Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
การพัฒนาระบบโทรมาตรต้นทุนต่ำ สำหรับโครงการชลประทานสามชุก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วิชญ์ ศรีวงษา   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
การพัฒนาระบบโทรมาตรต้นทุนต่ำ สำหรับโครงการชลประทานสามชุก

วิชญ์ ศรีวงษา
1 และไพศาล พงศ์นรภัทร 2

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ สังกัด สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

2
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน ชำนาญการพิเศษ สังกัด สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
ระบบโทรมาตรสำหรับตรวจวัดระดับน้ำระยะเปิดบานประตูทด-ระบายน้ำเพื่อการชลประทานแบบ on-line จัดเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง มีราคาค่อนข้างแพง แต่งบประมาณของกรมชลประทานสำหรับจัดซื้อมีจำกัด ดังนั้นจึงได้พัฒนาโทรมาตรแบบต้นทุนต่ำขึ้นใช้งานเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยการจัดการน้ำ ใช้เฝ้ามองระดับน้ำหน้า-ท้ายและขนาดการเปิดประตูทด-ระบายน้ำในระยะไกลเป็นข้อมูลสำหรับตัดสินใจในการส่งน้ำชลประทาน วิธีดำเนินการเริ่มจากพัฒนา RTU (Remote Terminal Unit) ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และพัฒนาชุดคำสั่ง machine code การทำงานแบบ polling, วงจร ADC ทำงานร่วมกับ sensor แบบ potentiometer และลูกลอยตรวจวัดระดับน้ำหน้า-ท้ายบานประตูทด-ระบายน้ำ และใช้ sensor แบบเดียวกันตรวจวัดระยะการเปิดบานประตูทด-ระบายน้ำ, ใช้การส่งข้อมูลด้วยสายสัญญาณแบบ drop wire RTU ติดตั้งที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง, พัฒนาอุปกรณ์สถานีแม่ข่าย (master station) และชุดคำสั่งด้วย visual basic สำหรับเรียกเก็บข้อมูลระดับน้ำ ระยะการเปิดบานประตูทด-ระบายน้ำ พร้อมการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่านประตูแบบอัตโนมัติ โดยแสดงผลที่หน้าจอขนาด 32 นิ้วแบบ real time บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายระบบ ADSL ทุก ๆ 15 นาที ในขณะนี้อุปกรณ์อยู่ระหว่างทดสอบใช้งานจริงที่โครงการ ฯ เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ และปรับปรุงพัฒนาชุดคำสั่งให้ดีขึ้น ผลประโยชน์ที่ได้รับคือ ระบบโทรมาตรต้นทุนต่ำแบบ on-line ที่พัฒนาขึ้นเองใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยการส่งน้ำชลประทานต่อไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:43 น.