เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของ สำนักกฎหมายและที่ดิน (KMA) ประจำปี ๒๕๕๗

 

หมวด  ๑  การนำองค์กร

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๑.๑ CKO สมด. สื่อสารถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรมต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
    ๑.๑.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๑.๒ ความถี่ของการสื่อสาร (๒ ช่องทาง)
๑.๑.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  ๑. การสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงผลการดำเนินการจัดการความรู้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้
    ๑.๑ ผลการคัดเลือกวิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน
๑.๒ ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนักกฎหมายฯ โดย คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
๑.๓ ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ๒. การสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงเป้าประสงค์และทิศทางของหน่วยงาน ของ สำนักกฎหมายและที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
    ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ของสำนักกฎหมาย และที่ดิน ที่ ๑๗/๒๕๕๖
๒.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักกฎหมาย และที่ดิน ที่ ๑๘/๒๕๕๖
๒.๓ องค์ความรู้ที่จะดำเนินการจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๔ การจัดโครงการฝึกอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี ๒๕๕๗
๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  
๒.๖ คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักกฎหมายและที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๗ แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๘ บอร์ด KM สำนัก
๒.๙ การเผยแพร่กิจกรรมข้อ ๑.๑ – ๑.๓ และ ๒.๑ – ๒.๘ ในเว็บไซต์สำนักฯ   
  ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ระเบียบวาระและ รายงานการประชุม สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามวาระที่ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓
ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๕ ระเบียบวาระและ รายงานการประชุม สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามวาระ ที่ ๓.๔ - ๓.๘
ตามข้อ ๒.๖ และ ๒.๗ ระเบียบวาระ และรายงานการประชุมสำนักกฎหมาย และที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๓
ตามข้อ ๒.๘ ภาพบอร์ด KM สำนัก
ตามข้อ ๒.๙ เว็บไซต์สำนักที่เผยแพร่
๓. ภาพการประชุมสำนัก
  ๑.๒ CKO สมด. สื่อสาร  ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรม ชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กอง เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
    ๑.๒.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๒.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๒.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม
ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  ๑. การสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงผลการดำเนินการจัดการความรู้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้
    ๑.๑ ผลการคัดเลือกวิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน
๑.๒ ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนักกฎหมายฯ โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
๑.๓ ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ๒. การถ่ายทอดการจัดการความรู้นำไปสู่การปฏิบัติ
    ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ของสำนักกฎหมายและที่ดิน
๒.๒ แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม ฝ่ายต่างๆ ในการมา
รับทราบผลการจัดการความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ คำสั่งตามข้อ ๒.๑ - ๒.๒ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากกลุ่ม – ฝ่ายในสำนักกฎหมายเพื่อมาร่วมและ รับทราบผลการจัดการความรู้ของสำนักฯ แล้วนำไปแจ้งให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ
๒.๓ โดยทีมงานจัดการความรู้ได้มีการประชุมจำนวน ๗ ครั้ง
๒.๔ ถ่ายทอดการจัดการความรู้ไว้ใน website คลังความรู้ของสำนักฯ
เพื่อให้บุคลากรในสำนักฯ ได้ใช้สืบค้น
๒.๕ การจัดทำบอร์ด KM สำนักฯ   
   
  ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามวาระที่ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓
ตามข้อ ๒.๑ คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๑๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้
ตามข้อ ๒.๒ คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้
ตามข้อ ๒.๓ วาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ตามข้อ ๒.๔ เว็บไซต์คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
ตามข้อ ๒.๕ บอร์ด KM สำนัก
  ๑.๓ CKO สมด. สื่อสารแนวทางด้าน
การจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร
    ๑.๓.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๓.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๓.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  ๑. CKO ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ของสำนักฯ (KM
Team) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
๒. CKO ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้
๓.  CKO แจ้งความก้าวหน้าผลการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๔. CKO ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะ ทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ที่ ๑ และ ๒
๕. CKO เข้าร่วมกิจกรรมการจัดฝึกอบรมประจำปีของสำนักฯ (เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗)
     
   
     
   
  ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๑๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้
๒. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้
๓.๑ วาระและรายงานการประชุมสำนักกฎหมายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๓
๓.๒ แผนการจัดการความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๒/๒๕๕๗
๕.๑ คำกล่าวรายงานเปิดการประชุมการฝึกอบรม
๕.๒ ภาพถ่าย
  ๑.๔ CKO สมด. สร้างบรรยากาศเพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับ สำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร
    ๑.๔.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๔.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๔.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
       
  ๑. CKO  ได้อนุมัติให้มีการจัดฝึกอบรมประจำปีของสำนักฯ
๒. CKO เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมประจำปีของสำนักฯ (เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๗)
๓. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
   
๓.๑ หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒  
๓.๓ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน
๓.๔ หลักสูตรทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มี
ความสุข
๓.๕ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่น ๑๖
๓.๖ หลักสูตร KM Facilitators
๓.๗ หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๓.๘ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้นรุ่นที่ ๔
๓.๙ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
๓.๑๐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการ
ดำเนินคดีปกครอง รุ่น ๑๑
ฯลฯ
  ๑.หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมฯ
๒. ภาพถ่าย ผส.มด. เข้าร่วมฝึกอบรม
๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว็บไซต์
๓.๑ หนังสือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการอบรม ที่ สมด ๐๑.๒/๓๓๙
๓.๒ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สบค. ๒๗๐๖
๓.๓ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สวพ. ๐๖/๒๗๘/๒๕๕๗
๓.๔ หนังสือส่งตัว สมด. ที่ Eสมด.๐๑.๒/๕๐๙/๒๕๕๗
๓.๕ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๕๓๑๔
๓.๖ หนังสือ สมด. ที่ สบค.๑๔๖๑
๓.๗ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๑๔๐
๓.๘ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๙๕
๓.๙ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๕๖/๑๓๗๒๖
๓.๑๐ หนังสือ สบค. ที่ สบค. 238/2557
  ๑.๕ CKO สมด. แสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
    ๑.๕.๑ การถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ 
๑.๕.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง
        5
  ๑. CKO รับเป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายในหลักสูตร “ผู้อำนวยการโครงการ”
๒. CKO เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมประจำปีของสำนักฯ(เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๗)
๓. ประธาน KM เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักชลประทานที่ ๒
๔. ประธาน KM เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักชลประทานที่ ๒
๕. ฝจม.๑๕ ทีมงาน KM เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
๖. ฝจม.๙ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
๗. นางศิริวรรณ นิลพันธุ์ และนางกาญจนาภรณ์ พลายชุม เป็นวิทยากรหัวข้อหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งฯ
๘. หลักสูตรนางศิริวรรณ นิลพันธุ์ วิทยากรบรรยายหัวข้อ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รุ่น ๑
๙. ผส.มด. เป็นวิทยากรหลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้าง
     
