Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
??????????โครงการจัดทำฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของดินและน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วศัน สดศรี   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการจัดทำฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของดินและน้ำในพื้นที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วศัน สดศรี
1 และประภาพรรณ ซื่อสัตย์ 2

1 2
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
โครงการจัดทำฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของดินและน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของดิน และนำมาจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ดินและน้ำ ดำเนินการจัดทำโดยเก็บข้อมูลพิกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลพิกัด GPS แบบเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการอ้างอิงพิกัดของแผนที่ หลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลจากโครงการศึกษาความสัมพันธ์ดินและน้ำในโครงการชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนในปี พ.ศ. 2552 มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ดินและน้ำที่จัดทำขึ้น แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถอ้างอิงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบจุด (Point) ประกอบด้วยข้อมูลจาก 3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (สบ.) ได้แก่ สบ.1 จำนวน 37 จุด สบ.2 จำนวน 40 จุด และ สบ.3 จำนวน 53 จุด รวมทั้งสิ้น 130 จุดทดลอง แต่ละจุดทดลองแสดงรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบตาราง (Attribute Data) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพิกัดจุดทดลอง ประเภทของพื้นที่การเกษตร คุณสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของดิน ได้แก่ ประเภทเนื้อดิน (Texture Class) ความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Moisture Capacity, AMCA) ค่าอัตราการไหลซึมของน้ำไหลผ่านดินที่เปลี่ยนสภาพแล้ว (Percolation Rate) ค่าร้อยละการอิ่มตัวด้วยน้ำของดิน (Saturation Percentage, SP) ค่าการกระจายตัวของดิน (Crumb Test) และค่าการซาบซึมลึกของน้ำเกินระดับรากพืช (Deep Percolation)
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:43 น.