Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
สภาวะแวดล้อมชุมชนที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จงกลณี วรรณเพ็ญสกุล   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
สภาวะแวดล้อมชุมชนที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ

ในคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จงกลณี วรรณเพ็ญสกุล
1 และ พรทิพย์ กาญจนพรหม 2

1
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

2
กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีในคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของประชากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 123 ครัวเรือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยสูงกว่า 50 ปี มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มากกว่า 40 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถม อาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพเสริมคือ การรับจ้าง มีรายได้ 20,000 บาทต่อปี ได้รับรู้ข่าวสารด้านทรัพยากรน้ำจากการประชุมหมู่บ้าน โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับต่ำ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า จำนวนปีที่ตั้งถิ่นฐาน ระดับการศึกษา อาชีพเสริม รายได้ในครัวเรือน จำนวนข่าวสารที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการน้ำ มีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

คุณภาพน้ำในคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรีจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 โดยในช่วงฤดูร้อนปริมาณโซเดียมมีค่าสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการรุกล้ำของน้ำทะเล ส่วนความขุ่นและปริมาณสารแขวนลอยมีค่าสูงเฉพาะในช่วงฤดูฝน เกิดจากน้ำฝนได้ชะเอาดินและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงไหลลงสู่แหล่งน้ำ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสเฟต ทั้งหมดมีค่าต่ำ สำหรับปริมาณโลหะหนัก มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ยกเว้นปริมาณสารหนูที่มีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย โดยรวมคุณภาพน้ำมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำและเพื่อการชลประทาน
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 09:20 น.