  ๑. หนังสือ สบค. ที่ สบค.๑๐๒๔
๒. ภาพถ่าย ผส.มด. เข้าร่วมฝึกอบรม
๓. แนวทางการจัดการการบุกรุกที่ชลประทาน
๔. แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจากภัยธรรมชาติ
๕. หนังสือ สรธ ที่ สธร ๐๙๔/๒๕๕๗
๖. หนังสือ สพญ ที่ สพญ ๓๔๒๔/๕๗
๗. หนังสือ สมด. ที่ E สมด.๐๑.๒/๕๑๑/๒๕๕๗
๘. หนังสือ สบค. ที่ สบค.๒๑๑๙
๙. หนังสือ สวพ. ที่ สวพ.๐๖/๒๘๒/๒๕๕๗
  ๑.๖ CKO สมด. สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่
     
       
  ๑. CKO มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗
๒. CKO มอบรางวัลให้กับประธานทีมงานจัดการความรู้
     
  ๑. ภาพถ่ายมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
๑.๑ มอบให้ ฝจม.๓
๑.๒ มอบให้ ฝจม.๔
๑.๓ มอบให้วิทยากรภายนอก
๒. CKO มอบให้ ประธาน KM Team
  ๑.๗ CKO สมด. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่/นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร
     
       
  CKO จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๒. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒  
๓. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน  
๔. หลักสูตรทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มี
ความสุข
๕ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่น ๑๖
๖ หลักสูตร KM Facilitators
๗ หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๘ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้นรุ่นที่ ๔
๙ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
๑๐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการ
ดำเนินคดีปกครอง รุ่น ๑๑
ฯลฯ
     
  ๑. หนังสือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการอบรม ที่ สมด ๐๑.๒/๓๓๙
๒. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สบค. ๒๗๐๖
๓. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สวพ. ๐๖/๒๗๘/๒๕๕๗
๔ หนังสือส่งตัว สมด. ที่ Eสมด.๐๑.๒/๕๐๙/๒๕๕๗
๕ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๕๓๑๔
๖ หนังสือ สมด. ที่ สบค.๑๔๖๑
๗ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๑๔๐
๘ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๙๕
๙ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๕๖/๑๓๗๒๖
๑๐ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๒๓๘/๒๕๕๗
  ๑.๘ CKO สมด. สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น  CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร
     
       
  ๑. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้
๒. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้
๓. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้ประจำปี
๒๕๕๗
๔. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้
๕. CKO เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำปรับปรุง Website ของสำนัก
๖. CKO เป็นผู้อนุมัติการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗
๗. CKO เห็นชอบในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
๗.๑ ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒  
๗.๓ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน  
๗.๔ หลักสูตรทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มี
ความสุข
๗.๕ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่น ๑๖
๗.๖ หลักสูตร KM Facilitators
๗.๗ หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๗.๘ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้นรุ่นที่ ๔
๗.๙ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
๗.๑๐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการ
ดำเนินคดีปกครอง รุ่น ๑๑
ฯลฯ
๘. CKO ให้การสนับสนุนการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน ๒ คน ฝจม.๒ และ ฝจม.๔
๙. CKO เปิด line สมด.
๑๐. CKO เปิด facebook สมด.
  ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๗/๒๕๕๗
๒. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๗/๒๕๕๖
๓. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๒/๒๕๕๗
๔. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๗
๕.คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๘/๒๕๕๖
๖. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมฯ
๗.๑ หนังสือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการอบรม ที่ สมด ๐๑.๒/๓๓๙
๗.๒ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สบค. ๒๗๐๖
๗.๓ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สวพ. ๐๖/๒๗๘/๒๕๕๗
๗.๔ หนังสือส่งตัว สมด. ที่ Eสมด.๐๑.๒/๕๐๙/๒๕๕๗
๗.๕ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๕๓๑๔
๗.๖ หนังสือ สมด. ที่ สบค.๑๔๖๑
๗.๗ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๑๔๐
๗.๘ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๙๕
๗.๙ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๕๖/๑๓๗๒๖
๗.๑๐ หนังสือ สบค. ที่ สบค. ๒๓๘/๒๕๕๗
๘. กำหนดการฝึกอบรมเอกสารประกอบการถอดความรู้
๙. หน้า line สมด.
๑๐. หน้า Facebook สมด.
  ๑.๙ CKO สมด. กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร
       
  ทีมงานจัดการความรู้ได้ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาทั้ง ๖ หมวด ๔๑ หัวข้อ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ให้ดีกว่าเดิม
     
  ๑. ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม KM Team
ครั้งที่ ๒/๕๗ วาระ ๕.๒
ครั้งที่ ๓/๕๗ วาระที่ ๔.๒
ครั้งที่ ๔/๕๗ วาระที่ ๔.๓
ผลการจัดทำ AAR
  ๑.๑๐ CKO สมด. ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
     
       
  ๑. CKO รับทราบการนำข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของราษฎรหรือ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดหาที่ดินมาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. CKO รับทราบการนำข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อมากำหนดหัวข้อที่มีผู้สนใจและพิจารณาคัดเลือก วิทยากรที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งต่อไป
๓. CKO รับทราบการนำข้อมูลจากแบบสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรกรณีการจัดการความรู้ของสำนักกฎหมาย และที่ดิน โดย KM Team
     
