เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของ สำนักกฎหมายและที่ดิน (KMA) ประจำปี ๒๕๕๘

 

หมวด  ๑  การนำองค์กร

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๑.๑ CKO สมด. สื่อสารถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรมต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
    ๑.๑.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๑.๒ ความถี่ของการสื่อสาร (๒ ช่องทาง)
๑.๑.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สื่อสารให้บุคลากรในสำนักทราบ ดังนี้
    ๑. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนัก
๒. ในการประชุมภายในของสำนัก
๓. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง สมด. กับ รธร. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง สมด. กับ ส่วน/ฝ่าย
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์ของสำนัก (ประจำเดือน)

  ข้อ ๑.เว็บไซต์สำนักที่เผยแพร่
ข้อ ๒.ระเบียบวาระและรายงานการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (วาระที่ ๓.๓)

ข้อ ๓. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๔. รายงานผลปฏิบัติราชการ

  ๑.๒ CKO สมด. สื่อสาร  ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรม ชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กอง เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
    ๑.๒.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๒.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๒.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม
ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สื่อสารให้บุคลากรในสานักทราบ ดังนี้
    ๑. เว็บไซต์คลังความรู้กลางของกรมชลประทาน
๒. ผ่านทางทีมงานจัดการความรู้
๓. ผ่านทางทีมงานเครือข่าย
๔. ผ่านทางทีมงานสร้างความรู้ของสำนัก
๕. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  ข้อ ๑. Link วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ข้อ ๒. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการ CKO และทีมงานจัดการความรู้ หรือ KM Team

ข้อ ๓. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้

ข้อ ๔. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้


  ๑.๓ CKO สมด. สื่อสารแนวทางด้าน
การจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร
    ๑.๓.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๓.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๓.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สื่อสารให้บุคลากรในสำนักทราบ ดังนี้
    ๑. ลงนามในแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และแจ้งเวียนให้ทุกส่วน/ฝ่ายได้ทราบ
๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้และแจ้งเวียนให้ทุกส่วน/ฝ่ายได้ทราบ
๔. มอบหมายให้ประธาน KM Team รายงานความก้าวหน้าผลการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๕. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรู้
๖. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติด้านต่าง ๆ
๗. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
   
     
   
  ข้อ ๑. แผนการจัดการความรู้
ข้อ ๒. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการ CKO และทีมงานจัดการความรู้ หรือ KM Team

ข้อ ๓. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้

ข้อ ๔. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (วาระที่ ๓.๒)
ข้อ ๕. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ข้อ ๖. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่องก่อตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)


  ๑.๔ CKO สมด. สร้างบรรยากาศเพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับ สำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร
    ๑.๔.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๔.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๔.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  CKO สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคล ดังนี้
   
๑. อนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีของสำนัก
๒. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักฯ (เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๕๘)
๓. อนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมการถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
๔ เข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
๕ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สลก.
๖. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน เช่น
 - หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 - หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒
 - หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน
 - หลักสูตรทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มี ความสุข
 - หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่น ๑๖
 - หลักสูตร KM Facilitators - หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 - หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้นรุ่นที่ ๔
 - หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
 - หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่น ๑๑
ฯลฯ

  ข้อ ๑. โครงการประชุมชี้แจงและแลก เปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ข้อ ๒. หนังสือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ข้อ ๓. การเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สลก. กับ สมด.
ข้อ ๔. หนังสือส่งตัวเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ
ข้อ ๕. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
  ๑.๕ CKO สมด. แสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
    ๑.๕.๑ การถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ 
๑.๕.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง
       
  CKO ได้แสดงออกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้
    ๑. เป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายในหลักสูตร “ผู้อานวยการโครงการ”
๒. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีของสำนัก
๓. เข้าร่วมกิจกรรม KM Day ของกรมชลประทาน
๔. เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้าง
๕. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก.
๖. เป็นประธานทีมงานสร้างความรู้คณะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๗. เข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
  ข้อ ๑. ภาพจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนัก
- วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘
- วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ข้อ ๒. ภาพจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักกับ สลก.
ข้อ ๓. ภาพจากกิจกรรมถอดความรู้ของสำนัก

