Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการวางมาตรฐานระบบงานทดสอบด้านวิศวกรรมณ สำนักงานก่อสร้าง 1-14 สำนักโครงการขนาดใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมบูรณ์ เจิมไทย และคณะ   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการวางมาตรฐานระบบงานทดสอบด้านวิศวกรรมณ สำนักงานก่อสร้าง 1-14 สำนักโครงการขนาดใหญ่

สมบูรณ์ เจิมไทย และคณะ
1

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ สังกัด กลุ่มทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
มาตรฐานวัสดุวิศวกรรมของกรมชลประทานนั้น ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของกรมชลประทานในเรื่องของการก่อสร้างในงานชลประทานขนาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้วัสดุทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างทั้งสิ้น การกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้างจึงเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมชลประทาน จากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงการวางมาตรฐานระบบงานทดสอบด้านวัสดุวิศวกรรม ณ สำนักงานก่อสร้าง 1-14 ของสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้มากที่สุด และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลักคือ พัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในการทำงานของสำนักวิจัยและพัฒนา

ความสำเร็จของโครงการสัมมนาเชิงประสบการณ์ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงประสบการณ์ทั้ง 14 สำนักงานก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 281 คน ภาพรวมของการทำกิจกรรมสัมมนาเชิงประสบการณ์ทั้ง 14 สำนักงานก่อสร้าง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการวางมาตรฐานการทดสอบด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี และมีคู่มือจำนวน 2 เล่ม พร้อม CD คือ คู่มือมาตรฐานวัสดุวิศวกรรม (คอนกรีตและดิน) และคู่มือมาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรม

ปัญหาที่พบในการทำงานในภาพรวม ได้แก่ 1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งกรมชลประทานที่ 119/2549 และคำสั่งกรมชลประทานที่ 75/2550 ซึ่งเนื้อหาในคำสั่งยังมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่ 2. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการส่งตัวอย่าง 3. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนด (SPEC.) ไม่ชัดเจน 4. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักงานก่อสร้าง 5. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและตรวจสอบคุณภาพในงานก่อสร้าง และจากผลกการดำเนินงานของโครงการวางมาตรฐานการทดสอบด้านวิศวกรรม ณ สำนักชลประทานที่ 1-17 และสำนักงานก่อสร้าง 1-14 ปัจจุบันกรมชลประทานได้ออกเป็นคำสั่งกรมฯที่ 286/2553 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 09:19 น.