แผนการจัดการความรู้ (Km action plan)
 
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
        องค์ความรู้ที่ ๑ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
        องค์ความรู้ที่ ๑ รูปแบบและเนื้อหาของการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐
       
 องค์ความรู้ที่ ๒ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
        องค์ความรู้ที่ ๑ คู่มือด้านเอกสารประกอบการจัดหาที่ดินและคู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุมัติจ่ายเงิน
        องค์ความรู้ที่ ๒ คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
        องค์ความรู้ที่ ๑ การจัดทำบัญชีค่าต้นไม้
        องค์ความรู้ที่ ๒ แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
        องค์ความรู้ที่ ๑ แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการจัดหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
        องค์ความรู้ที่ ๒ มุมมองทางกฎหมายกับการบริหารสัญญา