  ๑.๖ CKO สมด. สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่
     
       
  ๑. CKO มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักเมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
๒. ให้นโยบายว่าจะสนับสนุนค่าตอนแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ช่วยงานด้านการจัดการความรู้ ของสำนัก
     
  ข้อ ๑. ภาพจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนัก
- วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘
- วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
  ๑.๗ CKO สมด. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่/นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร
     
       
  CKO จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๒. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒  
๓. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน  
๔. หลักสูตรทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มี
ความสุข
๕ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่น ๑๖
๖ หลักสูตร KM Facilitators
๗ หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๘ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้นรุ่นที่ ๕
๙ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
๑๐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการ
ดำเนินคดีปกครอง รุ่น ๑๑
ฯลฯ
     
  โครงการจัดฝึกอบรม ๒๕๕๘
  ๑.๘ CKO สมด. สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น  CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร
     
       
  ๑. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานสร้างองค์ความรู้ของสำนัก
๒. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้
๓. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งเรื่องก่อตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
๔. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะทางานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้
๕. CKO เป็นผู้อนุมัติให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี ๒๕๕๘
๖. CKO ให้การสนับสนุนการถ่ายถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผส.มด. ,ผจด.๑ มด. และ ผจด.๒ มด.
  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ข้อ ๒. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการ CKO และทีมงานจัดการความรู้ KM Team

ข้อ ๓. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่องก่อตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

ข้อ ๔. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้

ข้อ ๕. โครงการ ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ข้อ ๖. ภาพจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนัก
- วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘
- วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
ข้อ ๗. ภาพกิจกรรมถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ

  ๑.๙ CKO สมด. กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร

       
  CKO ได้มอบหมายให้ทีมงานจัดการความรู้สรุปบทเรียนผลการดำเนินการในด้านการจัดการความรู้และภารกิจของสานัก (AAR) เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้ของสำนักให้ความมั่งคงและยั่งยืน
     
  สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR)
  ๑.๑๐ CKO สมด. ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
     
       
  ๑. CKO รับทราบการนำข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของราษฎรหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดหาที่ดินมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. CKO รับทราบการนำข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมากำหนดหัวข้อที่มีผู้สนใจและพิจารณาคัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีต่อไป
๓. CKO รับทราบการนำข้อมูลจากแบบสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรกรณีการจัดการความรู้ของสำนักกฎหมายและที่ดิน โดย KM Team
     
  ข้อ ๑. การประเมินผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน จำนวนทั้งสิ้น 88 ราย
ข้อ ๒ การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน

  ๑.๑๑ CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
    ๑.๑๑.๑ วิธีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม
๑.๑๑.๒ ความถี่ในการควบคุม  กำกับ  ติดตาม
       
  ๑. CKO ติดตามและสอบถามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ในการประชุมประจำเดือนของสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๘ ตามวาระที่ ๓.๒
๒. ประธาน KM Team ได้รายงานสรุปการประชุมให้ CKO รับทราบ
   
  ข้อ ๑. รายงานการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (วาระ ๓.๒)
ข้อ ๒. รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้และทีมงานเครือข่าย

 

หมวด  ๒  การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๒.๑ สมด. นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ ๑.๙) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร
     
       
  ทีมงานจัดการความรู้ได้สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจและการจัดการความรู้ (AAR) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เกี่ยวกับสิ่งที่ทาได้ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง และแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อไป
     
  สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR)
  ๒.๒. สมด. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่  (ตามแบบฟอร์ม ๑ และ ๒ ที่แนบ)
     
       
  ๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
๒. มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของสำนักฯ เพื่อร่วมกันติดตามการจัดทำองค์ความรู้และดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสำนักให้เป็นไปตามแนวทางที่ทีมงานจัดการความรู้ของกรมชลประทานกำหนด
     
   
     
  ข้อ ๑. KM Action Plan
- ประจำปี ๒๕๕๘
- ประจำปี ๒๕๕๗
- ประจำปี ๒๕๕๖ 
- ประจำปี ๒๕๕๕ 
ข้อ ๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

