นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


 


    ข่าวสาร และ กิจกรรม KM
  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 1/2562
  2019-03-19
  การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คณะที่ 7 "การปฏิบัติงานจัดทำที่ดินอพยพ" ครั้งที่ 1/2562
  2019-02-08
  การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 7/2561
  2018-12-07
 

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

- กระบวนงานการออกคำสั่งทางปกครอง และการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- กระบวนงานการจัดทำแผนงานและงบประมาณที่ดิน

- กระบวนงานการจัดเก็บเอกสารการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทาน

- กระบวนงานการส่งคืนที่ราชพัสดุ

- กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการเจรจาตกลงซื้อขาย

- กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532

- กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการเวนคืน

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

- คณะที่ 1 กระบวนการขอออกประกาศทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5

- คณะที่ 1 กระบวนการขอออกประกาศทางน้ำชลประทานตามมาตรา 8

- คณะที่ 2 กระบวนงานด้านนิติกรรมและสัญญา

- คณะที่ 3 กระบวนการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง

- คณะที่ 4 กระบวนงานการปฏิบัติงานกรณีคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องในคดีปกครอง

- คณะที่ 5 กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนสินทรัพย์ กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์

- คณะที่ 5 กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนสินทรัพย์ กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

- คณะที่ 6 กระบวนงานการขอใช้ที่ป่า

- คณะที่ 7 กระบวนงานการขอใช้ที่ ส.ป.ก.

- คณะที่ 8 กระบวนงานการจัดทำคำสั่งทางแกครองและการใช้มาตรการบังคับทางแกครองที่เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน

- คณะที่ 9 กระบวนงานหาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์

 • องค์ความรู้ของหน่วยงาน
 • เสนอผลงาน
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 •  
     เอกสารประกอบการจัดหาที่ดิน (๒๕๕๗)
   หน้าปกรูปแบบเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 
  ทด.07 ทด.05
  ทด.04 ทด.02 ทด.01
  ทด.07ก ทด.05ก ทด.04ข ทด.02ก ทด.01ก
  ทด.07ข ทด.05ข คำร้องขอรังวัด ทด.02ข ทด.01ข
  ทด.07ค ทด.05ค หนังสือสัญญาตกลงรับเงินค่าทดแทน
  ทด.07 เรียน ฝกม. หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน บัญชีกำหนดราคาเบื้องต้นฯ บัญชีกำหนดราคาเบื้องต้นฯ
  หน้าปกเอกสารแนะนำ (ภายในองค์กร) เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหาที่ดิน เพื่อการชลประทาน
  ประกาศกำหนดวันเริ่มดำเนินการ แจ้งการเข้าสำรวจการปักหลักเขต
  ประกาศแจ้งสำรวจปักหลักเขต 2 บัญชีรายชื่อเจ้าของฯ
  ประกาศแจ้งสำรวจปักหลักเขต แจังกำหนดวันเข้าสำรวจเพื่อทราบ
  ประกาศแจ้งกำหนดวันเข้าสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง บัญชีรายชื่อเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน
  ประกาศแจ้งสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง (เวนคืน) ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น
  บัญชีกำหนดราคาเบื้องต้นฯ (แผ่นสุดท้าย) ขอเชิญมาติดต่อทำสัญญาซื้อขายอสังหาฯ
  ข้อแนะนำในการติดต่อขอรับเงินค่าทดแทน แจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน (กรณีมีสัญญาซื้อขายฯ)
  แจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน (กรณีไม่ตกลงซื้อขายฯ) แจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน (กรณีมีประกาศเวนคืนฯ)
  ประกาศแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน บัญชีกำหนดราคาเบื้องต้นฯ
  หนังสือแจ้งวางเงิน ประกาศแจ้งวางเงิน
  แจ้งการเข้าครอบครอง แจ้งการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาฯ
  ประกาศ แจ้งการเข้าครอบครอง ประกาศเรื่องการเข้าครอบครองฯ
  บัญชีรายชื่อเจ้าของครอบครอง แจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีมีสัญญาฯ
  แจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีวางเงินค่าทดแทน ประกาศแจ้งให้รื้อถอน
  บัญชีรายชื่อเจ้าของรื้อถอน ขอความอนุเคราะหแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน
     
     คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน (๒๕๕๗)
     ด้านการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน‏ (๒๕๕๗)
     แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (๒๕๕๖) 
     องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
     องค์ความรู้ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา โดย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
     องค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง โดย ฝ่ายคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
     องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
     องค์ความรู้ของกลุ่มงานกฎหมาย
     ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๔
     บัญชีมาตรฐานราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๕๖
    รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เล่ม ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)
    รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เล่ม ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗)
    หลักกฎหมายปกครอง
    มาตรการบังคับทางปกครองกับการจัดหาที่ดินของกรมชลประทาน
    ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
    รูปแบบและเนื้อหาของการประชุม คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
     เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
    เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจกันเขตชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี
    กลยุทธ์การจัดหาที่ดิน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง โดยวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
    กรณีศึกษาพื้นที่ระบบชลประทานแจ้ห่ม คลองส่งน้ำสาย ๔L-RMC
    กระบวนงานจัดหาที่ดิน เพื่อการชลประทาน (๒๕๕๗)