DATE_FORMAT_LC2 Print
อัตรากำลัง : คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (กรณีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดไว้หลายระดับในลักษณะกรอบระดับตำแหน่ง)

คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (กรณีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดไว้หลายระดับในลักษณะกรอบระดับตำแหน่ง)

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรอง โดยคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล


อ่านต่อทั้งหมด (ไฟล์ PDF) ...