  ๑.๑ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกรรมสิทธิ์
กลุ่มงานกฎหมาย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
ฝ่ายคดี ฝ่ายสอบสวน
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๓ ฝจม.๔
ฝจม.๕ ฝจม.๖
ฝจม.๗ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๑
ฝจม.๑๓ ฝจม.๑๔
ฝจม.๑๕ ฝจม.๑๖
๑.๒ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เสียหาย
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๔ ฝจม.๕
ฝจม.๖ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๓
ฝจม.๑๔ ฝจม.๑๕
ฝจม.๑๖  
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับฝึกอบรม
๓ แบบสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจฯ
  ๑.๑๑ CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
    ๑.๑๑.๑ วิธีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม
๑.๑๑.๒ ความถี่ในการควบคุม  กำกับ  ติดตาม
       
  ๑. CKO ติดตามและสอบถามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ในการประชุมประจำเดือนของสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามวาระที่ ๓.๑ – ๓.๘ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๗ ตามวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๓
๒. ประธาน KM Team ได้มีการติดตามผลการดำเนินการของทีมงาน
    ๒.๑ ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามวาระที่ ๓.๑
๒.๒ ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตามวาระที่ ๓.๑ - ๓.๒
๒.๓ ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามวาระที่ ๓.๑ – ๓.๔
๒.๔ ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามวาระที่ ๓.๑ – ๓.๖
๒.๕ ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตามวาระที่ ๓.๑ – ๓.๔
๒.๖ ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามวาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒
  ๑.๑ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
๑.๒ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๒.๑ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๒.๒ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
๒.๓ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
๒.๔ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
๒.๕ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
๒.๖ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

 

หมวด  ๒  การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๒.๑ สมด. นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ ๑.๙) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร
     
       
  มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกัน โดยได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
     
   
     
  ๑. ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม KM Team
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๒
๒. สรุปบทเรียน AAR
๓. แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)
  ๒.๒. สมด. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่  (ตามแบบฟอร์ม ๑ และ ๒ ที่แนบ)
     
       
  ๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ต่อเนื่องทุกปี
๒. มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้ของสำนักฯ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางที่ KM Team ของกรมฯ กำหนด
     
   
     
  ๑. KM Action Plan
- ประจำปี ๒๕๕๗
- ประจำปี ๒๕๕๖ 
- ประจำปี ๒๕๕๕ 
๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุม KM TEAM การจัดทำแผนฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๒
  ๒.๓ สมด. มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร
     
       
  ๑.ทีมงานจัดการความรู้ของสำนักฯ ได้ประชุมคัดเลือกและกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯเพื่อนำมาดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๕๗
     
   
     
  ๑.ระเบียบวาระและรายงานการประชุม KM TEAM
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระที่ ๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๒
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๑
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
  ๒.๔ สมด. มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร
     
       
  ๑. มีการประชุม KM TEAM และทีมงานเครือข่ายเพื่อจัดทำและติดตามการจัดทำแผน KM แล้วนำผลการประชุมไปแจ้งฝ่ายต่างๆ โดยทีมงาน KM และ ทีมเครือข่าย
๒. ประชุมสำนักกฎหมายฯแจ้งแผน KM ต่อที่ประชุม
๓. เผยแพร่ลงเว็บไซต์คลังความรู้ของสมด.
     
   
     
  ๑. ระเบียบวาระและรายงานการประชุม KM TEAM
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๒
๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุมสำนักฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วาระที่ ๓.๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๓
๓. เผยแพร่บนเว็บไซต์คลังความรู้ สมด.
  ๒.๕ สมด.มีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ ๑)
     
       
  มีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM โดยการประชุมทีม KM TEAM และทีมเครือข่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
     
   
     
  ๑. สรุปผลการดำเนินการตามผล KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒. ระเบียบวาระและรายงานการประชุม KM TEAM
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๓

 

หมวด ๓  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๓.๑ สมด. มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไรและมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง
     
       
  ๑. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
๓. นำผลการตอบแบบสอบถามตามข้อ ๑ และ ๒ มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
     
  ๑. แบบสอบถามแบบที่ ๑
๒. แบบสอบถามแบบที่ ๒
๓. การอ่านแปรผลแบบสอบถาม
๓.๑ แบบที่ ๑
๓.๒ แบบที่ ๒
  ๓.๒ สมด. มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
     
       
  ๑. ตู้รับฟังความคิดเห็น
๒. นำแบบสอบถามแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้ประเมินความพึงพอใจ ความต้องการ
๓. จัดพื้นที่ในเว็บไซต์ของสำนักกฎหมายให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นช่องทางในการร้องเรียน
     
  ๑. ภาพถ่ายตู้รับฟังความคิดเห็น
๒. ผลการตอบแบบสอบถามแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ของฝ่ายต่างๆ
  ๒.๑ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกรรมสิทธิ์
กลุ่มงานกฎหมาย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
ฝ่ายคดี ฝ่ายสอบสวน
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๓ ฝจม.๔
ฝจม.๕ ฝจม.๖
ฝจม.๗ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๑
ฝจม.๑๓ ฝจม.๑๔
ฝจม.๑๕ ฝจม.๑๖
๒.๒ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เสียหาย
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๔ ฝจม.๕
ฝจม.๖ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๓
ฝจม.๑๔ ฝจม.๑๕
ฝจม.๑๖  
๓. ช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของสำนักกฎหมาย
  ๓.๓ สมด. นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร
     
