Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
การปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำโดยการบริหารอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมและการพยากรณ์เตือนภัย ณ เวลาจริง :กรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธวัชชัย ติงสัญชลี   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
การปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำ

โดยการบริหารอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมและการพยากรณ์เตือนภัย ณ เวลาจริง :

กรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร

ธวัชชัย ติงสัญชลี
1, วัชระ เสือดี 2 และกัมปนาท ภักดีกุล 3

1
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน ชำนาญการพิเศษ สังกัด สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

3
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
กรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ทำการตรวจวัดข้อมูลน้ำฝนและน้ำท่า และส่งข้อมูลมายังสถานีหลักซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการชลประทานชุมพร เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มของปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าตะเภา และเมื่อต้นปี 2553 โครงการชลประทานชุมพรได้ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภาแล้วเสร็จ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประตูระบายน้ำสำหรับการชะลอปริมาณน้ำหลากที่จะไหลลงสู่ตัวเมืองชุมพร และใช้ในการเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ตอนบน แต่เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในด้านของการบรรเทาอุทกภัยและการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ผลจากการศึกษาโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าตะเภามีความถูกต้อง แม่นยำ และใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดประสงค์ดังกล่าว

การศึกษาวิจัย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาด้านการบริหารจัดการน้ำหลากด้วยแบบจำลอง MIKE 11 สำหรับนํ้าฝน-นํ้าท่าและการไหล โดยใช้ข้อมูล ณ เวลาจริงจากระบบโทรมาตรร่วมกับเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำที่ได้ผลจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง Genetic Algorithm (GA) แบบจำลอง MIKE 11 ใช้ข้อมูลการพยากรณ์ฝนซึ่งคำนวณจากกราฟหนึ่งหน่วยน้ำฝน ซึ่งพัฒนาขึ้นจากข้อมูลฝนที่จัดเก็บไว้โดยระบบโทรมาตร ระบบการพยากรณ์ที่พัฒนาขึ้น ได้ถูกตรวจสอบโดยทำการจำลองสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ผลการพยากรณ์ปริมาณน้ำทุก 3 ชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ที่สถานีบ้านวังครก ปตร.สามแก้ว และสะพานเทศบาล 2 ตัวเมืองชุมพร ได้ผลอยู่ในระดับที่มีความแม่นยำเป็นที่ยอมรับได้ ใช้จัดทำแผนปฏิบัติการแจ้งข้อมูลเตือนภัยนํ้าท่วมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที สามารถแสดงแผนที่น้ำท่วมในบริเวณต่าง ๆ ช่วยให้เห็นภาพรวมของการเกิดอุทกภัยในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน การศึกษาวิจัยได้เสนอให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟและเสียงไซเรนสำหรับเตือนภัยด้วย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการพยากรณ์น้ำรายวันที่สถานี X.180 ที่สะพานเทศบาล 2 ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชุมพร โดยใช้แบบจำลอง Artificial Neural Network model (ANN) ผลการพยากรณ์ปริมาณน้ำ 1 วันล่วงหน้า อยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าความถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้ สามารถนำไปใช้งานเป็นแบบจำลองสำรองในกรณีที่ระบบโทรมาตรเกิดการขัดข้องได้เป็นอย่างดี

คณะผู้วิจัยได้ออกภาคสนามเพื่อศึกษาทำความเข้าใจสภาวะนํ้าท่วม รวมถึงสำรวจความคิดเห็นจากชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานีโทรมาตร สรุปผลได้ว่า ราษฎรส่วนใหญ่เห็นว่าการที่ให้ชุมชนได้รับรู้และเข้าใจการทำงานของระบบโทรมาตร จะทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาระบบโทรมาตรมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีราษฎร
ส่วนใหญ่ที่ไม่ทราบว่ามีการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ทางกรมชลประทานต้องเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ราษฎรซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยได้รับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะช่วยในการเตือนภัยให้กับชุมชน พร้อมกับการทำความเข้าใจและซักซ้อมในการรับมือกับเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะขึ้นต่อไปในอนาคต

โดยรวมสามารถสรุปได้ว่า การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแสดงแผนที่น้ำท่วม มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าตะเภา และนำผลมาจัดทำเป็นตารางแผนการแจ้งข้อมูลเตือนภัยสภาวะนํ้าท่วม ที่สถานีบ้านวังครก ปตร.สามแก้ว และที่สถานีสะพานเทศบาล 2 ตัวเมืองชุมพร ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้สามารถกำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้กับมาตรการในการบรรเทาอุทกภัยในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งก่อนน้ำมา ช่วงน้ำหลาก และหลังน้ำลดได้ ซึ่งระบบดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางน้ำได้เป็นอย่างดี
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:43 น.