ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

KM Work Manual 2562

Work manual 2561

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)

 

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

blank

-

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ประธานคณะทำงาน

blank

-

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

คณะทำงาน

blank  

-

หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะทำงาน

05-Wongpan W

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2

คณะทำงาน

05-Wongpan W

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5

คณะทำงาน

blank

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6

คณะทำงาน

05-Wongpan W

-

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7

คณะทำงาน

 05-Wongpan W

-

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9

คณะทำงาน


 
 05-Wongpan W  

-

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10

คณะทำงาน

blank  

-

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11

คณะทำงาน

 blank

-

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12

คณะทำงาน


 
 blank

-

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

คณะทำงาน


 
 blank

-

หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะทำงานและเลขานุการ

blank

-

หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

2. ส่วนวิศวกรรม

blank

นายรุทร์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

ประธานคณะทำงาน

blank

นายไพฑูรย์ กุลไทย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

คณะทำงาน

blank

นายธีระจิต จิตรากรณ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 1

คณะทำงาน

blank

นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 2

คณะทำงาน

 blank

นายธีระพงษ์ ปากเมย

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 3

คณะทำงาน

 blank

นายสิทธิชัย จันทรศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


 
blank

นายสายันต์ สุริยะวงศ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

blank

นายวรภัทร เกตุนุติ

วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนวิศวกรรม

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

3. ส่วนติดตามและประเมินผล

blank

นายปรัชญา ปักษี

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

ประธานคณะทำงาน


 
blank  

นายไพฑูรย์ กุลไทย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

คณะทำงาน

blank

นายชนะ เดชฐิติ

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1

คณะทำงาน

 blank

นายชนะ เดชฐิติ

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1

คณะทำงาน

blank 

นายชนะ เดชฐิติ

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1

คณะทำงาน

blank

นายอรรถพล ศิริสุวรรณ

วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและเลขานุการ

 blank

นายบัณฑิต สืบประดิษฐ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

blank 

นายกวินท์ ปาลี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

4. ฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13

blank

นายวชิระ เอี่ยมละออ

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 4

ประธานคณะทำงาน

blank 

นายกิตติภพ พฤกษากิจขจี

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2

คณะทำงาน

 blank

นายกิตติภพ พฤกษากิจขจี

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2

คณะทำงาน

blank 

นายกิตติภพ พฤกษากิจขจี

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2

คณะทำงาน

blank   

นายยุทธนา มหานุกูล

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11

คณะทำงาน


blank 

นายจิตะพล รอดพลอย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12

คณะทำงาน

blank 

นายจิตะพล รอดพลอย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12

คณะทำงาน

blank 

นายโชค พรินทรากูล

วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

blank 

นายอติชาต ภูโอบ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

5. ฝ่ายก่อสร้าง1-3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13

 
blank

นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5

ประธานคณะทำงาน

blank 

นายไพบูลย์ เพชรคง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

คณะทำงาน

blank 

นายพิเชษฐ เลขาวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6

คณะทำงาน

blank 

นายกิตติชัย จิตระบอบ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

คณะทำงาน

blank 

นายสุพจน์ ช้างสาร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5

คณะทำงานและเลขานุการ

blank

นายกวินท์   ปาลี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

6. ฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13

 blank

      นายปกครอง สุดใจนาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 6

ประธานคณะทำงาน

blank 

นายประจักษ์ พรหมศรี

หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2

คณะทำงาน

blank 

นายรังสรรค์ บุญฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

คณะทำงาน

blank 

นายอนุสิทธิ์ พันธุ

หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6

คณะทำงาน

blank 

นายสนิท ช่อมณี

หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11

คณะทำงาน

blank 

นายมานพ ณ ลำปาง

หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9

คณะทำงานและเลขานุการ

blank 

นายธีระวัฒน์ กำเนิดมณี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

215040
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
69
68
204
1047
215040