#

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

นายวิทยา แก้วมี CKO กองแผนงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน

พ.ศ. 2563

#

การประเมิน KMA

#

สรุปผลการดำเนินงาน

#

ระเบียบ คำสั่ง แนวทาง

#

สรุปบทเรียน และการฝึกอบรม

#

นวัตกรรม

#

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only fiv