เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของ สำนักกฎหมายและที่ดิน (KMA) ประจำปี ๒๕๕๙

 

หมวด  ๑  การนำองค์กร

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๑.๑ CKO สมด. สื่อสารถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรมต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
    ๑.๑.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๑.๒ ความถี่ของการสื่อสาร (๒ ช่องทาง)
๑.๑.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สื่อสารให้บุคลากรในสำนักทราบ ดังนี้
    ๑. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนัก
๒. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง สมด. กับ รธร. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง สมด. กับ ส่วน/ฝ่าย
๓. รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์ของสำนัก (ประจำเดือน)

  ข้อ ๑.เว็บไซต์สำนักที่เผยแพร่
ข้อ ๒. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓. รายงานผลปฏิบัติราชการ

  ๑.๒ CKO สมด. สื่อสาร  ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรม ชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กอง เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
    ๑.๒.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๒.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๒.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม
ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สื่อสารให้บุคลากรในสำนักทราบ ดังนี้
   

๑. เว็บไซต์ของสำนักฯ
๒. ผ่านทางทีมงานจัดการความรู้
๓. ผ่านทางทีมงานเครือข่าย
๔. ผ่านทางทีมงานสร้างความรู้ของสำนัก
๕. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
๖.เอกสารเผยแพร่ของทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน

 

ข้อ ๑. Link วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ข้อ ๒. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการ CKO และทีมงานจัดการความรู้ หรือ KM Team

ข้อ ๓. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้

ข้อ ๔. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้

ข้อ ๕. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของ CKO

  ข้อ ๖. เอกสารเผยแพร่ของทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน
  ๑.๓ CKO สมด. สื่อสารแนวทางด้าน
การจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร
    ๑.๓.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๓.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๓.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สื่อสารให้บุคลากรในสำนักทราบ ดังนี้
    ๑. ลงนามในแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และแจ้งเวียนให้ทุกส่วน/ฝ่ายได้ทราบ
๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้และแจ้งเวียนให้ทุกส่วน/ฝ่ายได้ทราบ
๔. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรู้
๕. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
   
     
   
  ข้อ ๑. แผนการจัดการความรู้
ข้อ ๒. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการ CKO และทีมงานจัดการความรู้ หรือ KM Team

ข้อ ๓. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้

ข้อ ๔. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข้อ ๕. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของ CKO

  ๑.๔ CKO สมด. สร้างบรรยากาศเพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับ สำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร
    ๑.๔.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๔.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๔.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคล ดังนี้
   

๑. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สลก. (เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙)
๒. เข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ(เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙)
๓. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน

    ๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้

 

ข้อ ๑. การเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สลก. กับ สมด. + หนังสือขออนุมัติจัด
ข้อ ๒. หนังสือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ข้อ ๓. โครงการฝึกอบรม ๒๕๕๙
ข้อ ๔. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของ CKO

  ๑.๕ CKO สมด. แสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
    ๑.๕.๑ การถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ 
๑.๕.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง
       
  CKO ได้แสดงออกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้
   

๑. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก.
๒. เข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
๓. CKO สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

  ข้อ ๑. ภาพจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักกับ สลก.
ข้อ ๒. ภาพจากกิจกรรมถอดความรู้ของสำนัก
ข้อ ๓. หนังสือส่งผู้แทนเป็นวิทยากร
  ๑.๖ CKO สมด. สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่
     
       
  ๑. CKO มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙
๒. CKO ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ช่วยงานด้านการจัดการความรู้ ของสำนัก
๓. CKO กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเสมอเมื่อมีโอกาสร่วมกิจกรรม KM ของสำนัก
     
  ข้อ ๑. ภาพจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนัก
- วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙
  ๑.๗ CKO สมด. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่/นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร
     
       
  CKO จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
     
  โครงการจัดฝึกอบรม ๒๕๕๙
  ๑.๘ CKO สมด. สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น  CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร
     
       
 

๑. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานสร้างองค์ความรู้ของสำนัก
๒. CKO ให้การสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักกับ สลก.
๓. CKO ให้การสนับสนุนการถ่ายถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ผจด.๒ มด. ,ผจด.๓ มด. ,ผจด.๔ มด. และ จด.๒/๔ มด.

  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข้อ ๒. ภาพจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนัก
- วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙
ข้อ ๔. ภาพกิจกรรมถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ

  ๑.๙ CKO สมด. กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร

       
  ๑. CKO กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญแล้วนำไปเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติในโอกาสต่อไป
     
  ข้อ ๑. การสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ๒๕๕๙
  ๑.๑๐ CKO สมด. ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
     
       
  ๑. CKO สนับสนุนการนำแบบสอบถามมาใช้ในการสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ
     
     
     
  ข้อ ๑. แบบสอบถาม

  ๑.๑๑ CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
    ๑.๑๑.๑ วิธีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม
๑.๑๑.๒ ความถี่ในการควบคุม  กำกับ  ติดตาม
       
  ๑. CKO ติดสอบถามผลการดำเนินงานจากประธาน KM Team ของสำนัก
๒.เข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู้
   
  ข้อ ๑. ภาพถ่ายกิจกรรม

 

หมวด  ๒  การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๒.๑ สมด. นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ ๑.๙) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร
     
       
  สำนักฯมีการสรุปบทเรียนของทุกหน่วยงาน ข้อมูลสำคัญจากการสรุปบทเรียน ๒๕๕๙
     
  ข้อ ๑. การสรุปบทเรียน
  ๒.๒. สมด. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่  (ตามแบบฟอร์ม ๑ และ ๒ ที่แนบ)
     
       
  ๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
๒. มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของสำนักฯ เพื่อร่วมกันติดตามการจัดทำองค์ความรู้และดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสำนักให้เป็นไปตามแนวทางที่ทีมงานจัดการความรู้ของกรมชลประทานกำหนด
     
   
     
 

ข้อ ๑. KM Action Plan
- ประจำปี ๒๕๕๙
- ประจำปี ๒๕๕๘
- ประจำปี ๒๕๕๗
- ประจำปี ๒๕๕๖ 
- ประจำปี ๒๕๕๕ 
ข้อ ๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

   

  ๒.๓ สมด. มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร
     
       
  สมด. มีการบ่งชี้องค์ความรู้ที่สำคัญและเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานมาดำเนินงานจัดการความรู้โดยจัดทำแผน KM
     
   
     
  ข้อ ๑. KM Action Plan ประจำปี ๒๕๕๙
  ๒.๔ สมด. มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร
     
       
  ๑. ในการประชุมเกี่ยวกับการจัดการความรู้จะเชิญทีมงานเครือข่ายเพื่อจัดทำและติดตามการจัดทำแผน KM แล้วนำผลการประชุมไปแจ้งหรือรายงานให้ฝ่ายต่างๆ ทราบในการประชุมระดับฝ่าย
๒. เผยแพร่ลงเว็บไซต์คลังความรู้ของ สมด.
     
  ข้อ ๑. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
ข้อ ๒. เผยแพร่บนเว็บไซต์คลังความรู้ สมด.
  ๒.๕ สมด.มีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ ๑)
     
       
  ทีมงานจัดการความรู้ของสำนักได้กำกับและติดตามโดยให้คณะทำงานสร้างความรู้นำมารายงานในที่ประชุมและกำหนดกรอบเวลาในการจัดทำองค์ความรู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ก่อนการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียนของกรม เพื่อนำไปรายงานให้ทราบ
     
   
     
 

ข้อ ๑. แผนการจัดการความรู้
ข้อ ๒. องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์ความรู้ที่ ๑. การประกาศทางน้ำชลประทานเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน (กรณีการบริหารจัดการทางน้ำชลประทาน
องค์ความรู้ที่ ๒. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน ตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ตามมตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญํติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐
องค์ความรู้ที่ ๓. มาตรการบังคับทางการปกครอง ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
ข้อ ๓. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก.


 

หมวด ๓  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๓.๑ สมด. มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไรและมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง
     
       
  สมด. ใช้แบบสอบถามราษฏรที่ถูกเขตชลประทานเพื่อให้รับทราบปัญหา อุปสรรคและและความต้องการของราษฎร โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทน (ผู้รับบริการ)
     
  ข้อ ๑. แบบสอบถาม
  ๓.๒ สมด. มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
     
       
 

๑.การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์เพื่อสอบถามหรือติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
๒.การร้องเรียนผ่านอีเมล์
๓.การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซค์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน
๔.กล่องรับฟังความคิดเห็น

     
  ข้อ ๑. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงานในสังกัดสำนักกฎหมายและที่ดิน
ข้อ ๒. การติดต่อผ่านทางอีเมล์
ข้อ ๓. การสอบถามผ่านทางเว็บบอร์ดของสำนัก
ข้อ ๔. ภาพกล่องสำรวจ
   
  ๓.๓ สมด. นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร
     
       
  ๑. สรุปบทเรียนการจัดการข้อร้องเรียนและปรับปรุงการรายงานติดตามการจัดการข้อร้องเรียน
   
 

  ข้อ ๑. แบบสอบถาม
  ๓.๔ สมด. มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ ๓.๑ -๓.๓) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร
     
       
  สมด. ได้นำข้อมูลจากร้องเรียนและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมาจัดทำเป็น เอกสารเผยแพร่ เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการทำงาน
     
  ข้อ ๑. เอกสารเผยแพร่
  ๓.๕ สมด. ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
     
       
  สมด.ใช้แบบสอบถามราษฎรที่ถูกเขตชลประทานเพื่อให้รับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของราษฏร
     
  ข้อ ๑. แบบสอบถาม
  ๓.๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร
     
       
 

๑. จากเว็บไซท์ของสำนัก
๒. ทางอีเมล์ของแต่ละส่วนหรือฝ่าย
๓.การติดต่อทางโทรศัพท์
๔.การเข้ามาติดต่อหน่วยงานภายในสำนักโดยตรง

     
  ข้อ ๑. เว็บไซต์สำนักฯ
ข้อ ๒. อีเมล์ของแต่ละส่วนและฝ่าย
ข้อ ๓. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ข้อ ๔. ที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดสำนักกฎหมายและที่ดิน

 

หมวด  ๔  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๔.๑ สมด. มีวิธีการคัดเลือก  รวบรวม  เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร
     
       
  ๑. การเปิด Line ของ KM สมด. เพื่อเชื่อมโยงติดต่อข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ สมด.
๒. การเปิด E-mail ของ สมด. และฝ่ายต่างๆ
๓ การเปิด Facebook ของ สมด.
     
 

ข้อ ๑. ภาพกลุ่ม Line สมด.
ข้อ ๒. Email ของ สมด. และฝ่ายจัดหาที่ดิน
ข้อ ๓. Fackbook ของ สมด.

  ๔.๒ สมด. มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซด์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร
     
       
  ๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนของเว็บสำนักและเว็บคลังความรู้ต่างหากจากกันต่อไปมีแผนที่จะมอบให้ส่วนต่างๆ รับผิดชอบดูแลในส่วนของตนเองเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่
๒. มีการนำเอกสารที่ต้องแจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายหรือส่วนทราบลงในเว็บไซท์ของสำนักเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการส่งเอกสารเป็นจำนวนมาก
     
 

ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑๒/๒๕๕๙ และ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและปรับปรุง เว็บไซต์ของสำนัก

ข้อ ๒. หนังสือเวียนของสำนัก

  ๔.๓ สมด. มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร
     
       
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรององค์ความรู้ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย ในสำนัก เพื่อครอบคลุมกระบวนงานแต่ละด้านของการจัดการความรู้และเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดหน้าที่ดังนี้
    ๑.๑ รวบรวมพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาจากภารกิจหน้าที่และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยกำหนดเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้หรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
๑.๒ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ กับคณะทำงานจัดการความรู้ กลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ทีมงานจัดการความรู้มอบหมาย
   

  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้
  ๔.๔ สมด. มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง
(โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ ๓) หรือไม่
     
       
  ๑. สมด. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทำและปรับปรุง Website ของสำนักในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีหน้าที่การจัดกระบวนงานเพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้รวมทั้งใช้เป็นแนวทางประกอบในการปฏิบัตงานโดยนำลง Website ของสำนัก และให้พัฒนาปรับปรุง Website ของสำนักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
     
  ข้อ ๑.๑ คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑๒/๒๕๕๙ และ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและปรับปรุง เว็บไซต์ของสำนักฯ

ข้อ ๑.๒ เว็บไซต์สำนักฯ
ข้อ ๑.๓ เว็บไซต์คลังความรู้

  ๔.๕ สมด. รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร
     
       
 

๑. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการการ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
๑. นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร ผจด.๒ มด.
๒. นายวิเชียร ยางงาม ผจด.๓ มด.
๓. นายสุเมธ พัฒน์ช่วย ผจด.๔ มด.
๔. นายถวิล ใจรักษ์ จด.๒/๔ มด.

     
   
 

ข้อ ๑.๑ หนังสือเชิญผู้เกษียณอายุราชการมาถ่ายทอดความรู้
ข้อ ๑.๒ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ข้อ ๑.๓ ภาพถ่ายกิจกรรม
ข้อ ๑.๔ การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ

  ๔.๖ สมด. รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
     
       
  ๑. สมด. ใช้แบบสอบถาม
  ๒. การรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
   
 

ข้อ ๑. แบบสอบถาม
ข้อ ๒. การรับฟังข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ

  ๔.๗ สมด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร
     
       
  ๑. เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของ สจด. วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙
  ๒. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก. (KM Buddy)
๓. การจัดกิจกรรมถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
   

  ข้อ ๑. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของ สจด.
ข้อ ๒. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก.
ข้อ ๓ หนังสือเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้
  ๔.๘ สมด. มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี,  การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ ๒ องค์ความรู้,   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM)
     
       
  ๑. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้
๒. การติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความรู้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

     
  ข้อ ๑. แผนการจัดการความรู้
ข้อ ๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

 

  ๔.๙ สมด. ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด
ระดับ
๑ คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน
๒ คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง
๓ คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง
๔ คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น
๕ คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ
     
       
  การจัดการความรู้ของสำนัก อยู่ในระดับที่ ๔ คือมีแนวทางที่ดีสามารถดำเนินการได้ราบรื่น เนื่องจาก
๑. มีการแต่งตั้งหรือกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการจัดตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้
๒. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๓. มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี ๒๕๕๙ ประชุมถึง ๖ ครั้ง
     
   
 

ข้อ ๑. คำสั่งแต่งตั้งสำนักกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑/๒๕๕๙

คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๓/๒๕๕๙
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๙
ข้อ ๒. แผนการจัดการความรู้
๒.๑ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๖
๒.๒ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๗
๒.๓ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
๒.๔ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๙
ข้อ ๓. รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้และทีมงานเครือข่าย

   

 

หมวด  ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๕.๑ มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่
     
       
  CKO ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจน
๑. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการด้านจัดการความรู้ ของ สมด.
๒. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
๓. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำองค์ความรู้ตามที่ KM Team กำหนด
๔. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ เพื่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ฯ
๕. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะกลั่นกรององค์ความรู้ เพื่อดำเนินการประมวลและกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ของหน่วยงาน
     
  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑/๒๕๕๙
ข้อ ๒. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๒/๒๕๕๙ และ ๑๔/๒๕๕๙
ข้อ ๓. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๓/๒๕๕๙
ข้อ ๔. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๙
ข้อ ๕. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๙/๒๕๕๘

  ๕.๒ สมด. สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร
     
       
  ๑. สมด. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้เพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
๒. จัดให้มีโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สลก. เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙
๓. จัดให้มีกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙
     
 

ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้

ข้อ ๒. หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓..หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ

  ๕.๓ บุคลากรของสมด. มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด
(ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง)
     
       
  มีการดำเนินการถ่ายทอดการจัดการความรู้สู่บุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน
     
 

ข้อ ๑. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
- ๕ ส.ค. ๒๕๕๙
- ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙

  ๕.๔ สมด. มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
     
       
  สมด. ไม่มีผลการประกวดตามโครงการ KM Award แต่ CKO จะพิจารณาบุคลากรที่มีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ช่วยงานด้านการจัดการความรู้ ของสำนัก ถือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
  ๕.๕ สมด. มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร
     
       
 

๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข่าร่วมโครงการการจัดฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกปี

  

 

 
 
 

  ข้อ ๑. โครงการจัดฝึกอบรมปี ๒๕๕๙
  ๕.๖ สมด. มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน
     
       
 

๑.การจัดให้ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายที่เกษียณอายุในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ถ่ายโอนความรู้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ ท่าน คือ
๑. นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร ผจด.๒ มด.
๒. นายวิเชียร ยางงาม ผจด.๓ มด.
๓. นายสุเมธ พัฒน์ช่วย ผจด.๔ มด.
๔. นายถวิล ใจรักษ์ จด.๒/๔ มด.
๒.องค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายโอน

     
 

ข้อ ๑. หนังสือเชิญผู้ที่จะเกษียณให้เข้ารวมกิจกรรมถอดความรู้
ข้อ ๒. องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายโอน

  ๕.๗ การจัดการความรู้ของ สมด. มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร
     
         
   
     
 

 

หมวด  ๖  การจัดการกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๖.๑ สมด.ใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของ สมด. อย่างไร
     
       
 

๑. การจัดทำองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักในการดำเนินงานด้านจัดหาที่ดินและด้านกฎหมาย
๒. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติด้านจัดหาที่ดิน ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
๓.การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองฯ

     
 

ข้อ ๑. องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์ความรู้ที่ ๑. การประกาศทางน้ำชลประทานเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน (กรณีการบริหารจัดการทางน้ำชลประทาน
องค์ความรู้ที่ ๒. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน ตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ตามมตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญํติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐
องค์ความรู้ที่ ๓. มาตรการบังคับทางการปกครอง ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
ข้อ ๒. ขอเชิญร่วมประชุมกิจกรรมชุมชุนนักปฏิบัติ
ข้อ ๓.ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง

  ๖.๒ สมด. ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร
     
       
  มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานโดยอาศัยกิจกรรมและระบบต่าง ๆ เข้ามาจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานให้ดีขึ้น โดยใช้ระบบต้นทุนผลผลิต ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง การเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง
     
 

ข้อ ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนผลผลิต
ข้อ ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

  ๖.๓ สมด. ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร
     
       
  ๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้
๒. มีการปรับปรุงคู่มือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชื่อและอักษรย่อทั้งภายในสำนักและหน่วยงาน
     
  ข้อ ๑. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ KM ปี ๒๕๕๙
ข้อ ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน