องค์ความรู้ที่ถ่ายโอนโดยผู้เกษียณอายุราชการ
นายถวิล ใจรักษ์ จด.๒/๔ มด.
- เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อเรื่อง "กระบวนงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน กรณีตราพระราชกฤษฎีกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน"
นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร ผจด.๒ มด.
- ประสบการณ์การทำงานด้านมวลชนและเทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
นายวิเชียร ยางงาม ผจด.๓ มด.
- วิธีการนำเสนอคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
นายสุเมธ พัฒน์ช่วย ผจด.๔ มด.
- แนวทางในการปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ดินให้มีความสุข

กลับสู่หน้าหลัก