Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการแบบจำลองกายภาพของประตูระบายน้ำและแม่น้ำปิงเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานการณ์น้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กัญญา อินทร์เกลี้ยง   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการแบบจำลองกายภาพของประตูระบายน้ำและแม่น้ำปิง

เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานการณ์น้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม

กัญญา อินทร์เกลี้ยง
1

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
การศึกษาทดลองแบบจำลองกายภาพของประตูระบายน้ำและแม่น้ำปิง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการไหลของน้ำในแม่น้ำปิงในสภาวะต่าง ๆ ทั้งสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตำบลวัดเกตุถึงตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงสถานีวัดน้ำสะพานนวรัฐ P.1 ถึงบริเวณท้ายฝายท่าวังตาล ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร และในช่วงแม่น้ำปิงดังกล่าวมีฝายทดน้ำจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้งและฝายท่าวังตาล นอกจากนั้นมีสะพานข้ามแม่น้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สะพานเหล็ก สะพานเม็งรายอนุสรณ์ และสะพานป่าแดด (สะพานมหิดล) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำในแม่น้ำปิงการศึกษาโดยใช้แบบจำลองกายภาพขนาดมาตราส่วน 1:50 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม จังหวัดเชียงใหม่ มีการศึกษาทดลอง 7 กรณีเและตรวจสอบสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลากกรณีอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าวังตาลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบผลกระทบเมื่ออาจเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงด้วย

จากผลการศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ทั้ง 7 กรณี เมื่อเทียบกับสภาพปัจจุบัน ประกอบด้วย กรณีที่ 1: ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน คือ มีฝายทดน้ำ 3 แห่งอยู่ในแม่น้ำปิงด้านท้ายสะพานนวรัฐ กรณีที่ 2 : ไม่มีฝายทดน้ำอยู่ในแม่น้ำปิง (รื้อฝายทดน้ำออก) กรณีที่ 3 : มีฝายทดน้ำ 1 แห่ง หรือ 2 แห่ง อยู่ในแม่น้ำปิง กรณีที่ 4 : มีการสร้างประตูระบายน้ำท่าวังตาลและรื้อฝายทดน้ำ 3 แห่งในแม่น้ำปิงออก กรณีที่ 5 : มีการสร้างประตูระบายน้ำท่าวังตาลและมีฝายทดน้ำ 3 แห่งในแม่น้ำปิง กรณีที่ 6 : มีการสร้างประตูระบายน้ำท่าวังตาลและมีฝายทดน้ำ 1 แห่ง หรือ 2 แห่ง กรณีที่ 7 : มีการสร้างประตูระบายน้ำท่าวังตาลเปิดบานบังคับน้ำเมื่อมีฝายทดน้ำ 3 แห่งและรื้อฝายทดน้ำออก พบว่า กรณีรื้อฝายทดน้ำทั้ง 3 แห่งออก ระดับน้ำลดลงมากที่สุด แต่จะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าปัจจุบันมาก สำหรับรื้อฝายทดน้ำรื้อ 1 แห่งหรือ 2 แห่ง (กรณีมีฝายทดน้ำ 1 แห่ง หรือ 2 แห่งอยู่ในแม่น้ำปิง) ระดับน้ำที่สะพานนวรัฐ ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้งและฝายท่าวังตาล ลดลงไม่มากนัก ส่วนแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่กรณีรื้อฝายทดน้ำทั้ง 3 แห่งออกแล้วสร้างประตูควบคุมน้ำบริเวณท้ายฝายท่าวังตาลซึ่งเป็นกรณีที่กรมชลประทานเลือกเป็นแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่นั้น ระดับน้ำลดลงไม่มากเหมือนกัน ยกเว้นบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายฝายท่าวังตาล ระดับน้ำลดลงมาก เนื่องจากขีดจำกัดการระบายน้ำของสภาพลำน้ำปิง ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้การระบายน้ำในแม่น้ำปิงในช่วงฤดูน้ำหลากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ ขุดลอกแม่น้ำปิงช่วงสะพานนวรัฐ ถึงท้ายฝายท่าวังตาลให้ความลาดชันของท้องน้ำใกล้เคียงกับลำน้ำเดิมและรื้อถอนสิ่งรุกล้ำในลำน้ำ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ พร้อมทั้งปรับความลาดชันของตลิ่ง และขยายพื้นที่หน้าตัดแม่น้ำปิงในบริเวณพื้นที่วิกฤติบริเวณสะพานป่าแดด (สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5) จากการตรวจสอบความสามารถการระบายน้ำของประตูระบายน้ำท่าวังตาล พบว่า ประตูสามารถการระบายน้ำสูงสุดได้ 1,200 ลบ.ม./วินาที ตามที่ออกแบบไว้ และในฤดูแล้งที่อัตราการไหล 150 ลบ.ม./วินาที เมื่อมีการควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาล เมื่อควบคุมระดับน้ำด้านหน้าประตูที่ระดับ +301.50 ม.รทก. สามารถยกระดับน้ำเท่ากับสภาพปัจจุบันถึงสะพานนวรัฐ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 09:20 น.