ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

Work manual ปี 2560

Work manual 2560

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)   

 

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

P Ae

นายธีระจิต  จิตรากรณ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ประธานคณะทำงาน

 

20-Paitool K

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
คณะทำงาน

montira n

นางมลทิรา  เพชรศรี
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทำงาน

sirima n  

นางศิริมา  บุหงาแดง
หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทำงาน

05-Wongpan W

นางสุปรียา  กุมารบุญ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
คณะทำงาน

05-Wongpan W

นางสาวกัญญาภัทร  ธรรมชาติ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
คณะทำงาน

raveewan n

นางรวีวรรณ  มาศงามเมือง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
คณะทำงาน

05-Wongpan W

นางพรทิพย์  จิตศิริ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
คณะทำงาน

 05-Wongpan W

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  เป้าสอน 
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6
คณะทำงาน

 
 05-Wongpan W  

นางพรทิพย์  จิตศิริ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
คณะทำงาน

veena 10  

นางวีณา  เพชรรัตน์ 
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
คณะทำงาน

 kittima n

นางสาวกิตติมา  บุญหล้า 
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
คณะทำงาน

 
 tassanee n นางทัศนีย์  ศิริพิศ 
หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทำงานและเลขานุการ 
Natwasa n นางณัฐวสา  เพิงผา
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป   
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
05-Wongpan W นางสาวชญานี  มณีรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

2. ส่วนวิศวกรรม

 

rut

นายรุทร์  อินนุพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ประธานคณะทำงาน

20-Paitool K

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
คณะทำงาน

P Ae

นายธีระจิต  จิตรากรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 1
คณะทำงาน

pisan1 n

นายพิศัลย์  อุบลพิพัชร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 2
คณะทำงาน

 kampol n

นายกำพล  เชื้อฮ้อ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 3
คณะทำงาน

 vorapat

นายวรภัทร เกตุนุติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนวิศวกรรม
คณะทำงานและเลขานุการ

 
bug n นายสิทธิชัย จันทรศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
more n นายสายันต์ สุริยะวงศ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

3. ส่วนติดตามและประเมินผล  

 

16-Prudya P

นายปรัชญา ปักษี
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
ประธานคณะทำงาน

 
20-Paitool K  

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 
คณะทำงาน

Chana D นายชนะ  เดชฐิติ
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1
คณะทำงาน
Pirom P  นายภิรมย์  พรหมหิตาทร
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 2
คณะทำงาน 
5 Pravit G  นายประวิทย์  เกรัมย์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3
คณะทำงาน 
Autthapol S

นายอรรถพล  ศิริสุวรรณ 
วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงานและเลขานุการ

 
 bundit b นายบัณฑิต  สืบประดิษฐ์ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
Kawin P  นายกวินท์  ปาลี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

 

4. ฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13  

 

08-MrSulachai J นายสุรชัย จิวะสุรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 7
ประธานคณะทำงาน
05-Wongpan W 

นายกิตติภพ  พฤกษากิจขจี 
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 
คณะทำงาน

 20-Paitool K

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 
คณะทำงาน

pongsak9 n 

นายพงศักดิ์  เลียววงศ์วาน 
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 
คณะทำงาน

yuttana11 n   

นายยุทธนา  มหานุกูล
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 
คณะทำงาน

05-Wongpan W 

นายจิตะพล  รอดพลอย   
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 
คณะทำงาน

05-Wongpan W 

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร 
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 
คณะทำงานและเลขานุการ

05-Wongpan W 

นายโชค  พรินทรากูล
วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

05-Wongpan W 

นายอติชาต  ภูโอบ 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

5. ฝ่ายก่อสร้าง1-3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13  

 
08-MrSulachai J นายสุรชัย จิวะสุรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 7
ประธานคณะทำงาน 
 20-Paitool K

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 
คณะทำงาน

piboon 4 

นายไพบูลย์  เพชรคง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 
คณะทำงาน

05-Wongpan W 

นายพิเชษฐ  เลขาวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 
คณะทำงาน

05-Wongpan W 

นายกิตติชัย  จิตระบอบ 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 
คณะทำงาน

05-Wongpan W 

นายสุพจน์  ช้างสาร 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 
คณะทำงานและเลขานุการ

Kawin P

นายกวินท์   ปาลี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล  
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

6. ฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13   

 

 07-Pokkrong S นายปกครอง  สุดใจนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 6
ประธานคณะทำงาน 
20-Paitool K 

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 
คณะทำงาน 

prajak n 

นายประจักษ์  พรหมศรี
หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
คณะทำงาน

rungsan 4 

นายรังสรรค์  บุญฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 
คณะทำงาน

05-Wongpan W 

นายอนุสิทธิ์  พันธุ
หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 
คณะทำงาน

sanit11 n 

นายสนิท  ช่อมณี 
หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 
คณะทำงาน

manop9 n 

นายมานพ  ณ ลำปาง 
หัวหน้าฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
คณะทำงานและเลขานุการ

Theerawat K 

นายธีระวัฒน์  กำเนิดมณี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล  
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210333
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
32
75
107
107
210333