       
  ๑. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
๓. นำผลการตอบแบบสอบถามตามข้อ ๑ และ ๒ มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
๔. แบบสอบถาม
    ๔.๑ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดหาที่ดิน
๔.๒ สาเหตุที่ทำให้ฝ่ายจัดหาที่ดินจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินได้ล่าช้า
๔.๓ ความคาดหวัง ความต้องการ
๔.๔ ความพึงพอใจของราษฎรเจ้าของที่ดินที่มีต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
  ๕ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม
  ๑. แบบสอบถามแบบที่ ๑
๒. แบบสอบถามแบบที่ ๒
๓. การอ่านแปรผลแบบสอบถาม
๓.๑ แบบที่ ๑
๓.๒ แบบที่ ๒
๔.๑ แบบสอบถาม
๔.๒ แบบสอบถาม
๔.๓ แบบสอบถาม
๔.๔ แบบสอบถาม
๕ .๑ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกรรมสิทธิ์
กลุ่มงานกฎหมาย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
ฝ่ายคดี ฝ่ายสอบสวน
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๓ ฝจม.๔
ฝจม.๕ ฝจม.๖
ฝจม.๗ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๑
ฝจม.๑๓ ฝจม.๑๔
ฝจม.๑๕ ฝจม.๑๖
๕.๒ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เสียหาย
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๔ ฝจม.๕
ฝจม.๖ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๓
ฝจม.๑๔ ฝจม.๑๕
ฝจม.๑๖  
๕.๓ แบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับฝึกอบรม
๕.๔ แบบสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจฯ
  ๓.๔ สมด. มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ ๓.๑ -๓.๓) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร
     
       
  นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ มาปรับปรุงกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
๑. นำปัญหาและอุปสรรคที่ผู้มีส่วนได้เสียมาประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาที่ดิน
๒. นำสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายจัดหาที่ดินจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินได้ล่าช้ามาปรับปรุงกระบวนการจัดหาที่ดิน
๓. นำความคาดหวัง ความต้องการของผู้เสียหายมาดำเนินการจัดทำ
๔. นำผลความพึงพอใจของราษฎรเจ้าของที่ดินที่มีต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่มาปรับปรุง
     
  ตัวอย่างผลการตอบแบบสอบถามของโครงการกิ่วคอหมาพื้นที่ระบบชลประทานกิ่วลม ๓
๑.ปัญหาและอุปสรรคฯ
๒.สาเหตุที่ทำให้ฝ่ายจัดหาที่ดินฯ
๓.ความคาดหวังฯ
๔.ความพึงพอใจฯ
  ๓.๕ สมด. ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
     
       
  โดยการออกแบบสอบถามให้ฝ่ายต่างๆ ไปดำเนินการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประเมินความพึงพอใจ
    ๑. ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๒
๑.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
๑.๒ ผลการประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
  ผลการประเมินความพึงพอใจของฝ่ายต่างๆ
  ๑.๑ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกรรมสิทธิ์
กลุ่มงานกฎหมาย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
ฝ่ายคดี ฝ่ายสอบสวน
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๓ ฝจม.๔
ฝจม.๕ ฝจม.๖
ฝจม.๗ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๑
ฝจม.๑๓ ฝจม.๑๔
ฝจม.๑๕ ฝจม.๑๖
๑.๒ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เสียหาย
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๔ ฝจม.๕
ฝจม.๖ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๓
ฝจม.๑๔ ฝจม.๑๕
ฝจม.๑๖  
  ๓.๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร
     
       
  ๑. จากเว็บไซต์ของสำนักฯ
๒. ทางอีเมล์ของแต่ละฝ่ายฯ
๓. ที่สำนักงานโดยตรงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     
  ๑. เว็บไซต์
๑.๑ เว็บไซต์ของสำนักฯ
๑.๒ เว็บไซต์คลังความรู้
๑.๓ Facebook สำนักฯ
๒. E-mail ของฝ่ายต่างๆ
๒.๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
๒.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒.๓ ฝ่ายกรรมสิทธิ์และที่ดิน
๒.๔ กลุ่มงานกฎหมาย
๒.๕ ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
๒.๖ ฝ่ายคดี
๒.๗ ฝ่ายสอบสวน
๒.๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑
๒.๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๒
๒.๑๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๓
๒.๑๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๔
๒.๑๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๕
๒.๑๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๖
๒.๑๔ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๗
๒.๑๕ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๘
๒.๑๖ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๙
๒.๑๗ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๐
๒.๑๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑
๒.๑๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๒
๒.๒๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๓
๒.๒๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๔
๒.๒๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๕
๒.๒๓ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๖

 

หมวด  ๔  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๔.๑ สมด. มีวิธีการคัดเลือก  รวบรวม  เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร
     
       
  ๑. การเปิด Line ของ KM สมด. เพื่อเชื่อมโยงติดต่อข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ สมด.
๒. การเปิด Line ของฝ่ายต่างๆ
๓. การเปิด E-mail ของ สมด. และฝ่ายต่างๆ
๔ การเปิด Facebook ของ สมด.
     
  ๑. ภาพกลุ่ม Line สมด.
๒.๑ ภาพกลุ่ม Line ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
๒.๒ ภาพกลุ่ม Line ฝ่ายคดี
๒.๓ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๗
๒.๔ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๑๐

๒.๕ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๑๒
๓. mail ของ สมด. และฝ่ายต่างๆ
๓.๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
๓.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๓.๓ ฝ่ายกรรมสิทธิ์และที่ดิน
๓.๔ กลุ่มงานกฎหมาย
๓.๕ ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
๓.๖ ฝ่ายคดี
๓.๗ ฝ่ายสอบสวน
๓.๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑
๓.๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๒
๓.๑๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๓
๓.๑๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๔
๓.๑๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๕
๓.๑๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๖
๓.๑๔ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๗
๓.๑๕ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๘
๓.๑๖ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๙
๓.๑๗ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๐
๓.๑๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑
๓.๑๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๒
๓.๒๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๓
๓.๒๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๔
๓.๒๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๕
๓.๒๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๖
๔. Facebook ของ สมด.
  ๔.๒ สมด. มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซด์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร
     
