Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการพัฒนาเครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุวัฒน์ พาหุสุวัIโณ   
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการพัฒนาเครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ

สุวัฒน์ พาหุสุวัIโณ
1, สุภฤกษ์ เหรียญบุบผา 2 และ ธวัชชัย คุณประคัลภ์ 4

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งของกรมชลประทาน ซึ่งในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในประเทศไทย โดยการจัดทำระบบส่งน้ำชลประทานเข้าสู่พื้นที่กสิกรรมนั้น ในอดีตการส่งน้ำชลประทานนิยมส่งไปตามคลองส่งน้ำซึ่งเป็นคลองดิน และปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นในการส่งน้ำชลประทาน ได้แก่ การสูญเสียน้ำไปจากระบบ เนื่องจากการรั่วซึมของน้ำชลประทานลงสู่ชั้นดินด้านล่างในระหว่างการส่งน้ำ ต่อมาจึงนิยมดาดคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีต ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยคลองส่งน้ำที่ดาดคอนกรีต มีขั้นตอนในการดำเนินการก่อสร้างมาก ได้แก่ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างคลองส่งน้ำตามแบบก่อสร้าง เช่น แนวศูนย์กลางคลอง, แนวท้องคลอง, แนวปากคลอง, แนวเขตคลอง ตลอดจนกำหนดระดับต่าง ๆ ในคลองส่งน้ำ, งานดินขุด-ดินถมคันคลองส่งน้ำ, งานสำรวจทำระดับหน้าตัดคลองส่งน้ำ, งานปรับระดับดินตามแบบ, งานตั้งแบบดาดคอนกรีตคลองและงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือก่อสร้าง ช่างสำรวจ และคนงานต่าง ๆ ตลอดจนต้องใช้เวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนมาก ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง และต้องการระยะเวลาตามแผนงานก่อสร้างในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ยาวนาน

โครงการวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเทคนิคในการก่อสร้างระบบส่งน้ำในระดับคูส่งน้ำในแปลงนา เพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างและยังคงให้ผลการดำเนินงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามแบบอย่างมีคุณภาพ ในระยะเวลาที่สั้นลง ผลจากการออกแบบพัฒนาเครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ สรุปได้ว่า ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับการพัฒนานี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้คือ

ชุดรางเคลื่อนที่ปรับระดับได้

ชุดเครื่องดาดคอนกรีตอัตโนมัติ

ชุดควบคุมระดับหน้าตัดการดาดคอนกรีต

หลังจากทำการทดสอบการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติแล้ว พบว่า เครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติที่ทำการวิจัยขึ้นนี้ มีความสามารถในการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำชลประทานที่มีขนาดความกว้างของท้องคู 0.20 ม., 0.30 ม. และ 0.40 ม. ตามแบบก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 12:46 น.