Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการศึกษาวิจัยการนำพันธุ์ไม้ประจำถิ่นมาใช้เพื่อการฟื้นฟูสังคมพืชและรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนของแหล่งน้ำชลประทาน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา เพ็ญสุต   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการศึกษาวิจัยการนำพันธุ์ไม้ประจำถิ่นมาใช้

เพื่อการฟื้นฟูสังคมพืชและรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ของแหล่งน้ำชลประทาน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

สุนันทา เพ็ญสุต
1, ปรีชา สุขกล่ำ 2, ชัยยุทธ กล่ำแวววงศ์ 3

1
ปัจจุบันตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กรมชลประทาน

3
หน่วยรวบรวมพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
การศึกษาวิจัยการนำพันธุ์ไม้ประจำถิ่นมาใช้เพื่อการฟื้นฟูสังคมพืชและรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนของแหล่งน้ำชลประทาน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการศึกษาที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯ บ้านเขาหินลาด ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พิกัดที่ตั้ง เส้นรุ้งที่ 17 องศา 11 และเส้นแวงที่ 100 องศา 11 ลิปดาตะวันออก ดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 โดยใช้วิธีการสำรวจและเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้เดิมที่หลงเหลือภายหลังจากการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยฯ สุ่มตัวอย่างในพื้นที่สำรวจ 5 จุด บริเวณแนวรอบอ่างเก็บน้ำแควน้อย บันทึกชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ และเก็บเป็นตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ในส่วนที่ทำการจำแนกไม่ได้ นำส่งเพื่อการจำแนกชนิดพันธุ์ไม้ที่ถูกต้องที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผลการสำรวจพบชนิดพันธุ์ไม้จำนวน 99 ชนิด โดยมีพืชเด่นคือ ยาง ตะเคียน รัง เต็ง ประดู่ แค เป็นไม้ชั้นบน และมีหญ้าเพ็กและหญ้าขจรจบเป็นพืชชั้นล่าง พืชเด่นในพื้นที่โดยเฉพาะต้นตะเคียนมีชื่อเรียกสันเขาหนึ่งว่าสันตะเคียน และพบซากตะเคียนโบราณที่อยู่ใต้น้ำหลายต้น ซึ่งจากการสำรวจและจำแนกพืชเหล่านี้ ชนิดและลักษณะของพืชที่พบจะสามารถจำแนกประเภทของสังคมพืชได้ว่าเป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเต็งรัง ต่อจากนั้นจึงคัดเลือกชนิดพืชเพื่อปลูก โดยเลือกพืชที่เป็นที่พืชเด่นและหายากในพื้นที่คือ ต้นยาง ตะเคียน พยูง โดยใช้พืชทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นหลักและมีพืชชนิดอื่น ๆ ที่คละกันไปรวมได้ 500 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้วังทอง จ.พิษณุโลก และองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ นำมาปลูกในพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแต่เดิมปลูกพันธุ์ไม้ไว้ 2,000 ต้น แต่เหลือรอดเพียงไม่เกิน 10% พืชที่รอดจะเป็นพืชตระกูลแค (Bignoniaceae)

เริ่มปลูกพันธุ์ไม้ชุดแรกในเดือนกรกฎาคม 2552 ตรวจวัดผลการเจริญเติบโตถึงเดือนกุมภาพันธุ์ 2553 พบว่าพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีทุกชนิดที่ปลูก สามารถรอดได้ดีเฉลี่ยประมาณ 80% แต่ต่อมาในเดือนเมษายน 2553 เกิดไฟป่าอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดและหญ้าขจรจบซึ่งเป็นวัชพืชร้ายแรงระบาดไปทั่วโครงการเริ่มแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดี และทางโครงการฯ ยังไม่มีนโยบายใด ๆ ในการป้องกันไฟป่า ทำให้เกิดปัญหาทั้งจากการเผาจากพนักงานโครงการฯ เองและจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ พืชที่ปลูกไว้จึงถูกไฟป่าเผาไปจนหมดสิ้นรวมทั้งพืชเดิมของกระทรวงเกษตรฯด้วย

สุนันทา เพ็ญสุต

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 09:19 น.