นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


 

    องค์ความรู้ของหน่วยงาน
   ถ่ายทอดองค์ความรู้"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมายพร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
   คณะทำงานองค์ความรู้ที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ​กำหนดราคาค่าทดแทนที่​ดิน ตามราคาซื้อขายกันตาม​ปกติในท้องตลาด ตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่า​ด้วยการเวนคืนอสังหาริ​มทรัพย์ พ.ศ. 2530
   เอกสารประกอบการจัดหาที่ดิน (๒๕๕๗)
   คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน (๒๕๕๗)
   ด้านการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน‏ (๒๕๕๗)
   แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (๒๕๕๖) 
   องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
   องค์ความรู้ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา โดย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   องค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง โดย ฝ่ายคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   องค์ความรู้ของกลุ่มงานกฎหมาย
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๔
   บัญชีมาตรฐานราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๕๖