       
  ๑. CKO แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ โดยกำหนดให้มีทีมงานตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย ใน สมด. เพื่อครอบคลุมกระบวนงานแต่ละด้านของการจัดการความรู้และเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดหน้าที่ดังนี้
    ๑.๑ รวบรวมพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาจากภารกิจหน้าที่และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยกำหนดเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้หรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
๑.๒ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ กับคณะทำงานจัดการความรู้ กลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ทีมงานจัดการความรู้มอบหมาย
  ๒. KM Team ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งทีมงานเพื่อจัดการความรู้ภายในองค์กรให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
๓. KM Team ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการตรวจสอบและจัดทำองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อนำลงในเว็บไซต์
  ๑. คำสั่งสำนักฯที่ ๗/๒๕๕๗
๒. วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๓
๓. วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๒
๔. องค์ความรู้ของกลุ่มฝ่ายต่างๆที่ได้ตรวจสอบและนำลงในเว็บไซต
๔.๑ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๔.๒ องค์ความรู้ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา โดย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๔.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง โดย ฝ่ายคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๔.๔ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๔.๕ องค์ความรู้ของกลุ่มงานกฎหมาย
  ๔.๓ สมด. มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร
     
       
  ๑. CKO แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ โดยกำหนดให้มีทีมงานตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย ใน สมด. เพื่อครอบคลุมกระบวนงานแต่ละด้านของการจัดการความรู้และเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดหน้าที่ดังนี้
    ๑.๑ รวบรวมพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาจากภารกิจหน้าที่และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยกำหนดเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้หรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
๑.๒ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ กับคณะทำงานจัดการความรู้ กลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ทีมงานจัดการความรู้มอบหมาย
  ๒. KM Team ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งทีมงานเพื่อจัดการความรู้ภายในองค์กรให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
๓. KM Team ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการตรวจสอบและจัดทำองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อนำลงในเว็บไซต์
  ๑. คำสั่งสำนักฯที่ ๗/๒๕๕๗
๒. วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๓
๓. วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๒
๔. องค์ความรู้ของกลุ่มฝ่ายต่างๆที่ได้ตรวจสอบและนำลงในเว็บไซต์
๔.๑ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๔.๒ องค์ความรู้ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา โดย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๔.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง โดย ฝ่ายคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๔.๔ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๔.๕ องค์ความรู้ของกลุ่มงานกฎหมาย
  ๔.๔ สมด. มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง
(โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ ๓) หรือไม่
     
       
  ๑. CKO ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุง Website ของสำนักใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีหน้าที่การจัดกระบวนงานเพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้รวมทั้งใช้เป็นแนวทางประกอบในการปฏิบัติดำเนินการโดยนำลง Website ของสำนัก และให้พัฒนาปรับปรุง Website ของสำนักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
๒. คณะทำงานจัดทำฯ Website ได้ดำเนินการตามคำสั่ง CKO
     
  ๑. คำสั่ง สมด. ที่ ๑๘/๒๕๕๖
๒. ผลการดำเนินการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต
๒.๑ เว็บไซต์สำนักฯ
๒.๒ เว็บไซต์คลังความรู้
  ๔.๕ สมด. รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร
     
       
  มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเชิญหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ๒ จัดหาที่ดิน ๓ และจัดหาที่ดิน ๔ มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
     
   
  ๑. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม ที่ สมด.๐๑.๒/๓๒๖
๒. ภาพถ่าย ฝจม.๒ เป็นวิทยากร
๓. ภาพถ่าย ฝจม.๓ เป็นวิทยากร
๔. ภาพถ่าย ฝจม.๔ เป็นวิทยากร
๕. กำหนดการฝึกอบรม
๖. เอกสารที่ได้รับจากการฝึกอบรม
๖.๑ การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๖.๒ การให้ความสำคัญกับราษฎรเจ้าของที่ดิน
  ๔.๖ สมด. รวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
     
       
  โดยการออกแบบสอบถามเพื่อให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบสอบถามเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงองค์ความรู้ของหน่วยงาน
    ๑. ผู้รับบริการโดยการออกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
๒. ผู้มีส่วนได้เสีย (ราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน) โดยการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
๒.๑ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดหาที่ดิน
๒.๒ สาเหตุที่ทำให้ฝ่ายจัดหาที่ดินจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินได้ล่าช้า
๒.๓ ความคาดหวัง ความต้องการ
๒.๔ ความพึงพอใจของราษฎรเจ้าของที่ดินที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
   
  ๑.๑ แบบสอบถามแบบที่ ๑
๑.๒ แบบสอบถามแบบที่ ๒
๑.๓ การอ่านแปรผลแบบสอบถาม
๑.๓.๑ แบบที่ ๑
๑.๓.๒ แบบที่ ๒
๒.๑ แบบสอบถาม
๒.๒ แบบสอบถาม
๒.๓ แบบสอบถาม
๒.๔ แบบสอบถาม
ตัวอย่างผลการตอบแบบสอบถามของโครงการกิ่วคอหมาพื้นที่ระบบชลประทานกิ่วลม ๓
ปัญหาและอุปสรรคฯ
สาเหตุที่ทำให้ฝ่ายจัดหาที่ดินฯ
ความคาดหวังฯ
ความพึงพอใจฯ
  ๔.๗ สมด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร
     
       
  ๑. มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ คน จากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน ๑๖ คน จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จำนวน ๖ คน จากสำนักบริหารโครงการ จำนวน ๒ คน จากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๑ คน
๒. มีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน ดังนี้
    ๒.๑ ผส.มด. และคณะเป็นวิทยากร หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" ระหว่างวันที่ ๒๑ มี.ค และ ๓๐ พ.ค ๕๗ ที่ชลประทานปากเกร็ด "เชิญ ผส.มด. เป็นวิทยากร"
๒.๒ แนวทางการจัดการการบุกรุกที่ชลประทานและหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน
๒.๓ แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจากภัยธรรมชาติ
๒.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจกันเขตชลประทานและจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี
  ๓. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สมด. กับ สลก. (KM Buddy)
  ๑.๑ หนังสือเชิญ รธร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
๑.๒ หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เข้าร่วมอบรมพร้อมเอกสารยืนยัน
๑.๓ หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเข้าร่วมอบรมพร้อมเอกสารยืนยัน
๑.๔ หนังสือเชิญสำนักสำรวจฯเข้าร่วมอบรมพร้อมเอกสารยืนยัน
๑.๕ หนังสือเชิญสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมเอกสารยืนยัน
๑.๖ หนังสือเชิญสำนักบริหารโครงการ พร้อมเอกสารยืนยัน
๑.๗ คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.๘ คำกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.๙ ผลการประเมินการจัดฝึกอบรม
๒.๑ หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ สบค.๑๐๒๔
๒.๒.๑ หนังสือเชิญประชุมประจำเดือน สชป.๒ วาระที่ ๗.๑
๒.๒.๒ รายละเอียดการบรรยาย
๒.๓.๑ หนังสือเชิญประชุมประจำเดือน สชป.๒ วาระที่ ๖.๒
๒.๓.๒ รายละเอียดการบรรยาย
๒.๔.๑ หนังสือเชิญสำนักสำรวจฯที่สรธ.๐๙๔/๒๕๕๗
๒.๔.๒ เอกสารประกอบการบรรยาย
๓.๑ ภาพถ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๒ หนังสือประกอบการบรรยายของ สลก.
๓.๓ หนังสือประกอบการบรรยายของ สมด.
  ๔.๘ สมด. มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี,  การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ ๒ องค์ความรู้,   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM)
     
       
  ๑. มีการจัดทำสรุปบทเรียน ตามข้อ ๑.๙ เพื่อทบทวนการจัดทำองค์ความรู้ของหน่วยงาน
๒. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้
๓. การติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความรู้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
๔. มีการคัดเลือกองค์ความรู้และติดตามผลการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ที่ ๑ และ ๒
๕. ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     
   
  ๑. สรุปบทเรียน AAR
๒. แผนการจัดการความรู้
๓.๑ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม KM
๓.๑.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วาระที่ ๔
๓.๑.๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
๓.๑.๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๒
๔.๑ ระเบียบวาระและรายงานการประชุม KM
๔.๑.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระที่ ๔
๔.๑.๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๒
๔.๑.๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๓
๔.๑.๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๑
๔.๑.๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วาระที่ ๓.๑
๔.๑.๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑
๕. รายงานผลการจัดฝึกอบรม
  ๔.๙ สมด. ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด
ระดับ ๑ คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน
๒ คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง
๓ คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง
๔ คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น
๕ คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ
     
       
  ๑. การจัดการความรู้ของสำนัก อยู่ในระดับที่ ๔ คือมีแนวทางที่ดีสามารถดำเนินการได้ราบรื่น เนื่องจาก
๑. มีการแต่งตั้งหรือกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๓. มีพัฒนาการด้านการจัดความรู้ที่เริ่มเป็นระบบรวมทั้งมีผู้ที่สนใจจะเข้า
มาร่วมงานด้านการจัดการความรู้มากขึ้นกว่าเดิมโดยมีการจัดตั้งทีมงาน
เครือข่ายจัดการความรู้
๔. มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี ๒๕๕๗ ประชุมถึง ๙ ครั้ง
     
   
  ๑. คำสั่งแต่งตั้งสำนักกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๗/๒๕๕๖

คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๘/๒๕๕๖
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๒/๒๕๕๗
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๗
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๗/๒๕๕๗
๒. แผนการจัดการความรู้
๒.๑ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๕
๒.๒ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๖
๒.๓ แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๗
๓. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๗
๔. ระเบียบวาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑-๗
วาระและรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

 

หมวด  ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๕.๑ มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่
     
       
  CKO ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจน
๑. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการด้านจัดการความรู้ ของ สมด.
๒. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
๓. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดการองค์ความรู้ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อจัดทำองค์ความรู้ตามที่ KM Team กำหนด
๔. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ เพื่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ฯ
๕. คำสั่ง สมด. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ เพื่อดำเนินการประมวลและกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ของหน่วยงาน
     
  ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๗/๒๕๕๖
๒. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๑๘/๒๕๕๖
๓. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๒/๒๕๕๗
๔. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๗
๕. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๗/๒๕๕๗
  ๕.๒ สมด. สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร
(คิดเป็น ๗๐% ของเจ้าหน้าที่ สมด. ทั้งหมด)
     
       
  ๑. สมด. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้เพื่อเป็นตัวแทนของบุคลากรทั่วประเทศ
๒. จัดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๑๘๕ คน คิดเป็น ๑๐๐% ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
๓. CKO ส่งรายชื่อหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑ - ๑๖ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ๒๐๑๔ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
     
  ๑. คำสั่งสำนักกฎหมายที่ ๔/๒๕๕๗
๒.๑ คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒.๒ ผลการประเมินการจัดฝึกอบรม
๒.๓ เอกสารการลงทะเบียน
๒.๔ ภาพถ่ายการฝึกอบรม
๓. หนังสือ สมด.๐๑.๒/๗๕๗ ลว๒๖ ส.ค. ๕๗
  ๕.๓ บุคลากรของสมด. มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด
(ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง)
     
       
  ๑.บุคลากรของ สมด. มีความรู้ด้าน KM ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ที่ร้อยละ ๗๒ ปี ๒๕๕๕ อยู่ที่ร้อยละ ๗๔ สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังไม่ได้รับแจ้ง (โดยปกติ KM กรมฯ จะเป็นผู้ประเมิน)
๒. จากแบบสอบถามการจัดการความรู้ของสำนักกฎหมายที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจฯ จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับ มีความพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ (คะแนนเฉลี่ยจาก ๕ ) คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔
     
  ๑.รายงานการตรวจประเมินของ KM กรมฯ
๒. แบบประเมินการจัดการความรู้ของ สมด.
  ๕.๔ สมด. มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
     
       
  ๑. สำนักกฎหมายได้ส่งผลงานวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาที่ดินโครงการกิ่วคอหมา : กรณีศึกษาพื้นที่ระบบชลประทานแจ้ห่ม
คลองส่งน้ำสาย ๔L-RMC ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ส่วนฝึกอบรมทำหนังสือแจ้งว่าได้นำส่งผลงานวิจัยให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการตรวจคัดเลือกผลงาน ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตรวจฯ
๓. นำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติโดยการแจ้งให้ฝ่ายต่างๆ นำแบบสอบถามตามงานวิจัยให้ผู้เสียหายประเมิน
     
  ๑. ผลงานวิจัย
๒. หนังสือส่วนฝึกอบรมที่ สบค.๕๔๘๓
๓.๑ โครงการกิ่วคอหมาพื้นที่ระบบชลประทานกิ่วลม ๓
๓.๒ ผลการนำแบบสอบถามผู้เสียหาย ของฝ่ายจัดหาที่ดินต่างๆ
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๔ ฝจม.๕
ฝจม.๖ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๓
ฝจม.๑๔ ฝจม.๑๕
ฝจม.๑๖  

 

๕.๕ สมด. มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร

     
       
  ๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้
ความรู้
    ๑.๑ CKO รับเป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายในหลักสูตร
“ผู้อำนวยการโครงการ”
๑.๒ CKO เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมประจำปีของสำนักฯ (เมื่อวันที่ ๑๖
พ.ค. ๕๗)
๑.๓ ประธาน KM เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนัก
ชลประทานที่ ๒
๑.๔ ประธาน KM เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนัก
ชลประทานที่ ๒
๑.๕ ฝจม.๑๕ ทีมงาน KM เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนัก
สำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
  ๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสำนัก
๓. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกปี
๔. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มตามจำนวน
ที่ได้รับ
    ๔.๑ หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตร ระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒ 
๔.๓ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงาน
สนับสนุน 
๔.๔ หลักสูตรทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไร
ให้มีความสุข
๔.๕ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป
รุ่น ๑๖
๔.๖ หลักสูตร KM Facilitators
๔.๗ หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๔.๘ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้นรุ่นที่ ๔
๔.๙ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
๔.๑๐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและ
การดำเนินคดีปกครอง รุ่น ๑๑
ฯลฯ
  ๑.๑ หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เชิญเป็นวิทยากร
๑.๒ ภาพถ่าย ผส.มด. เข้าร่วมฝึกอบรม
๑.๓ แนวทางการจัดการการบุกรุกที่ชลประทาน
๑.๔ แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจากภัยธรรมชาติ
๑.๕ หนังสือสำนักสำรวจฯ ที่ สรธ ๐๙๔/๒๕๕๗ และเอกสารประกอบการบรรยาย
๒.๑ คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๒.๒ คู่มือฝ่ายนิติกรรมและสัญญา โดย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๒.๓ คู่มือเกี่ยวกับศาลปกครอง โดย ฝ่ายคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน
๒.๔ คู่มือกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน
๒.๕ คู่มือของกลุ่มงานกฎหมาย
๓. ภาพถ่ายการจัดฝึกอบรม
๔.๑ หนังสือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการอบรม ที่ สมด ๐๑.๒/๓๓๙
๔.๒ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สบค. ๒๗๐๖
๔.๓ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สวพ. ๖/๒๗๘/๒๕๕๗
๔.๔ หนังสือส่งตัว สมด. ที่ Eสมด.๐๑.๒/๕๐๙/๒๕๕๗
๔.๕ หนังสือ สบค. ที่ สบค.๕๓๑๔
๔.๖ หนังสือ สมด. ที่ สบค.๑๔๖๑
๔.๗ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๑๔๐
๔.๘ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๙๕
๔.๙ หนังสือ สบค. ที่ สบค.๕๖/๑๓๗๒๖
๔.๑๐ หนังสือ สบค. ที่ สบค.๒๓๘/๒๕๕๗
  ๕.๖ สมด. มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน
     
       
  การจัดให้หัวหน้าฝ่ายที่เกษียณอายุในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ถ่ายโอนความรู้ในวันฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ท่าน คือ
๑. นายบุญเลิศ  โอวาสิทธิ์ ฝจม.๒
๒. นายสนั่น  ทองพนัง ฝจม.๔
     
  ๑.๑ เอกสารประกอบการถ่ายโอนความรู้เก็บไว้ในคลังความรู้ของ สมด.
๑.๒ ภาพถ่ายการบรรยายการถ่ายโอนความรู้ของ ฝจม.๒
๑.๓ ภาพถ่ายการบรรยายการถ่ายโอนความรู้ของ ฝจม.๔
  ๕.๗ การจัดการความรู้ของ สมด. มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร
     
       
  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ ในความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ มีความพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗
     
  การอ่านแปรผลจากแบบสอบถามการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจฯ

 

หมวด  ๖  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน
  ๖.๑ สมด.ใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของ สมด. อย่างไร
     
       
  ๑. นำผลการประเมินของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้บริหารและการจัดหาที่ดิน
๒. การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดหาที่ดินซึ่งเป็นกระบวนงานหลักของสำนักฯ
๓. การจัดทำองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักในการดำเนินงานจัดหาที่ดิน
๓.๑ องค์ความรู้ที่ ๑ คู่มือด้านเอกสารประกอบการจัดหาที่ดินและคู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุมัติจ่ายเงิน
๓.๒ องค์ความรู้ที่ ๒ คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
     
