Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของฝายหยักสำหรับการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กัญญา อินทร์เกลี้ยง   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของฝายหยัก

สำหรับการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ

กัญญา อินทร์เกลี้ยง
1

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของฝายสันหยักสำหรับการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฝายสันหยักรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม นำมาประกอบการกำหนดรูปแบบมาตรฐานการออกแบบที่จะนำไปใช้ในการออกแบบฝายสันหยักในทางน้ำธรรมชาติและคลองส่งน้ำชลประทาน การศึกษาโดยเปรียบเทียบฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสามเหลี่ยมกับฝายสันตรงที่ความสูงของสันฝาย P = 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 เมตร โดยมีความยาวของส่วนหยัก S = 0 (ฝายสันตรง), 0.5 เท่าของความกว้างทางน้ำ (0.5W ), 0.75W และ W พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การไหลของฝายสันตรงโดยเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แสดงว่าปริมาณน้ำไหลผ่านฝายสันตรงดีกว่าฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เมื่อเปรียบเทียบความลึกของน้ำเหนือสันฝาย (Ho) ของฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมคางหมู กับฝายสันตรงที่ความสูงของสันฝายเท่ากัน Ho ของฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของส่วนหยัก S = 0.5W, 0.75W และ W (ความยาวสันฝาย (L) = 3 เท่าของ W (3W), 4W และ 5W) ฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จำนวน 2 Cycle, 4 Cycle และ 5 Cycle ค่า Ho จะมีค่าลดลง และเมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียพบว่าฝายสันหยักมีข้อดี คือ ปริมาณน้ำผ่านฝายมากขึ้น เป็นการช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ข้อเสียคือ ถ้ากำหนดรูปแบบของฝายหยักไม่เหมาะสม จะทำให้ใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพและงบประมาณก่อสร้างสูง

การกำหนดมาตรฐานฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การไหล (C) ความยาวของส่วนหยัก (S) และความลึกของน้ำเหนือสันฝาย (Ho) ในการทดลอง พบว่ารูปแบบของฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวส่วนหยัก S = 0.75W หรือความยาวของสันฝาย L = 4W มีรูปแบบที่เหมาะสมกว่าความยาวของส่วนหยัก 0.5W และ W ทั้งในด้านการไหลของน้ำและการลดลงของความลึกน้ำเหนือสันฝายเมื่อเทียบกับฝายสันตรง สำหรับความสูงของสันฝายควรอยู่ในช่วง 2.5-3.5 ม. ถ้าความสูงสันฝายน้อยกว่านี้จะมีผลต่อการไหลของน้ำผ่านสันฝาย เนื่องจากค่า C จะต่ำ

การออกแบบฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การไหลและความลึกของน้ำเหนือสันฝายรูปแบบของฝายสันหยักรูปสี่เหลี่ยมคางหมูควรมีจำนวนหยัก 1-2 Cycle และความสูงของสันฝายอยู่ในช่วง 1.50-3.0 ม. และความยาวของส่วนหยัก S = 0.5W
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:42 น.