารสิ่งพิมพ์และ file ข้อมูล

  75

 ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำการใช้ Program Rule curve, Wasam ในการจัดการน้ำ

 นายมงกุฎ  สิทธิโกศล เอกสารสิ่งพิมพ์และ file ข้อมูล

  76

 ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการก่อสร้าง

 นายมงกุฎ  สิทธิโกศล

  77

 กระบวนงานยุทธศาสตร์วิจัย

 เอกสารสิ่งพิมพ์และ file ข้อมูล ของกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย

  78

 ทักษะการทดสอบวัสดุวิศวกรรม มาตรฐานการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

 เอกสารสิ่งพิมพ์และ file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  79

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณเบื้องต้น

 นายอนันต์  นนท์ศิริ

  80

 กฎหมายและกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรโยธา

 นายคณวัฒน์ รุ่นประพันธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์

  81

 คอนกรีตเถ้าลอย

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ  file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  82

 งานดินด้านวิศวกรรมในงานชลประทานต่างๆ ในห้องทดลองและในสนาม

 นายคณวัฒน์ รุ่นประพันธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์

  83

 งานดินด้านวิศวกรรมในห้องทดลอง

 นางจุไรวรรณ  วงศ์เจริญสถิตย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์

  84

 เอกสารการสอนวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์วิทยาลัยการชลประทาน

 นายคณวัฒน์ รุ่นประพันธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์

  85

 การเจาะสำรวจดินเบื้องต้น

 นายคณวัฒน์ รุ่นประพันธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์

  86

 ความรู้ด้านการทดสอบดินด้านวิศวกรรม

 เอกสารสิ่งพิมพ์และfile ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  87

 การทดสอบวัสดุคอนกรีต และวัสดุก่อสร้าง

 เอกสารสิ่งพิมพ์และfile ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ   คุณโกวิท ไพรไพศาล

  88

 การรับวัสดุก่อสร้างมาทดสอบและเกณฑ์กำหนด

 เอกสารสิ่งพิมพ์และfile ข้อมูลของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  89

 การหาค่าสัมประสิทธิการไหลซึมผ่านของน้ำในสนาม

 file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  90

 การอ่านรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินด้านวิทยาศาสตร์

 เอกสารของกลุ่มงานดินด้านวิทยาศาสตร์ วิธีการทดสอบ/วิเคราะห์ดิน เอกสารและ file ข้อมูลของกลุ่มงานดินด้านวิทยาศาสตร์

  91

 การทดสอบยางกันน้ำ การทดสอบแผ่นใสรอยต่อคอนกรีต

เอกสารสิ่งพิมพ์ และ  file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  92

 คู่มือการทดสอบ Direct shear Test และ consolidation

นายคณวัฒน์ รุ่นประพันธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์

  93

 คู่มือการทดสอบวัสดุแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

 เอกสารสิ่งพิมพ์ ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ  การรับวัสดุคู่มือ

  94

 คู่มือการหาค่าสัมประสิทธิการซึมของน้ำและแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์โดยใช้ความดัน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ  การรับวัสดุ

  95

 คู่มือการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ

file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  96

 มาตรฐานการทดสอบดินและคอนกรีต

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ  file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  97

 มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานคอนกรีตและงานดิน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ  file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  98

 มาตรฐานวิธีทดสอบวัสดุวิศวกรรม (งานดินและงานคอนกรีต)

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ  file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

  99

 มาตรฐานงานวัสดุวิศวกรรม (คอนกรีตงานดิน)การทำงานคอนกรีต

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ  file ข้อมูล ของกลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

 100

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

เอกสารสิ่งพิมพ์ของสถาบันชลประทาน

 101

 คู่มือการประเมินสภาพโครงการชลประทานแบบเร่งด่วน

เอกสารสิ่งพิมพ์ของสถาบันชลประทาน

 102

 วิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ file ข้อมูล นายณัฐพล  วุฒิจันทร์ สถาบันชลประทาน

 103

 แผนหลักการบริหารจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง แผ่นดินถล่ม

 

file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 104

 แผนแม่บทการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 105

 สื่อการสอนวิชาวิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น

 นายรสุ  สืบสหการ  สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 106

 หลักการชลประทานเบื้องต้น

 สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 107

 การพัฒนาเว็บไซต์ HTML PHP-MgSQl,AJax

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน นายกรตสุวรรณ  โพธิสุวรรณ

 108

 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  C, N++,VR, C# file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน นายกรตสุวรรณ  โพธิสุวรรณ

 109

 การใช้โปรแกรม  Cropwat สำหรับการประเมินความต้องการน้ำของพืช

 file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน นายกรตสุวรรณ  โพธิสุวรรณ

 110

 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 111

 ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

 นายณัฐพล  วุฒิจันทร์ สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 112

 การจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน นายณัฐพล  วุฒิจันทร์

 113

 การจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน นายณัฐพล  วุฒิจันทร์

 114

 โครงการวิจัยฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านค่าย จ.ระยอง

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล นายณัฐพล  วุฒิจันทร์

 115

 โครงการวิจัยระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา จ.ชุมพร

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 116

 การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 สถาบันพัฒนาการชลประทาน

 117

การสอนวิชาสำรวจ

 สถาบันพัฒนาการชลประทาน นายสมยศ  พลูธนะสาร

 118

 เอกสารตำรา สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชลประทาน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน นางเฉลิมศรี  ดวงมณี

 119

โครงการของนิสิต วิทยาลัยชลประทาน

 เอกสารสิ่งพิมพ์ และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน  นางเฉลิมศรี  ดวงมณี

 120

 วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับงานชลประทาน

เอกสารสิ่งพิมพ์  ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 121

 เทคนิควิธีการเขียนเค้าโครงงานวิจัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เอกสารสิ่งพิมพ์  ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน  นายธเนศ อักษร

 122

 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้านทฤษฏีและปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ Computer เป็นเครื่องมือช่วย การใช้โปรแกรม Computer  เพื่อใช้ในการวางแผนงาน

 สถาบันพัฒนาการชลประทาน นายธเนศ อักษร

 123

 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง (Advance Statistiral Analysis)

 สถาบันพัฒนาการชลประทาน นายธเนศ อักษร

 124

 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเขียนสื่อสาร (English Writting)

สถาบันพัฒนาการชลประทาน นายธเนศ อักษร

 125

 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เอกสารสิ่งพิมพ์  และ file ข้อมูล

 เอกสารสิ่งพิมพ์  และ file ข้อมูล สถาบันพัฒนาการชลประทาน นางเรียม ทองย้อย

 126

 ระเบียบการปฏิบัติงานธุรการ ระเบียบสารบรรณ

 เอกสารสิ่งพิมพ์  และ file ข้อมูล สถาบันพัฒนาการชลประทาน นางเรียม ทองย้อย

 127

 ระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี

 เอกสารสิ่งพิมพ์  และ file ข้อมูล สถาบันพัฒนาการชลประทาน นางเรียม ทองย้อย

 128

 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร

 เอกสารสิ่งพิมพ์  และ file ข้อมูล สถาบันพัฒนาการชลประทาน นายบัญชา เรืองศิลป์ประเสริฐ

 129

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 เอกสารสิ่งพิมพ์  และ file ข้อมูล ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

 130

 การจัดโครงการการฝึกอบรม

เอกสารสิ่งพิมพ์   ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน

131

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของกรมชลประทาน

 

132

 ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา

 

133

 ประเด็นงานวิจัยตามเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์กรมฯ

 

134

 กระบวนงานวิจัยและคู่มือกระบวนงาน

 

135

 ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองชลศาสตร์ของปากแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง

 รายงานการศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของปากแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง (ปี 2536) และรายงานการศึกษาป้องกันชายฝั่งไทยโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก (ปี 2537) นางกัญญา อินเกลี้ยง และ ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์

136

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเวลามาถึงของน้ำ

 รายงานการศึกษาเวลามาถึงของน้ำ ดร.

สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์

137

 ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการใช้เครื่อง DATA Logger

กลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (นายกฤษฎา พิทักษ์ธรรม)

138

 ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการทดสอบวัสดุแผนดินเหนียวสังเคราะห์

กลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (นายปิยดุล สุขโข และนายจิรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์)

139

 ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการหาค่าสัมประสิทธิของดินและแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์โดยใช้ความดัน

กลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (นายโกวิท ไพรไพศาล และ

140

 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาค ของกรมชลประทาน

กลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (นายปิยดุล สุขโข และทีมงานวางมาตรฐาน)

141

ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตบดอัด

 

 หนังสือคอนกรีตบดอัด จัดพิมพ์โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมป์ นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 10:21 น.