  ๑.๑ การประเมินผู้รับบริการ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกรรมสิทธิ์
กลุ่มงานกฎหมาย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
ฝ่ายคดี ฝ่ายสอบสวน
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๓ ฝจม.๔
ฝจม.๕ ฝจม.๖
ฝจม.๗ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๑
ฝจม.๑๓ ฝจม.๑๔
ฝจม.๑๕ ฝจม.๑๖
๑.๒ การประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
ฝจม.๑ ฝจม.๒
ฝจม.๔ ฝจม.๕
ฝจม.๖ ฝจม.๘
ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๓
ฝจม.๑๔ ฝจม.๑๕
ฝจม.๑๖  
๒.๑ คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒.๒ ผลการประเมินการจัดฝึกอบรม
๒.๓ ภาพถ่ายการจัดฝึกอบรม
๓.๑ เอกสารการจัดทำองค์ความรู้ที่ ๑
๓.๒ เอกสารการจัดทำองค์ความรู้ที่ ๒
  ๖.๒ สมด. ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร
     
       
  ๑. ตั้งกลุ่ม Line ภายใน สมด.
๑.๑ กลุ่ม Line สมด.
๑.๒ กลุ่ม Line ฝ่ายนิติกรรม ฝ่ายคดี ฝจม.๗  ฝจม.๑๐ ฝจม.๑๒
๒. การจัดทำเว็บไซต์ของ สมด. และ KM
๓. จัดทำ E-mail สมด และฝ่ายต่างๆ
๔. จัดพื้นที่ในเว็บไซต์ของสำนักกฎหมายให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นช่องทางในการร้องเรียน
     
  ๑.๑ ภาพกลุ่ม Line สมด.
๑.๒ ภาพกลุ่ม Line ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
๑.๓ ภาพกลุ่ม Line ฝ่ายคดี
๑.๔ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๗
๑.๕ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๑๐

๑.๖ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๑๒
๒. เว็บไซต์ สมด. และ KM
๒.๑ เว็บไซต์สำนักฯ
๒.๒ เว็บไซต์คลังความรู้
๒.๓ Facebook สำนักฯ
๓. E-mail ของ สมด. และฝ่ายต่างๆ
๓.๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
๓.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๓.๓ ฝ่ายกรรมสิทธิ์และที่ดิน
๓.๔ กลุ่มงานกฎหมาย
๓.๕ ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
๓.๖ ฝ่ายคดี
๓.๗ ฝ่ายสอบสวน
๓.๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑
๓.๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๒
๓.๑๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๓
๓.๑๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๔
๓.๑๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๕
๓.๑๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๖
๓.๑๔ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๗
๓.๑๕ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๘
๓.๑๖ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๙
๓.๑๗ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๐
๓.๑๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑
๓.๑๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๒
๓.๒๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๓
๓.๒๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๔
๓.๒๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๕
๓.๒๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๖

๔. ช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของสำนักกฎหมาย
  ๖.๓ สมด. ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร
     
       
  ๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
๑.๑ หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตร ระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑.๒ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒
๑.๓ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในงานชลประทานสำหรับสายงานสนับสนุน 
๑.๔ หลักสูตรทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้
มีความสุข
๑.๕ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป
รุ่น ๑๖
๑.๖ หลักสูตร KM Facilitators
๑.๗ หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๑.๘ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้นรุ่นที่ ๔
๑.๙ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
๑.๑๐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการ
ดำเนินคดีปกครอง รุ่น ๑๑
ฯลฯ
๒. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การเปิดกลุ่ม Line การจัดทำเว็บไซต์ และการจัดทำ E-mail ตามหมวด ๖ ข้อ ๖.๒
๓. มีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุน
     
  ๑.๑ หนังสือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการอบรม ที่ สมด ๐๑.๒/๓๓๙
๑.๒ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สบค. ๒๗๐๖
๑.๓ หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ สวพ. ๖/๒๗๘/๒๕๕๗
๑.๔ หนังสือส่งตัว สมด. ที่ Eสมด.๐๑.๒/๕๐๙/๒๕๕๗
๑.๕ หนังสือ สบค. ที่ สบค.๕๓๑๔
๑.๖ หนังสือ สมด. ที่ สบค.๑๔๖๑
๑.๗ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๑๔๐
๑.๘ หนังสือ สมด. ที่ สมด.๐๑.๒/๙๕
๑.๙ หนังสือ สบค. ที่ สบค.๕๖/๑๓๗๒๖
๑.๑๐ หนังสือ สบค. ที่ สบค.๒๓๘/๒๕๕๗
๒ Link ตามหมวด 6 ข้อ 6.2
  ๒.๑.๑ ภาพกลุ่ม Line สมด.
๒.๑.๒ ภาพกลุ่ม Line ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
๒.๑.๓ ภาพกลุ่ม Line ฝ่ายคดี
๒.๑.๔ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๗
๒.๑.๕ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๑๐

๒.๑.๖ ภาพกลุ่ม Line ฝจม.๑๒
๒.๒ เว็บไซต์ สมด. และ KM
๒.๒.๑ เว็บไซต์สำนักฯ
๒.๒.๒ เว็บไซต์คลังความรู้
๒.๒.๓ Facebook สำนักฯ
๒.๓. E-mail ของ สมด. และฝ่ายต่างๆ
๒.๓.๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
๒.๓.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒.๓.๓ ฝ่ายกรรมสิทธิ์และที่ดิน
๒.๓.๔ กลุ่มงานกฎหมาย
๒.๓.๕ ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
๒.๓.๖ ฝ่ายคดี
๒.๓.๗ ฝ่ายสอบสวน
๒.๓.๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑
๒.๓.๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๒
๒.๓.๑๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๓
๒.๓.๑๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๔
๒.๓.๑๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๕
๒.๓.๑๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๖
๒.๓.๑๔ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๗
๒.๓.๑๕ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๘
๒.๓.๑๖ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๙
๒.๓.๑๗ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๐
๒.๓.๑๘ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑
๒.๓.๑๙ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๒
๒.๓.๒๐ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๓
๒.๓.๒๑ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๔
๒.๓.๒๒ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๕
๒.๓.๒๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๖

๓.๑ คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
๓.๒ คู่มือฝ่ายนิติกรรมและสัญญา โดย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
๓.๓ คู่มือเกี่ยวกับศาลปกครอง โดย ฝ่ายคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน
๓.๔ คู่มือกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน
๓.๕ คู่มือของกลุ่มงานกฎหมาย