รายงานผลการปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018) สบค.


label_new_red

รายงานผลการปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

label_new_red

สารจากผู้บริหารจัดการความรู้ CKO สบค.

label_new_red

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุุคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. การจัดทำรายงานควบคุมภายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การแจ้งเวียนเอกสารประเภทต่าง ๆ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

3. การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

4. การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

5. กระบวนการตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

6. การจัดทำรายงานประจำและจำหน่ายสินทรัพย์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล

7. การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคล (HR Scorecard)

8. การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล

9. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

10. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ

ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

11. กระบวนควบคุมกรอบอัตรากำลังข้าราชการ

12. การดำเนินการกรอบอัตรากำลังที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

13. การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการ

14. การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

15. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

16. คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

17. การบรรจุและทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

18. การโอนข้าราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการ

19. การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

20. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

21. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรีอน เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน

ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ

22. การบันทึก ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

23. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

24. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ

25. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

26. การขอรับบำเหน็จบำนาญพิเศษ

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม

28. การติดตามผลโครงการฝึกอบรม

29. การดำเนินงานระบบบริหารการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (E-Training)

30. การตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องผ่านโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ที่ดำเนินการ โดยสำนัก/กอง ต่าง ๆ

31. การดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

32. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan : HRD Plan)

33. การจัดทำแผนพัฒนางานห้องสมุด

34. การติดตามและประเมินผลการพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

35. การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น

36. การสำรวจปัจจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

37. การให้ความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัย

38. กระบวนการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน


ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน KM 2018

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล
- ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
- ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
- ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

- ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

35 คลังความรู้ กรมชลประทาน
Display Num 
Num Web Link Hits
1   Link   คลังความรู้กลาง กรมชลประทาน
1258
2   Link   สำนักงานเลขานุการกรม
559
3   Link   กองการเงินและบัญชี
688
4   Link   สำนักกฏหมายและที่ดิน
575
5   Link   กองแผนงาน
454
6   Link   กองพัสดุ
696
7   Link   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
690
8   Link   สำนักเครื่องจักรกล
508
9   Link   สำนักบริหารโครงการ
380
10   Link   สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
874
11   Link   สำนักวิจัยและพัฒนา
357
12   Link   สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
427
13   Link   สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
429
14   Link   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
451
15   Link   สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
529
16   Link   สำนักงานจัดรูปที่ดิน
352
17   Link   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
181
18   Link   สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
261
19   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
421
20   Link   กลุ่มตรวจสอบภายใน
539
Prev12Next
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL