นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


    หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม KM / การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน......ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้
      วันที่ : 2016-06-30 วันนี้ทีมงานkmสำนักกฎหมายและที่ดินได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการในเรื่องต่างๆอาทิเช่น ผลการจัดทำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและที่ดินปี๒๕๕๙ การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชป.(ของชุมชนนักปฎิบัติด้านจัดหาที่ดิน) ร่างระเบียบกรมฯว่าด้วยการจัดหาที่ดิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปี๒๕๕๙ รวมทั้งการเตรียมการถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ครับ