  ๒.๓ สมด. มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร
     
       
  ทีมงานจัดการความรู้ของสำนักได้ประชุมเพื่อคัดเลือกและกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ได้มาจากการสรุปบทเรียนผลการดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๗ (AAR) เพื่อนำมาดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี
     
   
     
  ข้อ ๑. การสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR)
ข้อ ๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้

  ๒.๔ สมด. มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร
     
       
  ๑. ในการประชุมเกี่ยวกับการจัดการความรู้จะเชิญทีมงานเครือข่ายเพื่อจัดทำและติดตามการจัดทำแผน KM แล้วนำผลการประชุมไปแจ้งหรือรายงานให้ฝ่ายต่างๆ ทราบในการประชุมระดับฝ่าย
๒. ชี้แจงในที่ประชุมสำนักและรายงานแผน KM ให้ที่ประชุมรับทราบ
๓. เผยแพร่ลงเว็บไซต์คลังความรู้ของ สมด.
     
  ข้อ ๑. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
ข้อ ๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วาระที่ ๓.๒)
ข้อ ๓. เผยแพร่บนเว็บไซต์คลังความรู้ สมด.
  ๒.๕ สมด.มีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ ๑)
     
       
  ทีมงานจัดการความรู้ของสำนักได้กำกับและติดตามโดยให้คณะทางานสร้างความรู้นำมารายงานในที่ประชุมและกำหนดกรอบเวลาในการจัดทำองค์ความรู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ก่อนการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียนของกรม เพื่อนำไปรายงานให้ทราบและมีการสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
     
   
     
  ข้อ ๑. แผนการจัดการความรู้
ข้อ ๒. องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์ความรู้ที่ ๑. รูปแบบและเนื้อหาของการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
องค์ความรู้ที่ ๒. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการจัดหาที่ดิน

 

หมวด ๓  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๓.๑ สมด. มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไรและมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง
     
       
  ๑. การจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยนำไปใช้กับราษฎรที่ถูกเขตเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานโดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมแบบสอบถามจากฝ่ายจัดหาที่ดินจำนวน ๖ แห่ง ที่ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการที่ต้องเวนคืนที่ดิน
๒. นำผลการตอบแบบสอบถามตามข้อ ๑ และ ๒ มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
     
  ข้อ ๑. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน
ข้อ ๒. ผลการอ่านแปลจากแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน
  ๓.๒ สมด. มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
     
       
  ๑. การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นประจำแต่ละฝ่าย
๒. การนำแบบสอบถามให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้ประเมินความพึงพอใจ ความต้องการ
๓. การจัดพื้นที่ในเว็บไซต์ของสำนักกฎหมายให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นช่องทางในการร้องเรียน
๔. การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์เพื่อสอบถามหรือติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
     
  ข้อ ๑. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ข้อ ๒. เว็บสำนักกฎหมายและที่ดิน
ข้อ ๓. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงานในสังกัดสำนักกฎหมายและที่ดิน
ข้อ ๔. การติดต่อผ่านทางอีเมล์
ข้อ ๕. การสอบถามผ่านทางเว็บบอร์ดของสำนัก
   
  ๓.๓ สมด. นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร
     
       
  ๑. การออกแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. นำผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
๓. แบบสอบถาม
    ๓.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓.๒ ความไม่พึงพอใจของประชาชน
๓.๓ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
  ๔. เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนงานให้สามารถตอบสนองหรือช่วยให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย

  ข้อ ๑. ผลการอ่านแปลจากแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทานข้อ ๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน
  ๓.๔ สมด. มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ ๓.๑ -๓.๓) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร
     
       
  นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มาปรับปรุงกระบวนการจัดหาที่ดินโดยวิธีเวนคืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
๑. นำปัญหาและอุปสรรคที่ผู้มีส่วนได้เสียมาประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาที่ดิน
๒. นำสาเหตุที่ทาให้ฝ่ายจัดหาที่ดินจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินได้ล่าช้ามาปรับปรุงกระบวนการจัดหาที่ดิน
๓. นำความคาดหวัง ความต้องการของผู้เสียหายมาดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎร
๔. นำผลความพึงพอใจของราษฎรเจ้าของที่ดินที่มีต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่มาปรับปรุง
     
  ข้อ ๑. ผลการอ่านแปลจากแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทานข้อ ๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน
  ๓.๕ สมด. ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
     
       
  การจัดทำแบบสอบถามให้ฝ่ายจัดหาที่ดินไปดำเนินการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียกรอบเพื่อประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจ
    - ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
- ผลการประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
  ข้อ ๑. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน
  ๓.๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร
     
       
  ๑. จากเว็บไซท์ของสำนัก
๒. ทางอีเมล์ของแต่ละส่วนหรือฝ่าย
     
  ข้อ ๑. เว็บไซต์สำนักฯ
ข้อ ๒. อีเมล์ของแต่ละส่วนหรือฝ่าย
ข้อ ๓. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ข้อ ๔. ที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดสานักกฎหมายและที่ดิน

 

หมวด  ๔  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๔.๑ สมด. มีวิธีการคัดเลือก  รวบรวม  เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร
     
       
  ๑. การเปิด Line ของ KM สมด. เพื่อเชื่อมโยงติดต่อข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ สมด.
๒. การเปิด Line ของฝ่ายต่างๆ
๓. การเปิด E-mail ของ สมด. และฝ่ายต่างๆ
๔ การเปิด Facebook ของ สมด.
     
  ข้อ ๑. ภาพกลุ่ม Line สมด.
ข้อ ๒. เว็บไซต์สำนักฯ
  ๔.๒ สมด. มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซด์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร
     
       
  ๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนของเว็บสำนักและเว็บคลังความรู้ต่างหากจากกันต่อไปมีแผนที่จะมอบให้ส่วนต่างๆ รับผิดชอบดูแลในส่วนของตนเองเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่
๒. มีการนำเอกสารที่ต้องเวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายหรือส่วนทราบลงในเว็บไซท์ของสำนักเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการส่งเอกสารเป็นจำนวนมาก
     
  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและปรับปรุง เว็บไซต์ของสำนัก
  ๔.๓ สมด. มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร
     
       
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรององค์ความรู้ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย ในสำนัก เพื่อครอบคลุมกระบวนงานแต่ละด้านของการจัดการความรู้และเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดหน้าที่ดังนี้
    ๑.๑ รวบรวมพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาจากภารกิจหน้าที่และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยกำหนดเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้หรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
๑.๒ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ กับคณะทำงานจัดการความรู้ กลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ทีมงานจัดการความรู้มอบหมาย
  ๒. KM Team ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งทีมงานเพื่อจัดการความรู้ภายในองค์กรให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
๓. KM Team ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการตรวจสอบและจัดทำองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อนำลงในเว็บไซต์

  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้
  ๔.๔ สมด. มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง
(โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ ๓) หรือไม่
     
       
  ๑. สมด. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทำและปรับปรุง Website ของสำนักในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีหน้าที่การจัดกระบวนงานเพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้รวมทั้งใช้เป็นแนวทางประกอบในการปฏิบัติดาเนินการโดยนำลง Website ของสำนัก และให้พัฒนาปรับปรุง Website ของสำนักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
๒. คณะทำงานจัดทำฯ Website ได้ดำเนินการตามคำสั่ง CKO
     
  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและปรับปรุง เว็บไซต์ของสำนัก

ข้อ ๒ เว็บไซต์สำนักฯ
ข้อ ๓ เว็บไซต์คลังความรู้

  ๔.๕ สมด. รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร
     
       
  การจัดโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเชิญประธาน KM ทีมของสำนัก หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑ และหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ๔ มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในสำนักและจายหน่วยงานอื่นที่สนใจ
     
   
  ข้อ ๑. หนังสือแจ้งโครงการประชุม
ชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อ ๒. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ข้อ ๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
  ๔.๖ สมด. รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
     
       
  การออกแบบสำรวจเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรอก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
    ๑. ผู้มีส่วนได้เสีย (ราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ดิน) โดยการออกแบบสารวจเกี่ยวกับ
   ๑.๑ ความพึงพอใจ
   ๑.๒ ความไม่พึงพอใจ และ
   ๑.๓ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
   
