กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ "แนวทางการจัดการความรู้จาก นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล CKO กองแผนงาน" และ หัวข้อ "ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดย นางเบญญาภา เครือศิริกุล" ณ ห้องประชุม 300 อาคารวิศวกรรมชลประทาน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

>> หมวด 1 การนำองค์กร
>> หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
>> หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
>> หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
>> หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
>> หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

 

:: วิสัยทัศน์ KM :: "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"วัฒนธรรมการเรียนรู้ :: "กรมชลประทาน 1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. ทำงานเป็นทีม 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์"
สถิติผู้เข้าชม
 
แผนการถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
>> ห้อง KM กองแผนงาน << >> บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM << >> โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ. 2560-2564<<
>> การรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ กองแผนงาน(KMA 2016)
>> แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
>> สรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (KM AAR 2016)
>> การเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ร่วมกับสำนัก/กอง ต่างๆ ของ CKO
>> สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
>> แผนการจัดการความรู้ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (KM Action Plan 2016)
>> การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำเข้าห้องคลังความรู้ กองแผนงาน
>> รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2559
>> รายงานการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review: AAR) ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>> สรุปสาระสำคัญการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐาน
 
:: ความรู้จากภายใน ::
:: ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
:: ส่วนแผนงาน
:: ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
:: ส่วนติดตามและประเมินผล
:: ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
:: ฝ่ายบริหารทั่วไป

:: ความรู้จากภายนอก ::
:: แผนบริหารรัฐบาล 4 ปี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
:: นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร)
:: รหัส GFMIS ด้านงบประมาณ
:: รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน

:: งบประมาณรายจ่าย และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554