Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
ระบบบริหารงานวิจัยของกรมชลประทาน 16-18 กรกฏาคม 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

การประชุมสัมมนา

ระบบบริหารงานวิจัยของกรมชลประทาน

ระหว่าง 16-18 กรกฏาคม 2555

 

 

สรุปประเด็น"ระบบบริหารงานวิจัย" 16-18 กรกฏาคม 2555นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยกรมชลประทาน (นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ)  สำนักวิจัยและพัฒนา


เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ดร. ธรรมชัย เชาว์ปรีชา)
คณะกรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของ วช.


 กรอบการวิจัยและข้อเสนองานวิจัยที่ วช.ต้องการ (นางสุนันทา สมพงษ์)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 


เทคนิคการสืบค้นและเก็บข้อมูลงานวิจัย (ดร. ธรรมชัย เชาว์ปรีชา)

คณะกรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของ วช.


งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและรูปแบบการขอรับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(คุณพรทิพย์ ลิ้มประสิทธิ์วงค์) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2012 เวลา 13:38 น.