  ข้อ ๑. ผลการอ่านแปลจากแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทานข้อ ๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกรณีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการชลประทาน
  ๔.๗ สมด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร
     
       
  ๑. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
๒. ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน เช่น
    ๒.๑ ผส.มด. และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายในหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ"
๒.๒ การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมดูงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทาน
  ๓. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก. (KM Buddy)
๔. การจัดกิจกรรมถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

  ข้อ ๑. หนังสือเชิญ รธร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ข้อ ๒. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก.
ข้อ ๓ หนังสือเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้
  ๔.๘ สมด. มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี,  การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ ๒ องค์ความรู้,   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM)
     
       
  ๑. มีการจัดทำสรุปบทเรียน ตามข้อ ๑.๙ เพื่อทบทวนการจัดทำองค์ความรู้ของหน่วยงาน
๒. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้
๓. การติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความรู้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
๔. มีการคัดเลือกองค์ความรู้และติดตามผลการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ที่ ๑ และ ๒
๕. ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     
  ข้อ ๑. สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR)
ข้อ ๒. แผนการจัดการความรู้
ข้อ ๓. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
ข้อ ๔. องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์ความรู้ที่ ๑ รูปแบบและเนื้อหาของการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
องค์ความรู้ที่ ๒ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการจัดหาที่ดิน
  ๔.๙ สมด. ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด
ระดับ
๑ คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน
๒ คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง
๓ คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง
๔ คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น
๕ คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ
     
       
  ๑. การจัดการความรู้ของสำนัก อยู่ในระดับที่ ๔ คือมีแนวทางที่ดีสามารถดำเนินการได้ราบรื่น เนื่องจาก
๑. มีการแต่งตั้งหรือกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๓. มีพัฒนาการด้านการจัดความรู้ที่เริ่มเป็นระบบรวมทั้งมีผู้ที่สนใจจะเข้า มาร่วมงานด้านการจัดการความรู้มากขึ้นกว่าเดิมโดยมีการจัดตั้งทีมงาน เครือข่ายจัดการความรู้
๔. มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี ๒๕๕๘ ประชุมถึง ๙ ครั้ง
     
   
  ข้อ ๑. คำสั่งแต่งตั้งสำนักกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๘/๒๕๕๗

คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑/๒๕๕๘
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๒/๒๕๕๘
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๗
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๙/๒๕๕๘
ข้อ ๒. แผนการจัดการความรู้
๒.๑ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๖
๒.๒ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๗
๒.๓ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
ข้อ ๓. รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้และทีมงานเครือข่าย

 

หมวด  ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๕.๑ มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่
     
       
  CKO ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจน
๑. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการด้านจัดการความรู้ ของ สมด.
๒. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
๓. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำองค์ความรู้ตามที่ KM Team กำหนด
๔. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ เพื่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ฯ
๕. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ เพื่อดำเนินการประมวลและกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ของหน่วยงาน
     
  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๘/๒๕๕๗
ข้อ ๒. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๖/๒๕๕๘
ข้อ ๓. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑/๒๕๕๘
ข้อ ๔. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๒/๒๕๕๘
ข้อ ๕. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๙/๒๕๕๘

  ๕.๒ สมด. สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร
(คิดเป็น ๗๐% ของเจ้าหน้าที่ สมด. ทั้งหมด)
     
       
  ๑. สมด. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้เพื่อเป็นตัวแทนของบุคลากรทั่วประเทศ
๒. จัดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๒๑๐ คน คิดเป็น ๑๐๐% ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
๓. CKO ส่งรายชื่อหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑ - ๑๖ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ๒๐๑๕ ในวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๘
     
  ข้อ ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้

ข้อ ๒. หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ๕.๓ บุคลากรของสมด. มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด
(ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง)
     
       
  ๑.บุคลากรของ สมด. มีความรู้ด้าน KM ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ที่ร้อยละ ๗๒ ปี ๒๕๕๕ อยู่ที่ร้อยละ ๗๔ สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังไม่ได้รับแจ้ง (โดยปกติ KM กรมฯ จะเป็นผู้ประเมิน)
๒. จากแบบสอบถามการจัดการความรู้ของสำนักกฎหมายที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจฯ จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับ มีความพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ (คะแนนเฉลี่ยจาก ๕ ) คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔
     
