Written by    DATE_FORMAT_LC2 Print
ฝึกอบรม : คู่มือการบริหารโครงการฝึกอบรม

คู่มือการบริหารโครงการฝึกอบรม

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรอง โดยคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่า ของการฝึกอบรม และนายฉัตรมงคล แน่นหนา อาจารย์ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อ่านต่อทั้งหมด (ไฟล์ ZIP) ...