นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


    หน้าแรก /ข่าวสาร และ กิจกรรม KM
  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 1/2562
  2019-03-19 วันนี้ (อังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562) เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 ประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดินและคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้บริหารการจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO) เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งได้สื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ และขอความร่วมมือในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปี 2562 ให้แล้วเสร็จตามแผน
  การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คณะที่ 7 "การปฏิบัติงานจัดทำที่ดินอพยพ" ครั้งที่ 1/2562
  2019-02-08 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คณะที่ 7 "การปฏิบัติงานจัดทำที่ดินอพยพ" ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องโครงสร้างและขอบเขตของคู่มือ เรื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำคู่มือในแต่ละหัวข้อ และเรื่องปฏิทินการจัดทำคู่มือ โดยมีนายดิศชาต เจนนุวัตร เป็นประธานในการประชุม
  การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 7/2561
  2018-12-07 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณา ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ตามคำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 26/2561 รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดินตามคำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดินที่ 27/2561 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้
  2018-01-09 วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา13.00 น ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฎหมายและที่ดิน โดยมีนายอโณทัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นประธานคณะจัดการความรู้และมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
  การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่4/2560
  2017-09-29 การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายอโณทัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นประธานคณะทำงานจัดการความรู้
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  2017-05-08 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายกฏหมายและที่ดิน
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
  2017-01-30 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ 23 ธันวาคม 2559
  2016-12-23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล เป็นวิทยากร ในหัวข้อหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2559
  2016-12-22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง ณ วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี โดยวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๙ ได้อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์ วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ The Best Training มาบรรยายในวันนี้
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day สลก. และ สมด. ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
  2016-08-05 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day สลก. และ สมด. ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ชั้น ๕ อาคารวิศวกรรมกรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  2016-07-29 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  ประชุมคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
  2016-07-14 ประชุมคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน เรื่อง มาตรการบังคับทางปกครองในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน......ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้
  2016-06-30 วันนี้ทีมงานkmสำนักกฎหมายและที่ดินได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการในเรื่องต่างๆอาทิเช่น ผลการจัดทำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและที่ดินปี๒๕๕๙ การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชป.(ของชุมชนนักปฎิบัติด้านจัดหาที่ดิน) ร่างระเบียบกรมฯว่าด้วยการจัดหาที่ดิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปี๒๕๕๙ รวมทั้งการเตรียมการถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ครับ
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  2016-05-04 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
  2016-03-31 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  2016-02-26 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
  2016-01-22 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ของสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
  การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
  2015-08-18 การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
  การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
  2015-08-07 การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
  การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
  2015-06-30 การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
  การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
  2015-03-13 การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
  2015-04-29 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
  2015-01-29 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
  2014-12-26 ภาพการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  2014-05-16 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้านจัดหาที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๐ ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน