แผนปฎิบัติการจัดการความรู้ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมที ๑ ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรียนรู้กองส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน Click

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนปฏิบิติการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของกองส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน Click

กิจกรรมที่ ๓ สื่อสารแนวทาง/วิธีการและเครื่องมือการจัดการความรู้ Click

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมความรู้กองส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน Click

กิจกรรมที่ ๕ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day 2021 Click

กิจกรรมที่ ๖ เสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ Click

กิจกรรมที่ ๖ เสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ Click

กิจกรรมที่ ๗ กำกับ / ติดตาม / ประเมินผลการจัดการความรู้ Click

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน