Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการจัดทำสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยระบบโทรมาตรแบบทุ่นลอยในคลองสารภี จังหวัดปราจีนบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชวลี เฌอกิจ   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการจัดทำสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

โดยระบบโทรมาตรแบบทุ่นลอยในคลองสารภี จังหวัดปราจีนบุรี

ชวลี เฌอกิจ
1 และ วิชญ์ ศรีวงษา 2

1
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

2
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ สังกัด สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบโทรมาตรแบบทุ่นลอย มีการส่งข้อมูลแบบ real time ผ่านระบบ GPRS เข้าระบบอินเตอร์เน็ต จัดทำขึ้นเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำบริเวณคลองสารภี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมบ่อยครั้ง

ระบบโทรมาตรวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ water quality module และ GPRS module ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาวงจรควบคุมการทำงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) วงจรระบบฝังตัวเชื่อมต่อรับข้อมูลแบบ ASCII จากอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ real time 2) วงจรแสดงผลการเชื่อมต่อและรับข้อมูล 3) วงจรกำหนดคาบเวลาการประมวลผลและส่งข้อมูล 4) วงจรเชื่อมต่อและวงจรส่งข้อมูลเข้าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบ GPRS 5) วงจรจ่ายไฟฟ้าควบคุมแรงดันและการเก็บประจุจากแสงอาทิตย์ และ 6) การพัฒนาชุดคำสั่งการส่งข้อมูลการตรวจวัดผ่านระบบ GPRS

อุปกรณ์ชุดหัววัดคุณภาพน้ำที่นำมาใช้กับระบบโทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 3 ส่วน สำคัญคือ combined conductivity and dissolved oxygen sensors (ConOx), pH combination electrodes และ pH /DO/conductivity measuring instrument สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ความนำไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิของน้ำ) และรายงานผลได้ real time (กำหนดไว้ทุก 15 นาที) ส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS และติดตามข้อมูลได้ที่ http://watnam.com/

ผลการดำเนินงานของสถานีวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ภายหลังนำไปติดตั้งในพื้นที่คลองสารภี พบว่าสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี โดยสถานีที่ 1 และ 2 สามารถส่งข้อมูลเข้า data logger ได้ 77.27 และ 88.51 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนข้อมูลที่ควรได้รับทั้งหมด 10,080 ข้อมูล นอกจากนี้ต้องทำความสะอาด electrode ตลอดจนการปรับเทียบ (calibration) เป็นระยะ เพื่อความถูกต้องของผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ แต่ทั้งนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าปริมาณออกซิเจนละลายที่ตรวจวัดได้กับวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่าค่าที่รายงานจากสถานีวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติมีค่าต่ำกว่า สาเหตุอาจเนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัตินั้นสามารถตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้โดยตรงจากแหล่งน้ำ แต่การวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาทำการวิเคราะห์ อาจทำให้เกิดการเติมอากาศให้แก่ตัวอย่างน้ำได้จากกระบวนการเก็บตัวอย่างน้ำ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 09:20 น.