Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม เพื่อประเมินค่าความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน สำหรับงานก่อสร้างอาคารชลประทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ   
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม เพื่อประเมินค่าความสามารถ

ในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน สำหรับงานก่อสร้างอาคารชลประทาน

สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
1, สุภฤกษ์ เหรียญบุบผา 2, คมสิทธิ์ สุทธิรักษ์ 3 และ สมบูรณ์ เจิมไทย 4

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

2
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
ค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน เป็นข้อมูลคุณสมบัติของดินที่สำคัญ สำหรับงานด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องก่อสร้างบนดิน ปัจจุบันมีวิธีการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีของ Terzaghi มีความเหมาะสม และสะดวกในการหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกดิน แต่เครื่องมือในการทดสอบแรงเฉือนซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญ ยังไม่เหมาะสมกับการทดสอบ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงออกแบบพัฒนาเครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม เพื่อให้เหมาะสม และสะดวกในการหาคุณสมบัติต้านทานแรงเฉือนของดินในสนาม

ผลจากการออกแบบเครื่องทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดิน ได้ว่า ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง ประกอบด้วย ชุดแรงดันด้านข้าง ชุดวัดแรงดันด้านข้าง ชุดแรงกดแนวดิ่ง ฐานเหล็กและโครงเหล็ก และโมลบรรจุดินตัวอย่างเมื่อประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทดสอบ จะมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 20 x 85 x 44 เซนติเมตรและมีน้ำหนัก 80 กิโลกรัม

หลังจากทำการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเครื่องทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินแล้วพบว่า เครื่องทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินมีความสามารถดังนี้ สามารถทดสอบดินที่มีขนาดโตสุดได้ถึง 8.3 มิลลิเมตร สามารถถ่ายแรงกระทำแนวดิ่งและแรงกระทำแนวราบสู่ดินตัวอย่างได้ถึง 6.18 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร นอกจากนี้ผลการทดสอบหาค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของดินได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าหน่วยแรงเฉือนและหน่วยแรงกระทำแนวดิ่งมีค่า R2 น้อยสุดเท่ากับ 0.9024 และมากที่สุดเท่ากับ 1.0000
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 10:23 น.