KM สพบ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน


หน้าแรก


เรื่อง
::
การดำเนินการทางวินัย
โดย
::
ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม  สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
กรมชลประทาน
     

..........หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในฐานะผู้บังคับบัญชา หรือผู้ทำหน้าที่สอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวน รวมตลอดถึงข้าราชการพลเรือนสามัญโดยทั่วไป ได้ทราบและเข้าใจถึงข้อกำหนดวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และบทบาท หน้าที่ ขั้นตอน วิธีการสอบสวน และสิทธิในการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เพื่อจะได้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะได้ประพฤติตนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดวินัยนั้น อันจะทำให้เกิดความเจริญทั้งต่อทางราชการและต่อตัวข้าราชการเอง นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังเป็นการเผยแพร่มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตลอดจนค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกข้าราชการและลูกจ้างประจำในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไป ตลอดจนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมจริยธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

..........ในการจัดทำครั้งนี้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย และเป็นคู่มือของข้าราชการในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยได้เป็นอย่างดี หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ดำเนินการทางวินัยสามารถดำเนินการทางวินัยได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเกิดประโยชน์กับกรมชลประทานต่อไป

 

 


จัดทำโดย...ทีมงานจัดทำแผนการจัดการความรู้และการบริหารความรู้เพื่อให้สำนักเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล e-mail :: person@mail.rid.go.th

0 2241 3064 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210)
เพื่อให้การรับชมหน้าเว็บมีประสิทธิภาพ ควรตั้งค่า Screen resolution ::: 1024 by 768 pixels