   
  ๕.๔ สมด. มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
     
       
  สำนักกฎหมายและที่ดินไม่มีผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD แต่ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน เช่น การสร้างฐานข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกเขตชลประทาน โดยเป็นแนวคิดที่มาจากกิจกรรม KM Day ของกรมชลประทาน
     
 
  ๕.๕ สมด. มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร
     
       
  ๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้
ความรู้
  ๑.๑ CKO รับเป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายในหลักสูตร
“ผู้อำนวยการโครงการ”
๑.๒ CKO เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมประจำปีของสำนักฯ (เมื่อวันที่ ๑๖
พ.ค. ๕๗)
๑.๓ ประธาน KM ทีม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนัก สำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  ๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสำนัก
๓. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกปี
๔. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มตามจำนวน
ที่ได้รับ

    - หลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
   - หลักสูตรการบริหารงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
   - หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ ๕
   - การสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์ระบบงาน กระบวนงานสำคัญ จุดวิกฤต ตัวชี้วัดและService Blueprint
   - หลักสูตร KM The Trainer รุ่นที่ ๑
   - หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๑๘
   - หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ

  ข้อ ๑. ตัวอย่างโครงการจัดฝึกอบรมต่างๆ
  ๕.๖ สมด. มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน
     
       
  การจัดให้ผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้าฝ่ายที่เกษียณอายุในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ถ่ายโอนความรู้ในวันฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคมคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔ ท่าน คือ
๑. นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์ ผส.มด.
๒. นายเกษม สงวนวงศ์ ผจม.๑ มด.
๓. นายสมศักดิ์ ออมสิน ผจม.๒ มด.
๔. นายสำเริง เณรยอด ผนต.มด.
     
  ข้อ ๑. หนังสือเชิญผู้ที่จะเกษียณให้เข้ารวมกิจกรรมถอดความรู้
  ๕.๗ การจัดการความรู้ของ สมด. มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร
     
       
  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ ในความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ มีความพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗
     
  การอ่านแปรผลจากแบบสอบถามการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจฯ

 

หมวด  ๖  การจัดการกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๖.๑ สมด.ใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของ สมด. อย่างไร
     
       
  ๑. นำผลการประเมินของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้บริหารและการจัดหาที่ดิน
๒. การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดหาที่ดินซึ่งเป็นกระบวนงานหลักของสำนักฯ
๓. การจัดทำองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักในการดำเนินงานจัดหาที่ดิน
๓.๑ องค์ความรู้ที่ ๑ รูปแบบและเนื้อหาการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๓.๒ องค์ความรู้ที่ ๒ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๔. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
     
  ข้อ ๑. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ข้อ ๒. โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อ ๓. องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์ความรู้ที่ ๑. รูปแบบและเนื้อหาของการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
องค์ความรู้ที่ ๒. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการจัดหาที่ดิน
  ๖.๒ สมด. ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร
     
       
  ๑. ตั้งกลุ่ม Line ภายใน สมด. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เสมือน
๒. จัดพื้นที่ในเว็บไซต์ของสำนักกฎหมายให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นช่องทางในการร้องเรียน
๓. การใช้ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแผนการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
     
  ข้อ ๑. ภาพกลุ่ม Line สมด.
ข้อ ๒. เว็บไซต์สำนักฯ
ข้อ ๓ เว็บไซต์คลังความรู้
  ๖.๓ สมด. ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร
     
       
  ๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
- หลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
- หลักสูตรการบริหารงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ ๕
- การสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์ระบบงาน กระบวนงานสาคัญ จุดวิกฤต ตัวชี้วัดและService Blueprint
- หลักสูตร KM The Trainer รุ่นที่ ๑
- หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชานาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๑๘
- หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ

๒. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การเปิดกลุ่ม Line การจัดทำเว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านทาง E-mail
๓. มีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุน
     
  ข้อ ๑. โครงการฝึกอบรม
ข้อ ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน