Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทานกรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชวลี เฌอกิจ   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน

กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ชวลี เฌอกิจ
1, ประภา บูลศรี 2, บุษราภณ์ ชูทับทิม 3, วศัน สดศรี 4 และประภาพรรณ ซื่อสัตย์ 5

1
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลที่แท้จริงอันเป็นประโยชน์ในการคำนวณปริมาณการส่งน้ำของโครงการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การดำเนินงานภาคสนาม (1 จุดทดลองต่อพื้นที่ 2,500 ไร่) เพื่อทดสอบหาค่าการซาบซึมลึกของน้ำเกินระดับรากพืช และดำเนินการวิเคราะห์หาค่าปริมาณความจุความชื้นสนาม และความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของดินในแต่ละจุดทดลองในห้องปฏิบัติการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มีพื้นที่ชลประทาน 71,100 ไร่ (28 จุดทดลอง) ผลการศึกษาในพื้นที่นาข้าวของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีค่าการซาบซึมลงลึกของน้ำเกินระดับรากพืช 2.55 มม./วัน มีค่าความจุความชื้นสนาม ของดินที่ระยะความลึก 0-30, 0-60 และ 0-90 ซม. คิดเป็นความสูงของน้ำในดินเฉลี่ย 12.76, 25.22, 37.37 ซม. ส่วนความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตามระดับความลึกทั้ง 3 ระดับ คิดเป็นความสูงของน้ำในดิน 5.10, 10.29, 15.10 ซม. ตามลำดับ ในขณะที่พื้นที่ไร่มีค่าการซาบซึมลงลึกของน้ำเฉลี่ย 10.36 ซม./วัน มีความจุความชื้นสนาม และความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ระยะความลึก 0-30, 0-60 และ 0-90 ซม. คิดเป็นความสูงของน้ำในดิน 12.55, 24.92, 36.91 และ 6.40, 12.50, 18.20 ซม. ตามลำดับ

ผลการศึกษาในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พบว่า พื้นที่นาข้าวมีค่าการซาบซึมลงลึกของน้ำเกินระดับรากพืชเฉลี่ย 2.68 มม./วัน มีความจุความชื้นสนาม และความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ระยะความลึก 0-30, 0-60 และ 0-90 ซม. คิดเป็นความสูงของน้ำในดิน 12.57, 25.19, 37.61 และ 4.70, 9.21, 13.65 ซม. ตามลำดับ ในขณะที่พื้นที่ปลูกพืชไร่มีค่าการซาบซึมลงลึกของน้ำเกินระดับรากพืช 5.34 ซม./วัน มีความจุความชื้นสนาม และความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ระยะความลึก 0-30, 0-60
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:42 น.