เข้าสู่ระบบผู้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้30
mod_vvisit_counterเมื่อวาน39
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้30
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว316
mod_vvisit_counterเดือนนี้704
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1474
mod_vvisit_counterทั้งหมด118257
เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
IP ของคุณ: 3.231.167.166
 , 
วันที่ : ก.ย. 19, 2020

KMA กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

KMA 2017

**แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KM Action Plan 2017)

** คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

KMA 2016

** สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**โครงการบุคลากรสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีมของ กพร.

**ภาพถ่ายโครงการบุคลากรสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีม

**ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2559

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน

**การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

**การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคและการสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอองค์ความรุ้ รุ่นที่ 1

**การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง 

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2559 รอบ 9 เดือน

**ขอสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน "Best Practice 2016"

**ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน "Best Practice 2016" 

**ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปิดจุดอ่อน KMA 2016

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน

**การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559 (หมวด 4)

**ภาพการประชุม KM Buddy 2559

** หนังสือเชิญประชุม "KM BUDDY 2016" ครั้งที่ 1/2559

**รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

**รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559

**หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1/2559 

** คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

** แผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**แบบฟอร์ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามเป้าประสงค์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

KMA 2015

** แผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

** แผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับสำนัก/กอง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

** แบบฟอร์ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

** แจ้งเวียนคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

** คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

** ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการ คุณภาพการให้บริการประชาชน และการพัฒนาการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศของกรมชลประทาน

** Best Practice หมวด 3

** ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการต่าง ๆ

***เอกสารจากการอบรมสัมนาโครงการต่าง ๆ

** ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ICT DAY 2015

** แบบประเมินความต้องการและความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

** โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร

** รูปภาพกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร

** ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2558

** รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2558

** ภาพการประชุมครั้งที่ 1/2558

** ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2015 

** รูปภาพกิจกรรม KM DAY และ KM BUDDY

** ผลการประเมินความต้องการและความคาดหวัง/ความพึงพอใจในการให้บริการ

** ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2558

** รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2558

** ภาพการประชุมครั้งที่ 2/2558

** รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน

** สรุปบทเรียนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

KMA 2014 

ภาพกิจกรรม KMA 2013

ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2557

ภาพการประชุมครั้งที่ 1/2557 

ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2557

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2557

ภาพการประชุมครั้งที่ 2/2557

ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2557

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2557

ภาพการประชุมครั้งที่ 3/2557

ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2557

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2557

ภาพการประชุมครั้งที่ 4/2557

ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2557

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2557 

ภาพการประชุมครั้งที่ 5/2557

ภาพกิจกรรม KM 2014

ขอความอนุเคราะห์เข้าดูงานจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 10

ความรู้ที่ได้จากการดูงานสำนักชลประทานที่ 10

ภาพการศึกษาดูงานสำนักชลประทานที่ 10

ขอความอนุเคราะห์เข้าดูงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานบุคคลสำนักชลประทานที่ 9

ความรู้ที่ได้จากการดูงานสำนักชลประทานที่ 9

ภาพการศึกษาดูงานสำนักชลประทานที่ 9

เว็บไซต์ที่น่าสนใจแบบสอบถาม

ท่านได้ความรู้จากคลังความรู้มากน้อยเพียงใด