Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทานกรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชวลี เฌอกิจ   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน

กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์

ชวลี เฌอกิจ
1, ประภา บูลศรี 2, บุษราภรณ์ ชูทับทิม 3, วศัน สดศรี 4 และประภาพรรณ ซื่อสัตย์ 5

1
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลที่แท้จริงอันเป็นประโยชน์ในการคำนวณปริมาณการส่งน้ำของโครงการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การดำเนินงานภาคสนาม (1 จุดทดลองต่อพื้นที่ 2,500 ไร่) เพื่อทดสอบหาค่าการซาบซึมลึกของน้ำเกินระดับรากพืช และดำเนินการวิเคราะห์หาค่าปริมาณความจุความชื้นสนาม และความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของดินในแต่ละจุดทดลองในห้องปฏิบัติการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ มีพื้นที่ชลประทาน 133,000 ไร่ (50 จุดทดลอง) ผลการศึกษาในพื้นที่นาข้าวของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีค่าการซาบซึมลงลึกของน้ำเกินระดับรากพืช 1.23 มม./วัน มีค่าความจุความชื้นสนามของดินที่ระยะความลึก 0-30, 0-60 และ 0-90 ซม. คิดเป็นความสูงของน้ำในดินเฉลี่ย 8.62, 17.66, 27.14 ซม. ส่วนความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตามระดับความลึกทั้ง 3 ระดับ คิดเป็นความสูงของน้ำในดิน 4.19, 8.16, 12.36 ซม. ตามลำดับ ในขณะที่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีค่าการซาบซึมลงลึกของน้ำเกินระดับรากพืชเฉลี่ย 1.07 มม./วัน มีความจุความชื้นสนาม และความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ระยะความลึก 0-30, 0-60 และ 0-90 ซม. คิดเป็นความสูงของน้ำในดิน 11.25, 21.80, 32.07 และ 5.03, 9.80, 14.43 ซม. ตามลำดับ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:42 น.