Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
การศึกษาวิจัยผลผลิตขั้นปฐมภูมิของแหล่งน้ำและระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา เพ็ญสุต   
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
การศึกษาวิจัยผลผลิตขั้นปฐมภูมิของแหล่งน้ำและระบบนิเวศ

บริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก

สุนันทา เพ็ญสุต
1 , วิมลมาศ สตารัตน์ 2, นิศานาถ ละอองพันธ์ 3 และศิริพร บุญดาว 4

1 2
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

3 4
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
การศึกษาวิจัยผลผลิตขั้นปฐมภูมิของแหล่งน้ำและระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 เก็บตัวอย่างจำนวน 5 สถานี ที่ระดับผิวน้ำ ศึกษาความหลากหลายชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชโดยใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร และทำการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีควบคู่ไปกับการศึกษาแพลงก์ตอนพืชด้วย

พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 50 ชนิด 46 สกุล จาก 5 คลาส 3 ดิวิชั่น แพลงก์ตอนพืชไดอะตอมเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุดเกือบทุกสถานีและทุกช่วงเวลาที่ทำการศึกษา โดยพบความหลากหลายของชนิดสูงสุดในเดือนเมษายน 2550 และต่ำสุดในเดือน ธันวาคม 2544 และมิถุนายน 2550 สำหรับปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และช่วงเวลา โดยมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 2550 และต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2550 ไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่พบมีปริมาณสูงสุด ชนิดที่พบเด่น คือ
Synedra sp., Aulacoseira granulate และ Melosira varians

คุณภาพน้ำในบริเวณลำน้ำแควน้อยระหว่างดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ โดยภาพรวมคุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ การนำไฟฟ้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณสารอาหารในน้ำ ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต มีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความขุ่นและปริมาณสารแขวนลอยในน้ำพบมีค่าสูงมากในช่วงฤดูฝน และน้ำมีคุณสมบัติเป็นน้ำอ่อน คือ มีค่าความกระด้างของน้ำต่ำ สำหรับปริมาณอิออนต่าง ๆ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม ไบคาร์บอเนต คลอไรด์และซัลเฟต พบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำชลประทาน ในด้านการเกษตร ยกเว้นโซเดียม (Na) พบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐานน้ำชลประทานในด้านการเกษตรในบางช่วงเวลา และปริมาณโลหะหนักในน้ำ ได้แก่ เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) พบมีปริมาณไม่มากและมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 16:45 น.