รายงานผลการปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018) สบค.


label_new_red

รายงานผลการปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

label_new_red

สารจากผู้บริหารจัดการความรู้ CKO สบค.

label_new_red

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุุคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. การจัดทำรายงานควบคุมภายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การแจ้งเวียนเอกสารประเภทต่าง ๆ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

3. การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

4. การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

5. กระบวนการตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

6. การจัดทำรายงานประจำและจำหน่ายสินทรัพย์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล

7. การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคล (HR Scorecard)

8. การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล

9. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

10. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ

ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

11. กระบวนควบคุมกรอบอัตรากำลังข้าราชการ

12. การดำเนินการกรอบอัตรากำลังที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

13. การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการ

14. การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

15. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

16. คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

17. การบรรจุและทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

18. การโอนข้าราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการ

19. การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

20. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

21. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรีอน เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน

ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ

22. การบันทึก ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

23. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

24. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ

25. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

26. การขอรับบำเหน็จบำนาญพิเศษ

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม

28. การติดตามผลโครงการฝึกอบรม

29. การดำเนินงานระบบบริหารการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (E-Training)

30. การตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องผ่านโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ที่ดำเนินการ โดยสำนัก/กอง ต่าง ๆ

31. การดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

32. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan : HRD Plan)

33. การจัดทำแผนพัฒนางานห้องสมุด

34. การติดตามและประเมินผลการพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

35. การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น

36. การสำรวจปัจจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

37. การให้ความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัย

38. กระบวนการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน


ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน KM 2018

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล
- ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
- ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
- ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

- ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ
title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
1 ฝึกอบรม : ที่ นร 1018/ ว 7 เรื่อง รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 1024
2 ฝีกอบรม : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ปี 2549 นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 914
3 ฝึกอบรม : ที่ กค 0406.2/ ว 83 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 4026
4 ฝึกอบรม : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ปี 2555 นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 10338
5 ฝึกอบรม : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 2633
6 ฝึกอบรม : ขอทำความตกลงในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 23 พ.ค. 2556 นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 759
7 ฝึกอบรม : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 1475
8 ฝึกอบรม : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 6258
9 ฝึกอบรม : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 680
10 ฝึกอบรม : ที่ นร 1003/ ว 42 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 731
11 ฝึกอบรม : ที่ นร 1003/ ว 15 เรื่อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 547
12 ฝึกอบรม : ที่ นร 1003/ว 7 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 531
13 ฝึกอบรม : ที่ นร 1003/ว 4 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 578
14 ฝึกอบรม : ที่ นร 1003/ว 1 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นางสาวกรรณิการ์ นศ.ฝีกงาน 674
15 วินัย : หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาการกระทำผิดวินัย บุรินทร์ 1224
16 วินัย : หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย บุรินทร์ 815
17 วินัย : หลักเกณฑ์การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการลงโทษลดเงินเดือน บุรินทร์ 1894
18 วินัย : ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 บุรินทร์ 2318
19 วินัย : กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตาม ม.9 พ.ศ.2554 บุรินทร์ 692
20 วินัย : กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553 บุรินทร์ 1024
 
Prev1234567Next
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL