ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

KM Team ปี 2559

KM TEAM 2559

 01-B-Chayan M

นายชยันต์  เมืองสง
ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ 40/2559 ลว. 23 ธ.ค. 58 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

ทีมงานจัดการความรู้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

01-Teera I

นายธีระ  อิสระกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
ประธานคณะทำงาน

02-rid1 master

นายวิทย์  วงษ์กมลชุณท์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
คณะทำงาน

03-Banyong L

นายบรรยงค์  เหล่างาม
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
คณะทำงาน

04-tawatchai

นายธวัชชัย  สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
คณะทำงาน

05-Anothai J

นายอโนทัย  จันทร์พูล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
คณะทำงาน

06-Wiwatchai K

นายวิวัธน์ชัย  คงลำธาร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
คณะทำงาน

07-Pokkrong S

นายปกครอง  สุดใจนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6
คณะทำงาน

08-MrSulachai J

นายสุรชัย  จิวะสุรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
คณะทำงาน

09-wachira

นายวชิระ  เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8
คณะทำงาน

10-Suttisak C

นายสุทธิศักดิ์  เชี่ยวพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
คณะทำงาน

11-Veerawat

นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
คณะทำงาน

12-saemchai

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
คณะทำงาน

13-somporn A

นายสมพร  อารยชาติสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
คณะทำงาน

14-sont J

นายสนฑ์  จินดาสงวน
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
คณะทำงาน

16-Prudya P

นายปรัชญา  ปักษี
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงาน

20-Paitool K

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 2 ส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

19-Chanpen C

นางจันทร์เพ็ญ  เจริญจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทำงานและเลขานุการ

22-Malee

นางมาลี  เจริญมิน 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

-----------------------------------------------------------

คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ 1/2559 ลว. 7 ม.ค. 59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work)

ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

05-Wongpan W

นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
ทีมงานเครือข่าย

06-Kittipop P

นายกิตติภพ พฤกษากิจขจี
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
ทีมงานเครือข่าย

blank

นายภิรมย์ พรหมหิตาทร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
ทีมงานเครือข่าย

08-Sittichai S

นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
ทีมงานเครือข่าย

blank

นายสมชัย จงวชิระชัย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
ทีมงานเครือข่าย

blank

นายธรรมนูญ อินทร์นุช
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6
ทีมงานเครือข่าย

blank

นายรุทร์ อินนุพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
ทีมงานเครือข่าย

blank

นายประเสริฐ ขิมเล็ก
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8
ทีมงานเครือข่าย

13-pongsak L นายพงษ์ศักดิ์   เลียววงศ์วาน
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
ทีมงานเครือข่าย
14-Arguard-S

นายอากาศ สุวรรณา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
ทีมงานเครือข่าย

blank

นายยุทธนา มหานุกูล
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
ทีมงานเครือข่าย

blank

นายจิตะพล รอดพลอย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
ทีมงานเครือข่าย

blank


หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
ทีมงานเครือข่าย

16-Jittapol L

นายธีระจิต  จิตรากรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรม 1-2 ส่วนวิศวกรรม

 16-Jittapol L  นายธีระพงษ์ ปากเมย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรม 3 ส่วนวิศวกรรม
 16-Jittapol L  นายชนะ เดชฐิติ
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1 ส่วนติดตามและประเมินผล
 17-Pravit G  นายประวิทย์  เกรัมย์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 3 ส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงาน
 01-Tawatchai  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุริยวงษ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
ทีมงานเครือข่าย
 16-Jittapol L  นายบัณฑิต สืบประดิษฐ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล
ทีมงานเครือข่าย
 02-Thidayu S  นายฐิดายุ แสงทับทิม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล
ทีมงานเครือข่าย
 03-Rungreudee P  นางสาวรุ่งฤดี แปงนุจา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมงานเครือข่าย
 04-Petmanee P  นางเพชรมณี ประดับมุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมงานเครือข่าย

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210372
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
71
75
146
146
210372