เอกสารประกอบการจัดหาที่ดิน
      รูปแบบเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดิน เพื่อการชลประทาน
    เอกสารแนะนำ (ภายในองค์กร) เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหาที่ดิน เพื่อการชลประทาน