ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

KM Team ปี 2555

paijane2 

1. ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)
สำนักโครงการขนาดใหญ่

คำสั่งสำนักโครงการขนาดใหญ่ ที่ 23/1/2555 ลว.1 มิ.ย.2555 เรือง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้

2. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักโครงการขนาดใหญ่

peamsak

นายเพิ่มศักดิ์  คิดหมาย
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 

ประธานคณะทำงาน 

somchai

นายสมชาย  พฤฒิพรกิจ
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

คณะทำงาน 

นายพีระชาติ  อุดาการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล

คณะทำงาน 

นายสิทธิชัย  สาลีพันธ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ 

คณะทำงาน 

 

นายสายันต์  สุริยะวงค์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

คณะทำงาน 

นายประวิทย์  เกรัมย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

คณะทำงาน

นางจันทร์เพ็ญ  เจริญจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะทำงานและเลขานุการ

 

นางมลทิรา  เพชรศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางมาลี  เจริญมิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 


3. คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (ทีมงานเครือข่าย)

นายวงศ์พันธ์   วงศ์สมุทร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนังานก่อสร้าง 1

ทีมงานเครือข่าย

นายเชษฐพันธุ์   โล่ห์คำ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานก่อสร้าง 1

ทีมงานเครือข่าย

นายชัยพงษ์  สุขยากร
นายช่ายโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 1

ทีมงานเครือข่าย

นายพานิช  ปราสาทแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 1

ทีมงานเครือข่าย

นายวันชัย   เทียมทะนง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 2

ทีมงานเครือข่าย

นายชัยณรงค์  สิงห์ยะบุศย์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานก่อสร้าง 2

ทีมงานเครือข่าย

นายอนงค์   มังคละ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 2

ทีมงานเครือข่าย

นายประสพ  มั่นแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 2

ทีมงานเครือข่าย

นายสมพร   อารยชาติสกุล
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานก่อสร้าง 3

ทีมงานเครือข่าย

นายอโนทัย   จันทร์พูล
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานก่อสร้าง 4

ทีมงานเครือข่าย

นายอนันต์   ศรีเงินพันธุ์
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 4

ทีมงานเครือข่าย

นายเชิดชัย   ประสาสน์ศักดิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 4

ทีมงานเครือข่าย

นายทรงชัย  ทรงประกอบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 4

ทีมงานเครือข่าย

นายสุพจน์   รัตนะจีนะ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 5

ทีมงานเครือข่าย

นายวัฒนชัย  ศรีปัญญานนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 5

ทีมงานเครือข่าย

นายวสันต์   กุมารบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานก่อสร้าง 5

ทีมงานเครือข่าย

นายพิชัย   รัตนสมฤกษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 5

ทีมงานเครือข่าย

นายปกครอง   สุดใจนาค
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานก่อสร้าง 6

ทีมงานเครือข่าย

นายธีฆเนศ   เหมืองหม้อ
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 6

ทีมงานเครือข่าย

นายชาญ   รุ่งรำพรรณ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 6

ทีมงานเครือข่าย

นายพิเชษฐ   เลขาวิจิตร
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 6

ทีมงานเครือข่าย

นายพงษ์ศักดิ์   ณ หนองคาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 6

ทีมงานเครือข่าย

นายวชิระ   เอี่ยมละออ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานก่อสร้าง 7

ทีมงานเครือข่าย

นายยุทธนา   มหานุกูล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานก่อสร้าง 7

ทีมงานเครือข่าย

นายนิรันดร์   ใจณวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 7

ทีมงานเครือข่าย

นายสมควร  เผือกรักษา
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 7

ทีมงานเครือข่าย

นายสุเทพ  แหลมทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 7

ทีมงานเครือข่าย

นายธเนศ   ดิษฐปัญญา
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานก่อสร้าง 8

ทีมงานเครือข่าย

นายปรัชญา  ปักษี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล

ทีมงานเครือข่าย

นายวัชรดุลย์  ธนามี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 8

ทีมงานเครือข่าย

นายอุดล   วาทยานนท์
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 9

ทีมงานเครือข่าย

นายโยธิน   ศรีสารคาม
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 9

ทีมงานเครือข่าย

นายประพจน์   สุวรรณ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานก่อสร้าง 9

ทีมงานเครือข่าย

นายอากาศ   สุวรรณา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานก่อสร้าง 10

ทีมงานเครือข่าย

นายมงคล   อิ่มดม
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 10

ทีมงานเครือข่าย

นายมนตรี   ธนสุคนธ์
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 10

ทีมงานเครือข่าย

นายแมน  ฉิมทวี
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 10 

ทีมงานเครือข่าย 

นายประสิทธิ์  ลือชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 10

ทีมงานเครือข่าย 

นายมานพ  แจ่มมี
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 11 

ทีมงานเครือข่าย

นายสุชาติ  หิ้นนุกูล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานก่อสร้าง 11 

ทีมงานเครือข่าย 

นายภิรมย์  พรหมหิตาทร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานก่อสร้าง 12 

ทีมงานเครือข่าย

นายมนตรี  โสภักดี
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 12

ทีมงานเครือข่าย 

นายประสิทธิ์   ลือชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนังานก่อสร้าง 12

ทีมงานเครือข่าย

นายวิระพงศ์   สุวรรณรัตน์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานก่อสร้าง 12

ทีมงานเครือข่าย

นายศิริสมพงศ์   พูนภิญโญ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 12

ทีมงานเครือข่าย

นายสัญชัย   กุลทัศน์
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 13

ทีมงานเครือข่าย

นายสุรชัย  บุญเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 13

ทีมงานเครือข่าย

นายวิทยา  ธัยยามาตร์
วิศวกรโยธาเชียวชาญ
สำนักงานก่อสร้าง 14

ทีมงานเครือข่าย

นายสมชัย   จงวชิระชัย
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานก่อสร้าง 14

ทีมงานเครือข่าย

นายจเร  วัฒนะโชติ
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานก่อสร้าง 14

ทีมงานเครือข่าย

นายฉกมลาศ   เวชมนัส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 14

ทีมงานเครือข่าย

นายนิวัฒน์  หูทิพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้าง 14

ทีมงานเครือข่าย

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210332
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
31
75
106
106
210332