เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
    เอกสารประกอบการบรรยาย ภาคเช้า
    เอกสารประกอบการบรรยาย ภาคบ่าย